Přírodovědecká fakulta OU má novou profesorku

Dne 11. června 2013 převzala ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekret z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty.

Doc. Kateřina Malachová byla jmenována profesorkou pro obor ochrana životního prostředí na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Profesorské řízení probíhalo ve druhé polovině roku 2012 a byly v něm zhodnoceny výsledky jejího 35-ti letého působení v mnoha akademických pozicích a funkcích na vysoké škole i iejí dlouholetá vědecká aktivita. Za pedagogickou práci obdržela v roce 1988 ocenění Vzorný pracovník Pedagogické fakulty v Ostravě a v roce 2011 jí bylo uděleno ocenění za  zásluhy o rozvoj Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Po 11 let pracovala jako vedoucí katedry biologie a ekologie a v této funkci se mimo jiné zasloužila i o akreditaci dvou bakalářských, dvou magisterských a jednoho doktorkého studijního programu. Ve své odborné práci se nově jmenovaná profesorka Malachová dlouhodobě věnuje biomonitoringu toxicity a genotoxicity environmentálních kontaminant. Zabývá se také biodegradacemi obtížně odbouratelných materiálů a hodnocením antibakteriálních a antifungálních účinků látek. V minulých letech byla řešitelkou a spoluřešitelkou několika projektů GAČR a AVČR, ale i mezinárodních projektů v rámci programů TEMPUS a KONTAKT. V současné době za ČR garantuje řešení dílčího úkolu 7. Rámcového programu EU s názvem BIOCLEAN-New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials. Je rovněž vedoucí výzkumného programu Environmentálního centra na Přírodovědecké fakultě OU, které vzniklo při řešení projektu VaVpI - Institut environmentálních technologií. Současně se podílí se na řešení dvou projektů OP VpK.

Slavnostní předávání profesorských dekretů ve Velké aule Karolina.Prezident republiky jmenoval doc. Malachovou z katedry biologie a ekologie PřF OU profesorkou pro obor ochrana životního prostředí.Profesorka Kateřina Malachová z katedry biologie a ekologie PřF OU.