Přírodní extrémy hrozí a budou hrozit stále… Nová prestižní publikace vychází!

Extrémní stavy atmosféry mohou být spouštěčem celé řady rizikových geomorfologických procesů. V současné době takové extrémní situace zažívají Čechy, kde vydatné srážky způsobily rozsáhlé povodně a nestabilitu svahů. Být připraven na podobné události je velmi obtížné, avšak současná věda může v dané problematice pomoci nemalou měrou. Geomorfologové mají s dopadem podobných situací v krajině celou řadu zkušeností a mohou tak nabídnout řešení v oblasti eliminace škod při podobných extrémních situacích, které nás v budoucnu určitě čekají. Proč neustále opakovat stejné chyby? Z podobných situací se přeci můžeme poučit a zvýšit tak naši připravenost.

Ve vědeckém nakladatelství Springer právě vychází zajímavá monografie (editorem byl prof. Dénes Lóczy z University of Pécs), která shrnuje dopady extrémních srážek, které postihly oblast střední a východní Evropy v jarních a letních měsících roku 2010. Následné povodně nebyly jediným procesem, který vyvolal celou řadu problémů. Velmi silně byla postižena koryta vodních toků, a to jak boční, tak hloubkovou erozí. Vznikla celá řada nových sesuvů nebo byla aktivizována starší sesuvná území. V horských oblastech vznikla řada velmi rychlých a nebezpečných blokovo-bahenních proudů. Na zemědělské půdě došlo k akceleraci eroze půdy. Následně došlo k urychlené akumulaci sedimentů v nivách řek a v podhorských oblastech. Publikace přináší výsledky aktuálních geomorfologických výzkumů z Polska, Chorvatska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Makedonie, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Srbska a Bulharska.

Českou republiku zastupuje kapitola zpracovaná pracovníky katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (doc. Pánek, dr. Smolková, dr. Šilhán, doc. Hradecký), která charakterizuje geomorfologický efekt květnových srážek na území severní Moravy a Slezska, a to především z hlediska nestability svahů.

Bližší informace o publikaci najdete zde.

Přírodní extrémy hrozí a budou hrozit stále… Nová prestižní publikace vychází!