Projekt zaměřený na inovaci výuky informatických předmětů Ostravské univerzity směřuje do finále

logolink

Projekt „Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech Ostravské univerzity (CZ.1.07/2.2.00/28.0245)“ je kromě podpory vzdělávání pracovníků Ostravské univerzity zaměřen především na inovaci obsahu informatických předmětů pro všechny obory vyučované na Ostravské univerzitě. Do projektu jsou zapojeny všechny fakulty Ostravské univerzity, protože projekt řeší integraci výuky a spolupráci v mezioborových studiích. Inovace předmětů spočívala mimo jiné i ve zpracování nových či inovovaných studijních opor, vytvoření předmětu v LMS Moodle a pro vybrané předměty i ve tvorbě multimediálních přednášek v MediaSite. Z prostředků projektu byly také realizovány modernizace a inovace specializovaných informatických učeben. Poslední prosincový den roku 2014 realizace projektu končí.

Co se v rámci projektu podařilo?

V první klíčové aktivitě projektu v rámci Inovace informatických oborů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky bylo inovováno 95 předmětů vyučovaných na katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakultě OU a na katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakultě OU v bakalářských a navazujících magisterských oborech. Zároveň je v této aktivitě inovováno 15 předmětů doktorských oborů.

U druhé klíčové aktivity bylo v rámci inovace neinformatických oborů inovováno 41 předmětů vyučovaných na Přírodovědecké fakultě OU, Pedagogické fakultě OU, Fakultě umění OU, Fakultě sociálních studií OU a Lékařské fakultě OU v bakalářských a navazujících magisterských oborech.

Ve třetí klíčové aktivitě, která měla za cíl zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků v oblasti informatiky, bylo realizováno 40 odborných konzultací, jichž se zúčastnili akademičtí pracovníci, kteří vyučují odborné informatické předměty. Absolvováním konzultací měli možnost získat nové znalosti a dovednosti v rozsahu 20 hodin u vybraného odborného konzultanta (odborníka z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, případně z praxe) a tyto znalosti dále využít při následné inovaci předmětu a oboru a při tvorbě distanční výukové opory.

V rámci čtvrté klíčové aktivity, jejímž obsahem bylo zdokonalování gramotnosti akademických pracovníků a ostatních pracovníků OU v oblasti ICT, bylo nově vytvořeno 10 kurzů ICT určených pro akademické i ostatní pracovníky OU s cílem zdokonalení dovedností a efektivního využívání ICT v praxi. Pro kurzy byly zpracovány distanční výukové opory a e-learningové kurzy v LMS Moodle. Kurzy byly realizovány v několika bězích.

V rámci páté klíčové aktivity probíhá pilotní ověřování inovovaných předmětů, a to od letního semestru 2013 do konce zimního semestru 2014, včetně evaluace. Celkem bylo dosud úspěšně podpořeno 2870 studentů v počátečním vzdělávání a 1295 studentů v dalším vzdělávání. Na závěr této aktivity bude průběžná evaluace inovovaných předmětů shrnuta do celkové závěrečné Evaluační zprávy.

Závěrečný seminář ke zhodnocení projektu

Ve dnech 6. až 7. listopadu 2014 se uskutečnil pro účastníky projektu seminář, který byl zaměřen na představení inovace informatických předmětů ve studijních plánech a představení kurzů, které byly vytvořeny v rámci projektu pro zvýšení odborných kompetencí cílových skupin projektu v oblasti využívání ICT. Taktéž se hodnotil průběh projektu a jeho výstupy. Semináře se aktivně zúčastnilo 28 osob z řad akademických pracovníků a ostatních pracovníků OU.

V první části semináře byly garanty i přednášejícími daných inovovaných předmětů prezentovány jednotlivá témata, řešená v inovovaných předmětech. Prezentace obsahovaly stručný úvod do řešené problematiky předmětu, opodstatnění zavedení inovace předmětu, a také informace o tom, v čem konkrétně daná inovace spočívala. Zároveň přednášející shrnuli zkušenosti se zapojením do projektu a možnosti využití nových zkušeností a vytvořených materiálů v další výuce a v práci s cílovou skupinou. Účastníci měli možnost získat doplňující informace a odpovědi na své dotazy v následné diskuzi.

V druhé části semináře byli účastníci seznámeni s prezentací k vytvořeným a realizovaným kurzům ICT pro cílové skupiny, což jsou akademičtí a ostatní pracovníci OU. Zástupci cílové skupiny měli možnost zhodnotit přínos účasti v těchto kurzech a v následné diskuzi byla poskytnuta zpětná vazba k další realizaci vytvořených kurzů.

Na závěr semináře zhodnotil vedoucí projektu průběh celého projektu Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech Ostravské univerzity. Účastníci semináře byli seznámeni s výstupy projektu, finančním čerpáním a naplněním monitorovacích indikátorů projektu.

Garantem tohoto projektu je prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc., realizační tým vede Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Kurzy v rámci projektu Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech OUKurzy v rámci projektu Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech OUKurzy v rámci projektu Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech OUKurzy v rámci projektu Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech OUKurzy v rámci projektu Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech OUKurzy v rámci projektu Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech OUKurzy v rámci projektu Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech OUKurzy v rámci projektu Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech OUZávěrečný seminář ke zhodnocení projektuZávěrečný seminář ke zhodnocení projektuZávěrečný seminář ke zhodnocení projektuZávěrečný seminář ke zhodnocení projektuZávěrečný seminář ke zhodnocení projektuZávěrečný seminář ke zhodnocení projektuZávěrečný seminář ke zhodnocení projektuZávěrečný seminář ke zhodnocení projektu