A několik doporučení na závěr...

Jak se vyhnout studijním problémům?

 • znát svá práva a povinnosti,
 • znát aktuální (platný) Studijní a zkušební řád a další vnitřní předpisy fakulty související se studiem,
 • znát vzorový studijní plán studovaného oboru a požadavky k řádnému ukončení studia v daném oboru (tj. požadované počty kreditů za předměty povinné, povinně volitelné a výběrové),
 • znát požadavky na ukončení jednotlivých předmětů,
 • být vždy informován, tzn. sledovat aktuální informace na osobní stránce v Portálu OU, www stránkách fakulty a kateder, resp. na nástěnkách studijního oddělení a kateder,
 • kontrolovat pravidelně univerzitní e-mailovou poštu,
 • umět pracovat s informačním systémem studijní agendy IS STAG a s Portálem OU,
 • konzultovat nejasnosti s pedagogickým poradcem pro studovaný obor,
 • průběžně studovat.

Kdo Vám poradí při řešení problémů?

 • v rámci daného předmětu: vyučující, vedoucí katedry
 • v rámci studijního plánu a organizace studia: pedagogický poradce, vedoucí katedry
 • s rozvrhem hodin: pedagogický poradce a tajemník katedry
 • s vyřizováním administrativních záležitostí: oddělení studia
 • nad rámec výše uvedeného: proděkanka pro studium a děkanka fakulty