Stipendia

Stipendia vyplácená studentům ze stipendijního fondu:

  1. Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky.
    Podmínky: studium v prezenční formě, dosažení min. 50 kreditů v uplynulém akademickém roce a hodnota váženého studijního průměru v rozmezí 1,00 -1,2 (1. pásmo) a 1,21 - 1,5 (2. pásmo). Vyplácí se bez žádosti studenta jednorázově v letním semestru za uplynulý akademický rok. Částku pro jednotlivá pásma stanoví děkanka podle počtu studentů, kteří mají na stipendium nárok a výše stipendijního fondu.
  2. Mimořádné stipendium - ve zvlášť odůvodněných případech za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky zpravidla na návrh vedoucího katedry. Důvody posuzuje stipendijní komise.
  3. Zvláštní stipendium - v dalších odůvodněných případech (např. Motivační stipendium)

Stipendia poskytovaná z dotací MŠMT:

  • Ubytovací stipendium - je udělováno studentům v souladu se Stipendijním řádem OU. K základním podmínkám pro jeho udělení patří studium v prezenční formě, studium ve standardní době, dojezdové kritérium a podání elektronické žádosti podle pravidel a harmonogramu zveřejněných na počátku každého semestru daného akademického roku.
  • Sociální stipendium - je udělováno studentům, kteří mají nárok podle § 91 odst. 3 zákona o VŠ po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc akademického roku, po který splňují podmínky pro přiznání stipendia, s výjimkou měsíce července a srpna. Přiznává se na základě řádně doložené žádosti studenta podané na studijní oddělení fakulty, termíny jsou dané harmonogramem akademického roku.

Všechna stipendia se vyplácejí bezhotovostně převodem na účet studenta.

Nezadá-li student číslo účtu, nesplnil podmínku pro vyplácení stipendia, a i když splňuje podmínku pro jeho přiznání, nebude mu vyplaceno.