Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity v Ostravě

Kompletní znění Studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity v Ostravě je k dispozici na elektronické nástěnce studijního oddělení a na Portálu OU.

Je ve vlastním zájmu studenta uvedený dokument velmi dobře znát. Platí totiž známé pravidlo, že „neznalost zákona neomlouvá“!

Následně jsou uvedeny jen nejdůležitější paragrafy Studijního a zkušebního řádu se stručným komentářem:

Čl. 9 Pedagogický poradce

 • Úkolem pedagogického poradce je zejména:
  • informovat o struktuře příslušného studia a o možnostech volby předmětů,
  • poskytovat studujícím konzultace při vytváření jejich osobních studijních plánů.

Čl. 13 Studijní plán

 • Předmět zařazený do standardního studijního plánu může mít tento status:
  • povinný předmět (označován jako A) – jeho splnění je podmínkou absolvování daného studia;
  • povinně volitelný předmět (označován jako B) – standardní studijní plán určuje minimální počet kreditů, který je nutno získat za B předměty, B předměty mohou být seskupeny do bloků a student si je volí tak, aby jejich absolvováním získal předepsaný minimální počet kreditů z daného bloku;
  • výběrový předmět (označován jako C) – doporučený předmět, jehož volbou a absolvováním student může doplnit získaný počet kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů na počet požadovaný a potřebný k absolvování studia. Student si může jako výběrový předmět zapsat kterýkoliv předmět vyučovaný na OU, pokud tomu nebrání omezující podmínky podle čl. 18.

Čl. 17 Zápis do dalšího roku studia v akademickém roce

 • Zápis do dalšího roku studia v akademickém roce se koná prostřednictvím elektronického informačního systému.
 • Zápis do dalšího roku studia se koná každoročně na počátku akademického roku v termínech stanovených harmonogramem akademického roku univerzity.
 • Před zápisem do dalšího roku studia je student povinen zkontrolovat si své studijní výsledky za předcházející akademický rok.

Čl. 18 a 19 Zápis předmětů a Opakované zapsání předmětu

 • Student si musí zapisovat předměty tak, aby dodržel strukturu předmětů danou studijním plánem studijního programu, aby vyhověl podmínkám návaznosti a volitelnosti předmětů z hlediska jejich charakteru, aby získal požadovaný počet kreditů za jednotlivé kontrolované úseky studia a zároveň aby splnil podmínky o délce studia a o počtu celkově požadovaných kreditů.
 • Za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity jen jednou.
 • Při nesplnění podmínek lze předmět zapsat znovu nejvýše ještě jednou.
 • Student, který úspěšně nevykoná zkoušku, nebo nezíská zápočet v předmětu, který není vyučován v po sobě následujících semestrech, může požádat o druhý zápis tohoto předmětu v semestru bezprostředně následujícím, a to pouze se souhlasem vyučujícího, za účelem vykonání zkoušky, nebo za účelem ověření podmínek pro udělení zápočtu.
 • Překročení limitního počtu neúspěšně absolvovaných povinně volitelných a výběrových předmětů je důvodem k ukončení studia (u Bc. studia – 6 předmětů, u NMgr. studia 4 předměty).
 • Zápis předmětů se skládá ze dvou kroků – registrace a zápisu na rozvrhovou akci. Organizace a harmonogram zápisu předmětů se řídí aktuální směrnicí rektora a směrnicí děkana.
 • Podmiňující a navazující předměty mohou být zapsány současně, ale splněn musí být nejprve podmiňující předmět.
 • Neprovede-li student v daném termínu a předepsaným způsobem zápis předmětů ve všech jeho jednotlivých krocích, je tato skutečnost důvodem k ukončení studia!

Čl. 20 Podmínky zápisu předmětů a plnění kreditů v prvním roce studia

 • V zimním semestru prvního roku studia si student obvykle zapisuje všechny povinné předměty standardního studijního plánu prvního ročníku a tolik předmětů povinně volitelných a výběrových, aby splnil podmínky pro úspěšné ukončení prvního semestru studia, tj. získal nejméně 20 kreditů; v letním semestru si zaregistruje a zapisuje na rozvrhové akce tolik předmětů, aby splnil podmínky pro zakončení prvního roku studia, tj. získal minimálně 40 kreditů.

Čl. 22 Uznávání předmětů

 • Studentovi může děkan – po vyjádření vyučujícího příslušného předmětu nebo vedoucího příslušné katedry – uznat předměty (s výjimkou státní zkoušky) z předchozího, popřípadě souběžného studia na vysokých školách, popřípadě na vyšších odborných školách v České republice nebo v zahraničí, a to v případě, že neuplynulo více než pět let od ukončení studia.
 • Žádá-li student o uznání předmětů a jejich kreditního ohodnocení, je povinen předložit doklady, potvrzující absolvování předmětu a informující o jeho rozsahu, obsahu a datu splnění.
 • Ve studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program nelze uznat jako předměty výběrové ty, které student absolvoval ve studiu v bakalářském studijním programu. Zpravidla se takto neuznávají ani předměty povinně volitelné a povinné.

Čl. 27 Ukončení studia

Děkan rozhodne o ukončení studia pro neplnění studijních povinností, jestliže student:

 • v bakalářském nebo magisterském studijním programu nezískal za první semestr studia aspoň 20 kreditů;
 • v bakalářském nebo magisterském studijním programu nezískal za první rok studia aspoň 40 kreditů;
 • v bakalářském nebo magisterském studijním programu v některých čtyřech po sobě jdoucích semestrech v posloupnosti lichý až sudý nezískal alespoň 80 kreditů, 15 s výjimkou případu, kdy student v této době splnil podmínky pro konání státní zkoušky;
 • k poslednímu dni daného akademického roku měl celkový vážený studijní průměr podle čl. 34 horší než 3,40;
 • ani po druhém zapsání nezískal kredity za některý povinný předmět;
 • neprovedl zápis do akademického roku;
 • v některém bloku povinně volitelných předmětů již nemá možnost získat předepsaný počet kreditů;
 • nevykonal úspěšně státní zkoušku ani v opravném termínu;
 • nesplnil ve stanovené maximální době studia podmínky pro absolvování studia;
 • po přerušení studia se do něj nezapsal a do pěti pracovních dnů neomluvil;

Čl. 31 a 32 Zápočet a Zkouška

 • Zápočet se uděluje za splnění požadavků uvedených v popisu předmětu v elektronickém informačním systému.
 • Udělením zápočtu splnil student podmínky stanovené pro absolvování předmětu a získává předepsaný počet kreditů.
 • Zkouškou se prověřují vědomosti studenta z příslušného předmětu. Zkouška může být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná. Její forma a podmínky, které opravňují studenta přistoupit ke zkoušce, jsou určeny v popisu předmětu v elektronickém informačním systému.
 • Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání jedné opravné zkoušky v rámci vypsaných termínů daného zkouškového období.
 • Děkan může na základě žádosti studenta povolit mimořádný opravný termín zkoušky, a to pouze v rámci daného zkouškového období. Tento mimořádný opravný termín může být studentovi během studia povolen nejvýše tolikrát, kolik činí počet roků standardní doby jeho studia (bc. – 3 roky, nmgr. 2).
 • Výsledek zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech se hodnotí šestistupňovou klasifikační stupnicí podle této tabulky:
Alfabetická klasifikaceČíselná klasifikaceSlovní vyjádření
A1 výborně
B1,5 velmi dobře plus
C2 velmi dobře
D2,5 dobře plus
E3 dobře
F4nevyhověl

Tempo studia a podmínky pro úspěšnou průchodnost studiem

Tempo studia si může student volit, určení „rychlosti“ je však limitováno těmito podmínkami:

 • získat minimálně 20 kreditů za 1. semestr studia,
 • získat minimálně 40 kreditů za 1. rok studia,
 • získat minimálně 80 kreditů za každé 4 po sobě jdoucí semestry (v pořadí lichý-sudý-lichý-sudý),
 • nepřekročit hodnotu váženého studijního průměru = 3,40,
 • nepřekročit limitní počet neabsolvovaných povinně volitelných a výběrových předmětů (limitní počet předmětů je dán dvojnásobkem standardní doby studia příslušného studijního programu),
 • nepřekročit maximální možnou dobu studia.

Vážený studijní průměr se vypočte jako podíl součtu výsledných známek (jejich číselné klasifikace) ze zapsaných předmětů ukončených zkouškou násobených jejich kreditním ohodnocením a celkového součtu kreditů těchto předmětů; započítává se do něj i klasifikace „nevyhověl“, pokud je konečnou známkou za hodnocené období.