Vedení Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

V čele fakulty stojí děkan. Je jejím představitelem, zodpovídá za celý její chod, je volen zástupci pedagogů a studentů fakulty (Akademickým senátem fakulty).

Děkan jmenuje své proděkany, kteří řídí děkanem vymezené úseky činnosti fakulty. Hospodaření a vnitřní správu fakulty řídí tajemník fakulty.

Volební období děkana je čtyřleté.

Děkanát fakulty je umístěn v budově A, 30. dubna 22, Moravská Ostrava.