Od 15. února 2010 se na Přírodovědecké fakultě OU ekologizujeme: zavádíme zlepšené třídění odpadu

Po vynaložení jistého úsilí, protože jen máloco se udělá „samo“, se podařilo na naší Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě zavést důslednější třídění odpadu na papíry a plasty, jak jsme si přáli.

Až dosud naše fakulta třídila odpad na tzv. spalitelný (papír a plasty dohromady) a tzv. směsný (ostatní). Nevýhodou bylo, že do třídění jsme se nemohli nijak zvlášť zapojit. Proto jsme o nově zaváděný systém třídění na papíry a plasty tolik usilovali, až jsme jej dosáhli. Za to vše patří díky řadě lidí, především

  • Akademickému senátu PřF OU – protože první iniciativa musí od někud vzejít (a někdo na to musí dát peníze),
  • Stavovské unii studentů – za velmi pěkně provedené informační plakáty (viz níže), které jsou po budově fakulty rozmístěny,
  • Mgr. Janu Štěpničkovi – za vydařené samolepky na víka nových košů, aby bylo každému jasné, že do žlutého patří plasty a do modrého papír,
  • Ing. Beátě Sklářové – za koordinaci informační a propagační kampaně,
  • provozně technickému oddělení fakulty – protože přistavení příslušných kontejnerů na příslušné druhy odpadu a jejich odvoz musí s firmou zajišťující odvoz odpadu někdo domluvit; ani nové koše, které jsou po chodbách umístěny a do nichž budeme tříděný odpad odkládat, se neobjednaly samy. A když už je vše hotovo, vytříděný obsah košů musí do příslušných kontejnerů pravidelně někdo vynášet. Za to patří díky pracovnicím tohoto oddělení.

A za to vše může doc. RNDr. David Bartl, Ph.D., dřívější člen Akademického senátu PřF OU, který o tom v Senátu tak dlouho hovořil a všechny přesvědčoval, až se věci daly do pohybu, a nyní se na zavedení systému také podílel. Všem patří díky.

informační plakát

Proč třídíme?

Protože kapacita skládek odpadu je omezená. Jakmile se stávající skládky zaplní, bude třeba v naší krajině hledat nová místa pro nové skládky odpadu. Proto se snažíme množství odpadu umístěného na skládku minimalizovat. Snížení produkce odpadu a recyklace již vzniklého odpadu jsou nejlepší cestou. Třídění odpadu je způsob, jak opětovné využití usnadnit.

Co bude dál

Zavedli jsme separovaný sběr papíru a plastů. Skleněný odpad (zatím?) neseparujeme. Zjistili jsme totiž, že laboratoře naší fakulty produkují jen tolik skleněného odpadu, že nejmenší kontejner, který lze na tento druh odpadu objednat, by byl využit jen z jedné desetiny.

Separaci provádíme prozatím pouze v budovách A a C fakulty. Jestliže se systém osvědčí, v což doufáme, systém bude zaveden i v dalších budovách.

Proč by se systém nemusel osvědčit? Nově zavedený systém separace odpadu je zcela závislý především na studentech a zaměstnancích, kteří odpad budou třídit. Je důležité, aby odpad byl tříděn správně, tj. pouze žádané druhy plastů do košů se žlutým víkem a pouze žádané druhy papíru do košů s modrým víkem. Pokud toto nebude dodrženo, systém selže a bude nutné se vrátit ke dřívějšímu stavu. Víka košů na separovaný odpad jsou žádanými druhy označena. Zde je podrobný návod, jak správně třídit odpad.