Studenti z Francie na Katedře fyziky PřF OU

V rámci nově nabízeného magisterského studijního oboru Computer Modelling in Physics and Mechanics, který garantuje Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě společně s univerzitou v Le Mans ve Francii, se ve dnech 15. až 19. února zúčastnilo osm francouzských studentů druhého ročníku studijního pobytu na Katedře fyziky PřF OU. Tématem přednášek a cvičení bylo využití matematického software k řešení úloh z oblasti vektorové a maticové algebry, diferenciálního a integrálního počtu a diferenciálních rovnic. Studenti se dále seznámili formou krátkých exkurzí na Přírodovědecké fakultě OU s pracovišti chemické fyziky a biofyziky působícími na Katedře fyziky, s fyzikálně-chemickými laboratořemi Katedry chemie a Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Studenti z Francie na Katedře fyziky PřF OUStudenti z Francie na Katedře fyziky PřF OUStudenti z Francie na Katedře fyziky PřF OU