Komunikujete správně a efektivně?

Komunikační dovednosti jsou důležité pro každého, ale v případě vědecko-výzkumného pracovníka jsou významným doplňkem jeho odborných znalostí. Ať už se jedná o schopnost komunikovat s kolegy v odborném týmu, prezentovat výsledky výzkumu nebo třeba prezentovat odborný článek na mezinárodní konferenci, jsou efektivní komunikační dovednosti nezbytné pro úspěšný rozvoj všech oblastí výzkumu a vývoje.

Navíc se věda a výzkum v poslední době čím dál více stává prací týmovou. Při realizaci projektů jsou často překračovány hranice pracovišť, ústavů, zemí i kontinentů. Pokud vědci ovládají umění komunikace, jsou většinou i dobrými týmovými spolupracovníky, případně vedoucími. Umí efektivněji řešit problémy, řídit projekty i sami sebe.

Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě je cílem projektu, který řeší vzdělávání v této oblasti ve dvou tematických skupinách: Komunikace vědy a výzkumu ve vazbě na různé cílové skupiny a Komunikační technologie a jejich využití v komunikaci vědy a výzkumu.

Kurz Asertivita a konfliktní komunikace - jak efektivně komunikovatKurz Asertivita a konfliktní komunikace - jak efektivně komunikovatKurz Asertivita a konfliktní komunikace - jak efektivně komunikovatKurz Asertivita a konfliktní komunikace - jak efektivně komunikovat

Jedním z kurzů v rámci tohoto projektu byl kurz „Asertivita a konfliktní komunikace - jak efektivně komunikovat“, který probíhal ve dnech 18. až 19. srpna 2010 v Trojanovicích. Lektorem tohoto kurzu byl Ing. Petr Kazík.

Proč má smysl pořádat kurzy komunikace? „Dnešní společnost je orientována ryze individualisticky, s důrazem na úspěch jedince, rychlost, adaptabilitu. Komunikace jako taková je tímto fenoménem rovněž postižena, lidé mezi sebou komunikují jako se stroji, s počítači, pomocí zkratek, hesel, příkazů. A to, bohužel, jak v profesním, tak osobním životě. Valná většina konfliktních a krizových situací tak vzniká na základě nedorozumění, nepochopení a zcela zbytečně. Měli bychom se nad sebou zamyslet, jestli je to opravdu směr, kterým se chce každý z nás ubírat.“, zamýšlí se nad tématikou konfliktní situace regionální manažer projektu MUNRO Lukáš Straňák.

A jaké mají z kurzu zážitky jeho absolventi? Vybrala jsem si dvě účastnice kurzu, obě jsou pracovnice Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity OU v Ostravě.

„Hodně moc mi dalo cvičení správných technik prezentace“, říká Pavla Janoschová, protože ve své praxi hodně prezentuje. A dodává: „Uvědomila jsem si, jaké dělám chyby a v tom vidím pro sebe největší přínos kurzu“.

„Také jsme se učili uklidňovat agresivního člověka, dále způsoby, jak dosáhnout toho, aby ten člověk naslouchal a aby nakonec komunikace dopadla pro oba dobře ve shodě a bez negativních dopadů a ztráty reputace“, vysvětluje Klára Dluhošová.

Kurz se věnoval také emoční typologii komunikujícího partnera a správným technikám komunikace podle těchto typů lidí, přesvědčivému sdělování informací a zlepšování komunikace při osobním jednání. Modelování konfliktní situace probíhalo praktickým nácvikem při telefonickém rozhovoru navzájem mezi účastníky kurzu, kdy ti „zlí“ vyvíjeli na ty druhé tlak a dostávali je „do stresu“ a řešili tak simulovaný konflikt.

„Škoda, že jsme si zdolávání námitek nevyzkoušeli také z očí do očí, přes telefon je to přece jenom něco jiného, navíc jsme obě hrály ty 'zlé', takže to byla ta jednodušší varianta“, shodují se obě účastnice kurzu. „Ale bylo to poučné a byla u toho i legrace“, a obě pokračují: „Ani po 10 hodinách školení nás to učení nepřestávalo bavit, i když bylo intenzivní a náročné. Bylo to motivující i díky rozdělování do učebních skupin, jejichž aktivity byly také hodnoceny“.

„Naučila jsem se lépe komunikovat a strukturovat hovor před cizími lidmi, teď si to musím zažít v praxi“, říká čerstvá absolventka vysoké školy Klára Dluhošová, která má svoji profesní praxi teprve čerstvě nastartovanou.

A profesně zkušenější a asertivnější Pavla Janoschová dodává: „V komunikaci je zapotřebí používat intuici“. Hezká a pravdivá tečka na závěr.

Kurz se setkal s velmi pozitivním ohlasem a všichni se těší na to, že si osvojené komunikační dovednosti opět prohloubí na nějakém dalším kurzu v rámci tohoto projektu.

Kurz proběhl v rámci projektu „Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO - číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0109“. Projekt je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zvýšit úroveň a kvalitu komunikačních dovedností lidských zdrojů ve vědě a výzkumu tak, aby pracovníci byli schopni zvýšit efektivitu komunikačního sdělení ve vazbě na různé cílové skupiny. Strategie vzdělávání bude implementována pomocí odborných seminářů, kurzů a konkrétní komunikační kampaně - pilotního projektu NANO. Řešitelské konsorcium projektu tvoří Technická univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Ostravská univerzita v Ostravě.

Webové stránky projektu: