OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Jan Miklín

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 221, budova L
funkce:
obor činnosti:GIT v geoekologii a ochraně přírody, tematická kartografie a kartografická tvorba
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2307
e-mail: jan.miklin@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Miklín, J., Šebek, P. a Čížek, L. Ohrožené světlomilné druhy odsouzeny k vymření v chráněných územích?. In: Zoologické dny. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústav botaniky a zoologie PřF MU. 2017.
Miklín, J. a Čížek, L. Otevřené lesy a vzácné druhy - ohrožené dědictví minulosti. Geografické rozhledy. 2017, č. 26, s. 24-25. ISSN 1210-3004.
Lenart, J. a Miklín, J. Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 37-46. ISSN 1744-5647.
Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O. a Čížek, L. Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps. 2017, č. 13, s. 291-299. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. Atlas CHKO Pálava na internetu. ArcRevue. 2016, č. 25, s. 25-27. ISSN 1211-2135.
Miklín, J. a Macháček, P. Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic). Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 239-248. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. a Hradecký, J. Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 630-638. ISSN 1744-5647.
Pánek, T., Miklín, J. a Kirchner, K. Limestone klippen of the Pavlov hills. In: Landscapes and landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 373-384. World geomorphological landscapes. ISBN 978-3-319-27537-6.
Miklín, J., GAJDOŠOVÁ, K., Beneš, J., Lepší, M., Lepší, P., Dvorský, M., Němec, R., Škorpík, M., Mikátová, B., Vlašín, M. a Čížek, L. Mapa navrhovaných modelových opatření v NP Podyjí ve vazbě na rozšíření vybraných "naturových" druhů. 2016.
Miklín, J., Beneš, J., Dvorský, M., Hejda, R., Šebek, P. a Čížek, L. Mapa "Ohniska biodiverzity nížinných lesů v České republice". 2016.
Krtička, L., Dušek, R., Miklín, J., Ruman, S., VELEŠÍK, M., Lenart, J. a Kaloč, M. Proměny Ostravy na mapách. 2016.
Miklín, J. a Čížek, L. Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy. In: Výroční konference České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 2016.
Miklín, J. a Čížek, L. Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy. In: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva 2016-09-05 České Budějovice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 45-54. ISBN 978-80-7394-619-7.
Miklín, J. Value-by-Alpha mapy: představení nové metody tematické kartografie v českém prostředí. Geodetický a kartografický obzor. 2016, roč. 62, č. 62, s. 110-114. ISSN 1805-7446.
Miklín, J. a Lenart, J. Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 1104-1111. ISSN 1744-5647.
Miklín, J. Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje. In: Konference GIS Esri v ČR. Praha: ArcData Praha. 2016.
Miklín, J., GAJDOŠOVÁ, K. a Čížek, L. Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014. Thayensia (Znojmo). 2016, č. 13, s. 59-80. ISSN 1212-3560.
Miklín, J. a Čížek, L. Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014. In: Národní park Podyjí - 25 let očima vědy. Znojmo: Správa NP Podyjí. 2016.
Miklín, J. a Hradecký, J. Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Geografie. 2016, č. 121, s. 368-389. ISSN 1212-0014.
Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., Miklín, J., Foltan, P. a Okrouhlík, J. Mapa výskytu krasce dubového (Eurythyrea quercus) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží. 2015.
Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., Miklín, J., Foltan, P. a Okrouhlík, J. Mapa výskytu lesáka rumělkového, kovaříka fialového, roháče obecného a rýhovce pralesního v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží. 2015.
Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., Miklín, J., Foltan, P. a Okrouhlík, J. Mapa výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a potenciálně vhodných stromů s dutinami v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží. 2015.
Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., Miklín, J., Foltan, P. a Okrouhlík, J. Mapa výskytu tesaříka alpského (Rosalia alpina) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží. 2015.
Hauck, D., Konvička, O., Čížek, L., Miklín, J., Foltan, P. a Okrouhlík, J. Mapa výskytu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží. 2015.
Miklín, J., Čížek, L. a Šebek, P. Otevřené lesy, staré stromy a ohrožení brouci: důležitost přítomnosti, dědictví minulosti. In: 5. konference České společnosti pro ekologii. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 2015.
Miklín, J. a Dušek, R. Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek?. In: 21. Kartografická konference. Lednice: Kartografická společnost ČR. 2015.
MIKLÍN, J. a Čížek, L. Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve. J NAT CONSERV. 2014, roč. 22, s. 35-41. ISSN 1617-1381.
MIKLÍN, J. Atlas of Pálava protected landscape area. Journal of Maps. 2012, č. 8, s. 492-498. ISSN 1744-5647.
MIKLÍN, J., Čížek, L. a Vodka, Š. From biodiversity-rich open woodlands to plantations: Aerial photographs tell a story of rapid disappearance of key oak-woodland habitats in temperate Europe. In: 6th Canopy Conference. Oaxaca: CIIDIR-Oaxaca IPN. 2012.
MIKLÍN, J. a Čížek, L. Husto v lužním lese: proměny lesa a krajiny při soutoku Moravy a Dyje v posledním století. In: Zoologické dny. Olomouc: Univerzita Palackého. 2012.
MIKLÍN, J. Naučná stezka po vulkanitech Nízkého Jeseníku: vizualizace vulkanického reliéfu a procesů. In: Studentská geologická konference. Brno: Masarykova univerzita. 2012.
MIKLÍN, J. Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje - mizející ohnizko biodiverzity. In: Geografický výzkum v České republice. Brno: Tribun EU, 2012. Tribun EU, 2012. s. 126-140. ISBN 978-80-263-0246-9.
MIKLÍN, J. Soutok Moravy a Dyje - promarněná šance české ochrany přírody?. In: Výroční konference CZ-IALE: GeoBioDiverzita - management chráněných území. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. 2012.
MIKLÍN, J. Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích. In: RegioM. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2012. Regionální muzeum v Mikulově, 2012. s. 4-9. ISBN 978-80-85088-42-7.
MIKLÍN, J. a Smolková, V. Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA (Czech Republic) in 1841 - 2006. Moravian Geographical Reports. 2011, roč. 19, s. 15-28. ISSN 1210-8812.
MIKLÍN, J. Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje: mizející ohnisko biodiverzity. In: Geografický výzkum v České republice. Brno: Geografický ústav, Masarykova univerzita v Brně. 2011.
MIKLÍN, J. Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok. In: Soutěž vysokoškolských kvalifikačních prací s tématikou životního prostředí Jihomoravského kraje. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje. 2010.
MIKLÍN, J., Čížek, L. a Kmet, J. Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy. In: Zoologické dny. Praha. 2010.
MIKLÍN, J., Čížek, L., Kmet, J. a Riedl, V. No country for old trees: Forestry intensification induced loss of key habitats for endangered beetles in the March-Thaya floodplain, Czech Republic. In: 6th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles. Ljubljana: University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources. 2010.
Matuška, J. a MIKLÍN, J. Vinohradnictví a ochrana přírody na území CHKO Pálava. In: VINOENVI. Mikulov. 2010.


Nepodařilo se načíst záznamy.AutorNázev práceTypRok
Kaloč MatějVývoj krajinného krytu ve vybraných rezervacích jižní Moravydiplomová 2016 


Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Vývoj krajiny Západních Karpat a východo-sudetských pohoří s ohledem na současné přírodní hazardy
Hlavní řešitelRNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tvorba nových předmětů a podpora tvorby studijních materiálů nových předmětů na KFG
Hlavní řešitelRNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený