FAQ

Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Struktura katedry biologie a ekologie

Oddělení obecné biologie

 • vedoucí oddělení: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
 • vědecké zaměření:
  • ekotoxikologie: Hodnocení mutagenních a karcinogenních účinků kontaminant pomocí specifických bakteriálních detekčních systémů, metody cytogenetické analýzy, biologické testy pro hodnocení toxicity životního prostředí, hodnocení biodegradačních procesů.
  • molekulární biologie: Struktura a funkce DNA, poškození DNA, interakce DNA s proteiny, chemické strukturní sondy, topologie DNA, lokální otevřené struktury DNA – intramolekulární triplexy a kvadruplexy, elektrochemie DNA.

Oddělení botaniky a botanické zahrady

 • vedoucí oddělení: doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
 • vědecké zaměření: Mapování a studium ekologie epifytických mechorostů (zejména se jedná o rody Orthotrichum, Ulota a Zygodon), bioindikace lesních ekosystémů průmyslových krajin a hodnocení exogenních faktorů na smrku ztepilém Picea abies, sledování vzácných a ohrožených druhů plevelů moravskoslezského regionu (revize lokalit a založení genové banky), studium segetální vegetace severní Moravy a Slezska. Součástí oddělení je i botanická zahrada.
 • vlastní stránky

Oddělení zoologie a ekologie

 • vedoucí oddělení: prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
 • vědecké zaměření: Boindikace a biomonitoring zásahů člověka v životním prostředí pomocí některých skupin bezobratlých (Aranea, Odonata, Coleoptera, Crustacea), populační biologie ichthyocenóz povodí Odry, studium vlivu člověka na vodní ekosystémy, ekologie a potravní strategie hmyzu, studium biodiverzity hmyzích společenstev. Antropologické hodnocení lidských kosterních pozůstatků.
Vlastník zprávy: RNDr. Michal Živný, Ph.D. | Aktualizováno: 10. 03. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt