FAQ

Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Doktorské studium na KBE

Požadavky k přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu biologického zaměření. Nezbytným předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky včetně prokázání aktivní znalosti anglického jazyka (alespoň na úrovni středně pokročilé). Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a strukturovaný životopis včetně přehledu publikačních a jiných odborných aktivit (konference, stáže apod.) Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. molekulární biologie a genetika, mikrobiologie, entomologie, ekologie, taxonomie. Část pohovoru je vedena v anglickém jazyce. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury.

Informace k přijímacímu řízení doktorského studia pro akademický rok 2015-2016

  1. Elektronickou přihlášku je nutno podat do 15. května 2015.

  2. Vytištěnou zkrácenou verzi e-přihlášky a doklady je nutno zaslat do 30. května 2015 na studijní oddělení PřF OU.

  3. Přílohy k přihlášce:
    • životopis,
    • ověřený doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a eventuální dosavadní praxi; je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po úspěšném dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu,
    • téma disertační práce v doktorském studijním programu vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady,
    • krátkou anotaci podepsanou potenciálním školitelem, která by měla obsahovat stručnou charakteristiku zamýšleného výzkumu, způsob řešení, metodologii a případně nástin ekonomického zabezpečení,
    • seznam dosavadní publikační činnosti, resp. doklady o dosavadní odborné práci,
    • případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka,
    • přílohy v elektronické podobě zašlete do 30. května 2015 předsedovi oborové rady na e-mail: jantečkasevcikzavináčosutečkacz

Administrativní poplatek za přijímací řízení:

  • administrativní poplatek činí 560 Kč
  • údaje pro platbu:
    • název banky: ČNB Ostrava
    • číslo účtu: 931761/0710
    • konstantní symbol: 0379
    • variabilní symbol: 311011
    • specifický symbol: bude uchazečům vygenerován systémem při podávání elektronické přihlášky

Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, administrativní poplatek mu nebude vrácen.

Termín konání přijímací zkoušky:

  • 24. června 2015

Členové přijímací komise:

Orientační témata doktorských prací:

Další informace:

Kontakt:

  • Ing. Monika Kočvarová, referentka pro vědu a doktorské studium
    Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
    597 092 114
Vlastník zprávy: RNDr. Michal Živný, Ph.D. | Aktualizováno: 16. 04. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt