FAQ

Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Granty na katedře KBE

Výzkumné projekty v rámci agentur ČR – evidované v CEP

řešitelagenturaprojektrok
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. GA ČR Hostitelská specializace a druhová diverzita bryofágního hmyzu - analýza klíčových faktorů 2007-2009
Doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. GA AV IAA601870701 Faktory ovlivňující negativní vliv invazivních raků v ČR: migrační aktivita, reprodukční biologie a šíření patogenu račího moru 2007-2009
Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. - spoluřešitelka GA ČR 106/07/1436 Frikční materiály na bázi polymerů s obsahem kovů a jejich vliv na životní prostředí. 2007-2010
RNDr. Petr Pečinka, Ph.D. GA AV Interakce standardního a mutantních proteinů p53 s poškozenou DNA a jejich význam při odpovědi buněk na protinádorovou chemoterapii 2007-2010
RNDr. Michal Živný, Ph.D. GA ČR Antropologicko-archeologické zpracování hřbitova při kostele sv. Jakuba v Brně 2008-2010
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. GA ČR Hybridní zóny a dynamika evoluce asexuality komplexu evropských sekavců (Cobitis).
2009-2013

Rozvojové projekty řešené v rámci agentur ČR – mimo databázi CEP

řešitelagenturaprojektrok
RNDr. Petr Pečinka, Ph.D. FRVŠ 1846 A Vybudování laboratoře molekulární biologie na KBE PřF OU v Ostravě 2007
RNDr.Dolný Aleš, Ph.D. FRVŠ 1887 F4 Inovace výuky předmětu Determinační praktikum - bezobratlí 2007
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. FRVŠ 1292 F4 Inovace a zkvalitnění výuky Cvičení z fyziologie živočichů a člověka 2007
RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. FRVŠ 1910 F4 Srovnávací embryologie obratlovců 2007
Mgr. Zuzana Rybková FRVŠ 1846 F4 Inovace výběrových cvičení z mikrobiologie 2007
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. FRVŠ 2497 A Výstavba multifunkční botanické laboratoře 2008
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. FRVŠ 2299, F4 Elektronické materiály pro výuku biostatistiky a kvantitativní biologie2009
RNDr. Petr Pečinka, CSc. FRVŠ 2065, F4 Zkvalitnění laboratorních cvičení předmětu Vybrané metody molekulární biologie2009
Doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. FRVŠ 55, F4 Inovace předmětu "Moderní zobrazovací metody v biologii".2009
RNDr. Michal Živný, Ph.D. FRVŠ 1737, F4 Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Antropologie 2 a dalších předmětů zaměřených na lidskou anatomii a fyzickou antropologii2010
RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. FRVŠ 2330, F4 Praktikum z obecné zoologie2010
Mgr. Hana Sezimová, Ph.D. FRVŠ 2480, F4 Inovace praktika Základů ekotoxikologie2010
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. FRVŠ 2495, F4 Podpora nepřímých výukových forem biologie na Ostravské univerzitě: expozice hmyzu jako nástroj k zefektivnění studia invertebratologických disciplín2010
RNDr. Petr Pečinka, CSc. FRVŠ 2772, F4 Tvorba předmětu "Pokročilé metody v molekulární biologii" pro studenty navazujícího studia Experimentální biologie2011
Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. FRVŠ 2826, F4 Komplexní inovace biologických terénních cvičení s ohledem na program výchovy 2011
RNDr. Michal Živný, Ph.D. FRVŠ 1856, F4 Inovace a modernizace výuky evolučně-antropologické náplně předmětu Antropologie2011

Studentské vědecké granty

garantagenturaprojekt
Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.SGS3/PřF/2010Aktualizace červeného seznamu cévnatých rostlin a mechorostů Moravskoslezského kraje
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. SGS2/PřF/2010Potravní strategie bryofágního hmyzu
GarMgr. Zuzana Rybková SGS1/PřF/2010 Hodnocení environmentální toxicity polutantů a možnosti jejich bioremediace

Další projekty

řešitelagenturaprojektrok
Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek   Smlouva s Ústavem biologie obratlovců při AV ČR 2007-2009
Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek oborový grant MZe Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti proměnných části vodních toků. Zadavatel Lesy ČR, státní podnik Hradec Kralové. 2007-2009
RNDr. Petr Pečinka, Ph.D. IGS Studium molekulárně genetických mechanismů působení genotoxických látek využitím rozdílných vlastností superhelikální a otevřené formy plasmidové DNA částky 2007-2009
PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.   Centralizovaný projekt- multimediální podpora výuky didaktiky přírodovědných předmětů na fakultách vdělávajících učitelé 2007
Zodpovědný spoluřešitel:
Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

spoluřešitelé:
Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
MŽP (VaV) Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry 2008-2010
Vlastník zprávy: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. | Aktualizováno: 01. 03. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt