OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Svatava Kubicová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:pedagogický poradce pro obor Biologie dvouoborová (bakalářské studium) a Učitelství biologie pro SŠ (navazující magisterské studium)
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2327
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kubicová, S. Badatelsky orientovaná výuka biologie. 2015.
Kubicová, S. Badatelsky orientovaná výuka biologie. 2015.
Živný, M. a Kubicová, S. Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Paleogén, miocén, pliocén a pleistocén.. 2015.
Kubicová, S. Kapitoly z didaktiky výchovy ke zdraví. 2014.
Kubicová, S. a Doc. PaedDr. Švecová,CSc., M. Přírodní a kulturní dědictví regiónů ČR a jejich management. In: Celokrajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Ostrava. 2014.
Kubicová, S. Environmentální vzdělávání žáků s edukační podporou "inquiry" činností. In: Odborný seminář projektu OKAPOSU. Hradec nad Moravicí: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Kubicová, S. Environmentální vzdělávání žáků s edukační podporou "inquiry" činností. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 56-58. ISBN 978-80-7464-354-5.
Kubicová, S., Mechlová, E. a PŘINOSILOVÁ, J. ICT on Four Levels of inquiry-based Science Education in Environmental Education. -. 2013, roč. 1, s. 17-32. ISSN 1805-3726.
Přinosilová, J., Mechlová, E. a Kubicová, S. ICT on Four Levels of Inquiry-based Science Education in Environmental Education. ICTE Journale. 2013, roč. 1, s. 17-32. ISSN 1805-3726.
Solárová, M. a Kubicová, S. Integrated project teaching. In: PROJECT-BASED EDUCATION IN CHEMISTRY AND RELATED FIELDS X. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. Univerzita Karlova v Praze, 2013. s. 9-13. ISBN 978-80-7290-591-1.
Kubicová, S. KBE se představuje na Slezskoostravském hradě. In: KBE se představuje Slezskoostravském hradě. Ostrava: Ostravská univerzita. 2013.
Kubicová, S. a Drábková, A. Seminář pro učitelé přírodopisu a biologie. In: Seminář pro učitele přírodopisu a biologie. Ostrava: Ostravské muzeum. 2013.
Solárová, M. a Kubicová, S. Integrované projektové vyučování. In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. s. 9-14. ISBN 978-80-7290-291.
Kubicová, S. a Tureček , T. Den Země na Botanické zahradě PřF OU [Workshop]. Botanická zahrada PřF OU, Česká republika. 2009.
Kubicová, S. Environmentální výchova v teorii a praxi [Workshop]. Ostrava-Poruba, Česká republika. 2009.
Kubicová, S. Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie, reedice. 2009.
Kubicová, S. Moderní vzdělávácí postupy-metoda kritického myšlení a expertních skupin [Workshop]. KBE PřF OU, Česká republika. 2009.
Kubicová, S. Vědomostní a dovednostní test z přírodovědného základu pro 3.ročník. 2009.
Kubicová, S. Vědomostní a dovednostní test z přírodovědného základu pro 5. ročník. 2009.
Solárová, M. a Kubicová, S. Možnosti využití integrované výuky v rámci pregraduální přípravy učitelů. Brno: Univerzita Obrany, 2008. Univerzita Obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-511-6.
Kubicová, S. Projektová výuka v biologickém vzdělávání na ZŠ a SŠ. 2008.
Kubicová, S. Příroda jako zdroj inspirace. 2008.
Kubicová, S. Edukační trendy ve vzdělávání učitelů biologie. In: Modulový systém celoživotního vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. Ostrava: OU v Ostravě, 2007. OU v Ostravě, 2007. s. 41-44. ISBN 978-80-7368-394-8.
Kubicová, S. a Solárová, M. Integrovaná projektová výuka v přírodovědném vzdělávání. 2007.
Kubicová, S. Náměty k výuce přírodopisu a biologie v pojetí programu Tvořivá škola. 2007.
Kubicová, S. Současný stav a perspektivy postgraduální edukace učitelů biologie na PřF OU. In: Celoživotní vzdělávání učitelů. Ostrava: PřF OU, 2007. PřF OU, 2007. s. 64-68. ISBN 978-80-7368-295-8.
Kubicová, S. a Majkus, Z. Školní biologické experimenty a pozorování. 2007.
Kubicová, S. Vybrané kapitoly z teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ. 2007.
Kubicová, S. Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody : Význam a využití nových ekologických poznatků. 2006.
Kubicová, S. Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie. 2006.
Kubicová, S. Nové trendy v biologických oborech. 2006.
Kubicová, S. Training of biology teachers in the ICT field. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: PřF OU, 2006. PřF OU, 2006. s. 120-123. ISBN 80-7368-199-4.
Kubicová, S. Ekologie rostlin. 2005.
Malachová, K., Drozd, P., Pavlíčková, Z. a Kubicová, S. Environmentální výchova. 2005.
Kubicová, S. Fylogeneze a systém hub a houbových organismů. 2005.
Kubicová, S. Standard vzdělávání v oboru environmentalistika a pro trvale udržitelný rozvoj života v Praze. 2005.
Kubicová, S. Teorie a praxe bilogického vzdělávání na ZŠ. 2005.
Kubicová, S. Teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ. 2005.
Klapcová, M. a Kubicová, S. Využití městského prostředí při výuce biologie rostlin na gymnáziu.. In: EVVO v Moravskoslezském kraji.
Kubicová, S., Drozd, P. a Drozdová, M. Vzdělávací modul P : Informační a komunikační technologie ve výuce přírodopisu a biologie. In: Progres v biológii. Nitra: FPV UKF, 2005. FPV UKF, 2005. s. 329-330. ISBN 80-8050-864-X.
Kubicová, S. Aktuální otázky profesní přípravy učitelů biologie.. In: Oborová didaktika ajejí úloha v přípravě učitelů přírodopisu a biologie.. Praha: PřF UK, 2004. PřF UK, 2004. s. 15-15. ISBN 80-8656-12-7.
Kubicová, S. Informačná gramotnosť a informačné kompetencie učitěĺa.. In: Acta Fac. Stud.Human. et Nat Univ. Prešoviensis. Prešov: FHPV Prešov, 2004. FHPV Prešov, 2004. s. 106-109. ISBN 80-8068-295-X.
Drozd, P., Drozdová, M. a Kubicová, S. Informační a komunikační technologie ve výuce přírodopisu a biologie. 2004.
Malachová, K., Kubicová, S., Gáper, J. a Drozd, P. Modul I - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ. 2004.
Kubicová, S., Malachová, K., Lojkásek, B., Kantorek, J., Krpeš, V., Plášek, V. a Majkus, Z. Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ. 2004.
Kubicová, S. Pojetí pregraduální oborově didaktické přípravy učitelů biologie na PřF OU. praha: PřF UK, 2004. PřF UK, 2004.
Kubicová, S. Poznáváme živočichy cizokrajných ekosystémů hrou. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2004, roč. 13, s. 221-215. ISSN 1210-3349.
Kubicová, S. Přírodopis pro 6. ročník ZŠ. 2004.
Kubicová, S. Současný stav a perspektivy výzkumné práce v didaktice biologie na PřF OU v Ostravě. In: Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: PdF MU, 2004. PdF MU, 2004.
Kubicová, S. Změny životního prostředí a jejich bioindikace II. Univerzitní listy. 2004,
Kubicová, S. Zoologie bezobratlých. 2004.
Kubicová, S. Andragogika. 2003.
Kubicová, S. Didactic aspects of ICT integration into pre-graduate biology teacher training. In: Information and communication technology in education: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí 2003-09-16 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. s. 119-121. ISBN 80-7042-888-0.
Kubicová, S. Efektivní metody vzdělávání dospělých. 2003.
Kubicová, S. Integrace informačních a komunikačních technologií do oborově didaktické přípravy učitelů biologie. Pedagogická orientace. 2003, s. 95-97. ISSN 1211-4669.
Kubicová, S. K učebnicím. Biologie, Chemie, Zeměpis. 2003, roč. 12, s. 124-125. ISSN 1210-3349.
Kubicová, S. Klíčové kompetence lektora. 2003.
Kubicová, S. Systémy vzdělávání dospělých. 2003.
Kubicová, S. Tvorba projektu vzdělávání. 2003.
Kubicová, S. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů biologie. 2002.
Kubicová, S. Informační a komunikační technologie v biologii. In: Současné perspektivy výuky didaktiky biologie a geologie: Sborník referátů z mezinár. konference 2001-09-11 . Praha: Univerzita Karlova, Praha, 2001. Univerzita Karlova, Praha, 2001. s. 34-34. ISBN 80-86561-01-1.
Kubicová, S. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů biologie. 2001.
Kubicová, S. a Škardová, S. Miniprojekty ze zoologie. 2000.
Kubicová, S. a Macháčová, E. Botanická pozorování. 1998.
Kubicová, S. Uplatnění absolventů učitelského směru studia biologie v praxi. 1998.
Kubicová, S. Učebnice praktických činností - pěstitelství pro ZŠ. 1997.
Malachová, K. a Kubicová, S. Analýza přístupu středoškolské mládeže k návykovým látkám. In: XXIV. Ostravské dny dětí a dorostu: Sborník z konference s mezinár. účastí 1996-05-14 . Ostrava: Krajská hagienická stanice, 1996. Krajská hagienická stanice, 1996. s. 251-254. ISBN nemá.
Kubicová, S. Projekt vysokoškolské přípravy učitelů rodinné výchovy na OU. 1996.
Kubicová, S. Analýza struktury pojmů učiva pěstitelství ZŠ. 1995.
Kubicová, S. Postoje ředitelů škol k výuce pěstitelství na ZŠ. In: Pedagogická diagnostika 1993: Sborník referátů z konference 1993-06-16 . Ostrava: Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, 1993. Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, 1993. s. 83-91. ISBN nemá.
Kubicová, S. Vytváření agrobiologických pojmů u žáků ZŠ. In: Ostravská univerzita, PřF: Sborník prací Přírodovědecké fakulty OU . Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. Ostravská univerzita, 1993. s. 187-199. ISBN 80-7042-704-3.


AutorNázev práceTypRok
Mlčoch LubomírSoubor badatelských úloh v činnosti skautského oddíludiplomová 2017 
Polášková LenkaSoubor praktických úloh pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií realizovatelných na vybraných přírodních lokalitách města Ostravydiplomová 2016 
Belková MichaelaMetoda kritického myšlení a expertních skupin ve výuce biologie člověka na ZŠdiplomová 2015 
Gembalová MonikaSoubor učebních materiálů k výuce zdravého životního stylu na gymnáziudiplomová 2015 
Horáková LucieVýchova ke zdraví ve vzdělávání žáků SŠdiplomová 2015 
Kudlová Jüstelová MichalaProjektová metoda ve výuce genetiky na SŠdiplomová 2015 
Lysková BarboraSoubor edukačních činností k výuce neživé přírody s využitím expozic Ostravského muzeadiplomová 2015 
Němcová MagdalénaSoubor praktických úloh pro žáky nižších ročníků víceletých gymnázií realizovatelných v katastru přírodní památky Turkovdiplomová 2015 
Nétková VeronikaSoubor vzdělávacích činností k přírodovědné expozici Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místkudiplomová 2015 
Suková VeronikaPraktická cvičení v biologickém vzdělávání žáků SŠdiplomová 2015 
Vlasáková MarkétaÚroveň znalostí žáků SŠ z učiva ekologiediplomová 2015 
Mikulčáková TáňaMetodický průvodce přírodovědnou expozicí Ostravského Muzea : Příroda a krajina Ostravskadiplomová 2014 
Schmidtová SimonaEkohry v biologickém vzdělávání dětí a mládežediplomová 2014 
Slováčková PetraSoubor badatelských činností z biologie pro žáky SŠdiplomová 2014 
Tkáčová MarcelaMediální výchova v biologickém vzdělávání žáků středních školdiplomová 2014 
Drábková AlžbětaAktivizující metody ve výuce zoologie s využitím expozic Ostravského muzeadiplomová 2013 
Kašová MichaelaAktivizující metody vyučování a učení se ve výuce biologie člověka na gymnáziudiplomová 2013 
Maráková KarolínaNávrh a realizace nových vzdělávacích aktivit v ZOO Zlíndiplomová 2013 
Pončová ZuzanaPraktické znalosti přírodnin současných studentů gymnáziídiplomová 2013 
Moudrá EvaSoubor environmentálních činností pro žáky nižších ročníků víceletého gymnáziadiplomová 2012 
Slanina JiříMožnosti chovu měkkýšů ve školediplomová 2012 
Žitníková ZdeňkaNávrh činnosti zájmového kroužku se zaměřením na chov exotického ptactvadiplomová 2012 
Bradová LenkaDidaktický klíč k určování mechorostů na gymnáziudiplomová 2011 
Fiurášková KateřinaIntegrace problematiky "První pomoci" do vzdělávání na SŠdiplomová 2011 
Odziomeková MichaelaInteraktivní výukový program Savci pro nižší stupeň víceletého gymnáziadiplomová 2011 
Plisková LucieVýuka botaniky v pojetí "Tvořivé školy"diplomová 2011 
Sněhotová KarolínaSoubor praktických-badatelských činností využitelných v biologickém vzdělávání na gymnáziudiplomová 2011 
Vlčková JanaPostoje studentů k biologickému vzdělávání naSŠdiplomová 2011 
Bainarová PetraMožnosti uplatnění výukových programů ve výuce přírodopisu na ZŠ.diplomová 2010 
Marková VeronikaEnvironmentální výchova na SŠdiplomová 2010 
Bill MiroslavVýukový počítačový program pro ZŠ-Pohybová soustavadiplomová 2009 
Kubinová VěraEnvironmentální výchova v integrovaně pojatých projektechdiplomová 2009 
Stromská TerezaPostoje učitelů přírodopisu k využívání ICT ve výuce na ZŠdiplomová 2009 
Blaščoková KarinMožnosti využívání ICT ve výuce přírodopisu na základní školediplomová 2008 
Klimková MagdalenaVýuka přírodopisu v pojetí "Tvořivé školy"diplomová 2008 
Kostková VeronikaVyužití kooperativní výuky v projektovém vyučování přírodopisu na ZŠdiplomová 2008 
Nastulczyková BarbaraIntegrace výchovy ke zdraví do biologického vzdělávání na základní školediplomová 2008 
Mičaníková LucieSexuální výchova na gymnáziudiplomová 2007 
Klein PetrPostoje učitelů biologie gymnázií k zavádění Rámcově vzdělávacího programu do praxediplomová 2006 
Krajčová PetraVyužití počítače ve výuce biologie člověka na gymnáziudiplomová 2006 
Nováková DanielaVyužití počítače ve výuce biologie rostlin na gymnáziudiplomová 2006 
Pištělková DanaPostoje učitelů přírodopisu k zavedení Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do školní praxediplomová 2006 
Přibylová JanaRomská populace dětí staršího školního věku a možnosti biologického vzdělávání v Moravskoslezském krajidiplomová 2006 
Cabáková HelenaNetradiční metody vyučování-učení se realizovatelné ve výuce přírodopisudiplomová 2005 
Dufková GabrielaPostoje studentů ostravských gymnázií k alkoholismu a kouření, faktorům negativně ovlivňujícím zdravý životní styldiplomová 2005 
Golombková MichaelaMetody vyučování - učení se v současné výuce biologie na gymnáziudiplomová 2005 
Horáková MartinaPrevence zneužívání návykových látek ve výuce biologie na gymnáziudiplomová 2005 
Přinosilová JanaSoubor návrhů počítačových prezentací pro výuku přírodopisu na ZŠdiplomová 2005 
Tížková LudmilaSoubor praktických cvičení z biologie rostlin pro nižší ročníky gymnáziídiplomová 2005 
Vlčková EvaProjektové vyučování a jeho možnosti uplatnění ve výuce přírodopisu na základní školediplomová 2005 
Pilátová VeronikaBadatelsky orientovaná výuka v environmentálním vzdělávání žákůbakalářská 2017 
Bednářová EvaPočítačové hry v biologickém vzdělávání na ZŠ a SŠbakalářská 2015 
Zarzycká AnnaMotivační prvky ve výuce biologiebakalářská 2014 
Mikulčáková TáňaInteraktivní tabule - moderní edukační prostředek ve výuce biologie na ZŠ a SŠbakalářská 2012 
Nétková VeronikaBiologická olympiáda-historie a současnostbakalářská 2012 
Sněhotová KarolínaMetoda badatelské práce v biologickém vzdělávání na SŠbakalářská 2009 
Vlčková JanaČinitelé podporující zájem studentů SŠ o biologické vzděláváníbakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub