FAQ

Katedra fyzické geografie
a geoekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Granty na katedře fyzické geografie a geoekologie

AV ČR - GA - Grantová agentura Akademie věd ČR
Pánek, T. / Hradecký, J.AV ČR - GA/B301870501 / 2005-2007
Kvartérní geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd: absolutní a relativní datování forem georeliéfu.

FRVŠ - Fond rozvoje vysokých škol
Mulková, M FRVŠ 209/2009
Inovace hadrwaru a softwaru učeben geoinformačních technologií, velkoformátový skener, OLED tiskárna A3.

Hradecký, J. FRVŠ / 858 / 2002
Zařízení pro výuku digitální fotogrammetrie se zaměřením na geomorfologii.

Mulková M. / Kaňok, J. FRVŠ / FRVŠ / 2002
Laboratoř DPZ

Müller, L. FRVŠ 1956 / 2001
Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných území.

Kaňok, J. FRVŠ / FRVŠ / 2000
Laboratoř GIS.

GAČR - Grantová agentura České republiky
Voženílek, V. / Kaňok, J. GAČR / 205/06/0965 / 2006 - 2008
Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách.

Hradecký, J. GAČR / 205/06/P131 / 2006-2008
Geomorfologická reakce vodních toků na antropogenní disturbanci v oblasti Západních Beskyd.

Pánek, T. GAČR / 205/06/P185 / 2006-2008
Komparace morfotektoniky a geomorfologického efektu povrchového zdvihu kulminační oblasti flyšových Západních Karpat a Horského Krymu.

Kříž, V. / Kaňok, J., Rozehnal, T., Řehánek, T., Kaleta, J. GAČR / GAČR č.205/02/1187 / 2002-2004
Přírodní a antropogenní vlivy na zvláštnosti hydrologického režimu povrchových a podzemních vod v povodích přítoků Odry.

IGA PřF OU - Interní grantová agentura PřF OU
Klimová, R. IGA PřF OU / 311053 / 2005
Hydrogeologické poměry a strukturní predispozice svahových deformací slezské jednotky.

Mulková, M. IGA PřF OU / 1061 / 2001
Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování.

IGS OU - Interní grantový systém OU
Hradecký, J., Pánek, T. IGS OU / 311063 / 2002
Stanovení chronologie holocénních disturbančních procesů v oblasti Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny.

Pánek, T., Hradecký, J. IGS OU / 311056 / 2001
Morfostrukturní a morfodynamické aspekty reliéfu flyšových Karpat (na příkladu Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny).

MG - Mezinárodní granty
Runge, J./ Kaňok, J. Polská grantová agentura / NIP - 634 - 019 - 71 - 34 / 1999 - 2002
Teritorialny system spoleczno - ekonomiczny pogranicza województwa Ślaskiego i pólnocznych Moraw oraz strategie jego rozwoja v okresie transformacji systemow gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej.

Matysik, M. / Kaňok, J. Polská grantová agentura / KBN nr 6 PO4E00918 / 1999 - 2001
Antropogeniczne zmiany naturalnych wypływów wód podziemnych w dorzeciu górnej Odry.

MŽP ČR - Ministerstvo životního prostředí ČR
Bureš, L. / Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J., Pánek T. PPK 1b/83/04 / 2004 - 2006
Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. (Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování.)

Pánek, T. / Hradecký, H. MŽP ČR / VaV 610/10/00 / 2001-2002
Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. Dílčí studie: Stanovení a kartografické vyhodnocení rozšíření kryogenních půd v NPR Praděd a jeho okolí.

VZO - Výzkumné záměry - instituciální záměry OU
Kříž, V. / 23 spoluřešitelů ze tří kateder PřF OU a to z KFGG, KSGRR a KBE. VZO / CEZ: JO9/98: 173100002
Institucionální výzkumný záměr PřF OU -Geografické a ekologické změny prostředí a struktur průmyslových krajin.

Vlastník zprávy: RNDr. Martin Adamec, Ph.D. | Aktualizováno: 10. 01. 2010
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt