Profesor Kurosh Madani na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty OU

Profesor Kurosh Madani navštívil v rámci programu Erasmus katedru informatiky a počítačů PřF OU. Ve dnech 2. a 3. dubna 2012 zde přednesl přednášky věnované problematice umělé inteligence, zejména kognitivním schopnostem robotů a možnostem použití bio-inspirovaných technik při řešení problémů reálného světa. První přednáška byla přednesena v rámci pravidelných seminářů katedry informatiky a počítačů a druhá byla určena studentům.

Kurosh Madani je profesorem na univerzitě PARIS-EST Creteil (UPEC) a vedoucím vědeckého týmu Intelligent Machines & Systems, který byl ustanoven v rámci Signals Images & Intelligent Systems Laboratory (LISSI). Jeho současný výzkum je orientován na problematiku modelování a implementace samoorganizujících, modulárních a hybridních systémů pracujících na bázi umělých neuronových sítí. Dalšími oblastmi výzkumu vědeckého týmu pod jeho vedením jsou humanoidní robotika, robotika na bázi kolektivní inteligence, různé aplikace neuro-controlu se zaměřením na detekci chyb a diagnostiku systémů v reálném čase apod.

Profesor Madani je autorem více než 70 odborných publikací indexovaných v Thomson Reuters Web of Knowledge, řešitelem mnoha mezinárodních vědeckých projektů, garantem významných mezinárodních konferencí z oblasti soft-computingu a školitelem doktorandů, v jehož mezinárodním týmu je i náš absolvent oboru informační systémy Mgr. Dominik Ramík.

Pracovní návštěva prof. Madaniho byla významným přínosem pro rozvoj vzájemných vztahů a spolupráce mezi Ostravskou univerzitou v Ostravě a University PARIS-EST Creteil, a to jak v oblasti studentských mobilit Erasmus, kde předpokládáme společné zadávání diplomových prací, tak v oblasti společných výzkumných projektů.

Profesor Kurosh Madani na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty OU