Studentská vědecká konference PřF OU 2010

Dne 13. května 2010 se pod záštitou paní děkanky PřF OU doc. Dany Kričfaluši uskutečnila Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě.

Zájem studentů o účast na této konferenci byl nejen z řad studentů naší fakulty, ale i z jiných škol, což nás těší. Letošní ročník konference byl organizován v 5 sekcích (viz informace z jednotlivých sekcí níže) a 2 kategoriích („Věda je zábava“ a „Věda má budoucnost“).

Příspěvky z obou kategorií SVK PřF OU 2010 jsou v elektronické podobě ve formě sborníků:

Partnery SVK PřF OU 2010 byly Magistrát města Ostravy, který daroval drobné dárky pro oceněné studenty, dále Moravskoslezský krajský úřad, který věnoval účastníkům propagační informační materiály o našem kraji a v jednotlivých sekcích byly partnerem Tieto (informatika), Bochemie (chemie a příbuzné obory) a Schoeller (fyzika). Sponzorům děkujeme!

Dále bych chtěla poděkovat všem zúčastněným studentům, vedoucím prací, členům organizačního a vědeckého výboru i členům komisí v jednotlivých sekcích a také studentům dobrovolníkům, kteří v jednotlivých sekcích organizačně pomáhali.

Beáta Sklářová, organizační výbor

Oficiální zahájení SVK PřF OU 2010

Oficiální zahájeníOficiální zahájeníOficiální zahájeníOficiální zahájeníOficiální zahájeníOficiální zahájeníOficiální zahájeníOficiální zahájeníOficiální zahájeníOficiální zahájeníOficiální zahájeníOficiální zahájení

Informace z průběhu SVK v jednotlivých sekcích

Sekce biologie a ekologie

V biologické sekci prezentovalo své výsledky výzkumu celkem 29 studentů z bakalářských, magisterských a doktorandských studijních programů. Předneseny byly příspěvky týkající se různých biologických disciplín – antropologie (4), zoologie (5), botanika (2), mikrobiologie (11) molekulární biologie (5), toxikologie a ekologie (2).

V kategorii „Věda je zábava“ se představilo 9 studentů z Ostravské univerzity v Ostravě. Kategorie „Věda má budoucnost“, určená magisterským studentům a doktorandům, byla zastoupena 20-ti studenty, z nichž více než polovina byla z jiných vysokých škol nebo výzkumných ústavů z ČR a Slovenska.

Ivona Horká, organizační výbor

SVK 2010 - biologie a ekologieSVK 2010 - biologie a ekologieSVK 2010 - biologie a ekologieSVK 2010 - biologie a ekologieSVK 2010 - biologie a ekologieSVK 2010 - biologie a ekologieSVK 2010 - biologie a ekologieSVK 2010 - biologie a ekologie

Sekce geografie

V sekci geografie proběhla zdárně v obou kategoriích – v kategorii „Věda je zábava“ se zúčastnili 2 studenti PřF OU a v druhé kategorii „Věda má budoucnost“ vystoupilo 7 studentů (6 z PřF OU a 1 z Masarykovy univerzity). Komise ve složení prof. Vladimír Baar, dr. Monika Mulková, doc. Jan Havrlant a dr. Pavel Bednář vyhlásila pořadí na prvních třech místech v této druhé kategorii:

  1. Mgr. Aleš Ottmár (KSGRR, PřF OU)
  2. Mgr. Tomáš Hoch (KSGRR, PřF OU)
  3. Mgr. Ondřej Konečný (GÚ, PřF MU)

Vladimír Baar, vědecký výbor

SVK 2010 - geografieSVK 2010 - geografieSVK 2010 - geografieSVK 2010 - geografie

Sekce fyzika

SVK v sekci fyzika se zúčastnilo celkem 16 studentů. Partnerem sekce fyzika byla firma Schoeller.

Katedra fyziky ve spolupráci s touto firmou vyhlásila soutěž o nejlepší práce. Byly oceněny tři příspěvky. Jako nejlepší práce v kategorii „Věda je zábava“ byla vyhlášena práce studenta Gymnázia a SOŠ Orlová Miroslava Rapčáka s názvem „Monte Carlo simulace CO2 klastrů“. Nejlepší prací studentů magisterských programů v kategorii „Věda má budoucnost“ byla zvolena práce studenta PřF OU Jana Josieka s názvem „Kvantové simulace variační metodou Monte Carlo“. Jako nejlepší práce studentů doktorských programů byla oceněna práce studenta Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Mgr. Pavla Petruse s názvem „Měření šířky kolmých lamel diblokových kopolymerů v homogenním slitu“. Absolutním vítězem v kategorii „Věda má budoucnost“ byl vyhlášen Jan Josiek. Všem oceněným srdečně gratulujeme!

Michal Štroch, organizační výbor

SVK 2010 - fyzikaSVK 2010 - fyzikaSVK 2010 - fyzikaSVK 2010 - fyzikaSVK 2010 - sekce fyzika - Společné fotoSVK 2010 - sekce fyzika - Jan JosiekSVK 2010 - sekce fyzika - Miroslav RapźSVK 2010 - sekce fyzika - Pavel Petrus

Sekce informatika

V sekci informatika se zúčastnilo celkem 19 studentů, z toho 2 studenti magisterského a 17 studentů doktorského studia. Partnerem SVK 2010 byla firma Tieto.

Prezentované příspěvky posuzovala komise ve složení doc. Petr Šaloun, dr. Tomáš Sochor, doc. Eva Volná, dr. Rostislav Fojtík a dr. Jaroslav Procházka, kde posledně jmenovaný byl zástupcem partnera sekce informatika, firmy Tieto. Organizačně pomáhali doktorandi Mgr. Martin Žáček a Mgr. Bogdan Walek, za což jim patří poděkování.

Komise posuzovala příspěvky zejména s ohledem na výzkumný přínos, praktické ověření a realizovatelnost. Komise navrhla udělit:

Finanční odměnu, Cenu Tieto 2010: Bc. Pavel Vlašánek
Drobné dárky Tieto: Bc. Petr Klimánek, Bc. Pavel Vlašánek, Ing. Pavel Smolka, Mgr. Petr Bujok, Mgr. Martin Kotyrba

Finančně oceněný student magisterského studia Bc. Pavel Vlašánek prezentoval původní výsledky s výzkumným potenciálem a ambicemi pokračovat po složení magisterských státnic v doktorském studiu informatiky.

Všem studentům, účastnícím se sekce informatika, děkujeme a přejeme hodně budoucích úspěchů. Děkujeme firmě Tieto za tradiční partnerství a podporu.

Petr Šaloun, organizační výbor

SVK 2010 - informatikaSVK 2010 - informatikaSVK 2010 - informatikaSVK 2010 - informatika

Sekce chemie a příbuzné obory

V sekci Chemie a příbuzné obory proběhla soutěž o cenu Bochemie, která byla partnerem SVK v této sekci. Soutěžilo se v obou kategoriích. Celkem se zúčastnilo 9 studentů. Porota ve složení Ing. Vladimír Špachman (Bochemie a.s.), Ing. Pavel Klouda (SPŠCHG Ostrava) a Ing. Rudolf Peter (KCH PřF OU v Ostravě) se rozhodla udělit tyto ceny:

  • vítězem kategorie „Věda je zábava“ se stal Jan Pospíšil (KCH, PřF OU) s prací „Adsorpce kationaktivního tenzidu na uhlí“
  • vítězem kategorie „Věda má budoucnost“ se stala Veronika Kosinová (KAT, FCH-T, Univerzita Pardubice, spoluautoři J. Čech a P. Šulcová) s prací „Směsné oxidické pigmenty na bázi Ti-Ni-M (M=Sb, Mo, W, Nb)

Porota také ocenila čestným uznáním soutěžní práci ze Střední školy zemědělské v Českém Těšíně autorů Vojtěcha Čorby a Lenky Nowakové, kteří prezentovali práci s názvem „Těžké kovy v rybách“. Velký dík patří společnosti Bochemie a.s., bez jejíž finanční pomoci by se soutěž neuskutečnila.

Zuzana Navrátilová, vědecký výbor; Jiří Kalina, organizační výbor

SVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemieSVK 2010 - chemie

Sekce matematika

V matematické sekci se v kategorii „Věda je zábava“ představila studentka PřF OU Monika Havelková s výsledky své bakalářské práce týkající se rozšíření teorie klasických regulárních Lagrangiánů na Lagrangiány semiregulární. V kategorii „Věda má budoucnost“ prezentovali výsledky svého výzkumu tři studenti doktorského studia PřF OU. Mgr. Radka Malíková představila problematiku zobecňování Helmholtzových podmínek spadající do oblasti variační analýzy na varietách, dále Mgr. Martina Stolařová předložila explicitní řešení aplikačního problému křížového stíhání šikmého vrhu v gravitačním poli jakožto příkladu neholonomického mechanického systému a konečně Mgr. Jan Šustek ve svém příspěvku seznámil přítomné s výsledky zkoumání speciálních množin reálných čísel vyjádřitelných pomocí jistých nekonečných řad. Hodnotící komise ve složení doc. Ladislav Mišík, dr. Martin Swaczyna a dr. David Bartl se shodla na tom, že všechny tři příspěvky byly velmi dobře připravené a obsahovaly nové cenné výsledky. Nebylo zde proto možné stanovit jednoznačného vítěze. Všichni účastníci sekce budou odměněni mimořádným motivačním stipendiem.

Martin Swaczyna, organizační výbor

SVK 2010 - matematikaSVK 2010 - matematika

Neformální zakončení SVK PřF OU 2010 a občerstvení během SVK

Občerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončeníObčerstvení a neformální zakončení