Přírodovědecká fakulta se pustila do velkého projektu na podporu matematiky v Ostravě

Světová matematická celebrita přijela v říjnu do Ostravy podpořit velký vědecký projekt v oblasti aplikované matematiky. Právě specialisté v tomto oboru v kraji citelně scházejí. Prezident Evropské matematické společnosti profesor Ari Laptev, jehož návštěva se uskutečnila i díky finanční podpoře z projektu Moravskoslezského kraje na rozvoj vědy v kraji, je také hlavním vědeckým lídrem připravovaného projektu na rozvoj matematiky v Ostravě. Na projektu pracuje katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

„Cílem projektu je v horizontu tří let vybudovat špičkový výzkumný mezinárodní tým. Projekt přinese též podstatné zkvalitnění výuky, možnost rozvíjet nejmodernější metody výzkumu, stáže v zahraničí pro vědecké pracovníky, studenty i doktorandy a nová místa pro absolventy doktorského studia. Zapojili bychom se do mezinárodní vzdělávací a výzkumné sítě špičkových světových pracovišť,“ uvedla vedoucí katedry matematiky Přírodovědecké fakulty profesorka Olga Krupková.

Ari Laptev patří mezi nejvýznamnější světové osobnosti v matematice, ale i ve vědeckém životě vůbec. Je profesorem matematiky na Katedře matematiky na Imperial College London ve Velké Británii a současně na Royal Institute of Technology ve Stockholmu, Švédsko.

Jak podotkl, západní matematický svět začínají silně drtit východní země. Například v Indii, Pákistánu, Koreji a hlavně v Číně se stala matematika velmi populární.

„Technika, matematika dostává v těchto zemích zelenou. Nejen, že se tam stěhují výroby, závislé na přidané hodnotě matematického a technického myšlení, ale jejich vlády sypou do podpory vzdělávání matematiků či inženýrů obrovské peníze. Nebude to trvat dlouho a totálně nás převálcují,“ uvedl Laptev, s tím, že jen v Londýně studuje na matematických oborech padesát procent Číňanů.

Profesorka Krupková potvrzuje, že i Přírodovědecká fakulta se chystá na výměnu studentů s Čínou. „Jedu do Číny za dva měsíce. Budeme domlouvat společný výzkum i výměnné pobyty. Tamní studenti mají výhodu, protože jim země poskytne na pobyty v zahraničí velké dotace. Je jasné, že bez podobné podpory naší vědy naší vládou za pár let budou lepší, než my,“ řekla Krupková.

Oba matematici se shodují, že je nejvyšší čas razantně popularizovat matematiku i u nás. „Školství potřebuje hlavně kvalitní učitele, a to už od základních škol. Jestli si žáci a studenti matematiku oblíbí nebo zprotiví, hodně ovlivní přístup pedagoga. Bohužel dobrých učitelů je málo,“ konstatoval Laptev.

Sám vidí příčinu všeobecné nechuti ke studiu matematiky v tom, že lidé jsou líní přemýšlet. „Když to dokáží překonat, zjistí, že matematika je krásná a že se jim pro život hodí téměř ve všech sférách. Navíc nikdy nebudou mít problém najít dobře placenou práci,“ doplnil Laptev.

Pro katedru matematiky PřF a celou Ostravskou univerzitu je velkou ctí, že si profesor Laptev ve svém nabitém programu udělal místo pro návštěvu našeho pracoviště. Našim pracovníkům a studentům se tak otevírají dveře k vědecké spolupráci na nejvyšší mezinárodní úrovni a naskýtá se jedinečná možnost zapojení do mezinárodní vzdělávací a výzkumné sítě špičkových světových pracovišť.

profesor Ari Laptev Profesor Ari Laptev, prezident Evropské matematické společnosti. Prof. Laptev patří mezi nejvýznamější světové osobnosti v matematice, ale i ve vědeckém životě vůbec. Kromě uvedené špičkové vědecké a organizační funkce zastával a zastává i řadu dalších významných mezinárodních funkcí, např. byl prezidentem Švédské matematické společnosti, působí jako předseda nebo člen mnoha vědeckých rad, evaluačních, hodnotících a poradních orgánů, komisí a grantových agentur na různých institucích ve světě i v nejvyšších orgánech Evropské unie.

Prof. Laptev je profesorem matematiky na Katedře matematiky na Imperial College London ve Velké Británii a současně na Royal Institute of Technology ve Stockholmu, Švédsko. Imperial College je jedna z nejlepších a nejprestižnějších světových univerzit a na její matematické katedře působí několik vědeckých týmů, které patří k absolutní světové špičce. Členy katedry je řada světově proslulých matematiků, kteří získali nejvyšší a nejprestižnější možná matematická ocenění (mezi nimi např. Simon Donaldson, nositel Fieldsovy medaile, což je ekvivalent Nobelovy ceny, udělovaný mladým matematikům). Podobně Royal Institute of Technology ve Stockholmu patří k nejlepším univerzitám nejen ve Skandinávii, ale v celosvětovém měřítku. Profesor Laptev byl několik let až do letošního roku vedoucím Katedry matematiky na Imperial College, zastával rovněž řadu let funkci zástupce vedoucího Katedry matematiky na Royal Institute of Technology.

Ve vědecké oblasti je jedním z nejznámějších současných světových matematiků, jehož vědecké výsledky jsou vysoce ceněny a rozsáhle využívány. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti spektrální teorie parciálních diferenciálních operátorů a aplikací v matematické fyzice a teorii diferenciáních rovnic. Vědecká problematika, kterou se zabývá, je velmi široká, moderní a vysoce aktuální, multidisciplinární v rámci matematiky, matematické fyziky a aplikací, integrující problémy a metody funkcionální analýzy, teorie diferenciálních rovnic, variační analýzy, geometrie, globální analýzy, spektrální analýzy, kvantové teorie a mechaniky, mezi oblasti jeho zájmu patří i nelineární variační problémy ve fyzice a technice (magnetoelasticita, superkonduktivita), teorie stability, teorie turbulence, atd.

Prof. Laptev je také ve vědecké komunitě známý svým širokým rozhledem, výjimečnými řídícími, organizačními a manažerskými schopnostmi a nesmírnou pracovitostí. Je pravidelně a opakovaně zván jako hostující profesor, vědecký pracovník či lídr výzkumného týmu na špičková světová výzkumná pracoviště a univerzity, mezi nimiž jsou např. International Erwin Schrödinger Institute, Vídeň, Rakousko, Isaac Newton Institute, Cambridge, Anglie, University of Birmingham, Anglie, University of Stuttgart, Německo, Princeton University, Courant Institute, Mathematical Science Research Institute (MSRI), University of California at Berkeley, California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, a další. Je zván k plenárním přednáškám na nejprestižnějších mezinárodních kongresech. Každoročně obdrží desítky pozvání k přednáškám na významných mezinárodních konferencích, z nichž jen malou část může skutečně realizovat. Je známý jako vynikající řečník, přednášející, i učitel. Vyškolil mnoho doktorských studentů, z nichž několik dosáhlo významných mezinárodních ocenění a získali pozice na předních univerzitách v USA a v Evropě. Je žádaným členem vědeckých výborů různých světových konferencí (desítky ročně), řídil či se účastnil činnosti několika evropských vědeckých sítí. Byl Prezidentem organizačního výboru 4. Evropského matematického kongresu ve Stockholmu v r. 2004, předsedou Řídícího výboru ESF Evropského programu SPECT sdružujícího 14 evropských výzkumných týmů, je členem redakčních rad několika významných světových časopisů. Zvládá řadu dalších mezinárodně významných aktivit, jež ani nelze všechny vyjmenovat.