Studentská vědecká konference PřF OU 2011

Dne 12. května 2011 se pod záštitou paní děkanky PřF OU doc. Dany Kričfaluši uskutečnila Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě.

Letošní ročník konference byl organizován v 7 sekcích (viz informace z jednotlivých sekcí níže) a 2 kategoriích („Věda je zábava“ a „Věda má budoucnost“). I letos byl zájem studentů o účast na této konferenci velký, a to nejen z řad studentů naší fakulty, ale i z jiných škol.

Příspěvky z obou kategorií SVK PřF OU 2011 jsou v elektronické podobě ve formě sborníků:

Partnery SVK PřF OU 2011 byly Magistrát města Ostravy, který daroval drobné dárky pro oceněné studenty, dále Moravskoslezský krajský úřad, který věnoval účastníkům propagační informační materiály o našem kraji a v jednotlivých sekcích byly partnerem Tieto (Informatika), Zlatý GOBE Píšť (Informatika), Arnika (Biologie a ekologie), Vitrum (Chemie a příbuzné obory), SHIMADZU (Chemie a příbuzné obory), ALCHIMICA (Chemie a příbuzné obory) a Schoeller (Fyzika). Sponzorům děkujeme!

Dále bych chtěla poděkovat všem zúčastněným studentům, vedoucím prací, členům organizačního a vědeckého výboru i členům komisí v jednotlivých sekcích a také studentům dobrovolníkům, kteří v jednotlivých sekcích organizačně pomáhali.

Beáta Sklářová, organizační výbor

Registrace a zahájení SVK

Registrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVKRegistrace a zahájení SVK

 

Informace z průběhu SVK v jednotlivých sekcích

Sekce Biologie a ekologie

V letošním roce vystoupilo v rámci biologické sekce se svými příspěvky 31 studentů. Kategorie „Věda je zábava“, která je určená studentům bakalářských oborů a středoškolákům se letos zúčastnilo 9 studentů (8 z PřF OU, 1 z gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci).

V kategorii „Věda má budoucnost“ určené pro studenty magisterského a doktorského studia prezentovalo své vědecké práce 22 studentů, mimo jiné i z jiných VŠ u nás a několika VŠ na Slovensku.

Vědecká rada ve složení doc. Zdeněk Ďuriš, doc. Václav Krpeš, dr. Petr KočárekMgr. Jiří Červeň navrhla za nejlepší příspěvek v rámci obecné biologie, zoologie a botaniky ocenění formou mimořádného stipendia děkanky PřF doc. Dany Kričfaluši následujícím studentům: Bc. Petře Boháčové, Bc. Kateřině Kuřavové a Marii Opálkové.

Všem účastníkům konference děkujeme a přejeme mnoho vědeckých úspěchů. Rovněž děkujeme partnerovi biologické sekce občanskému sdružení Arnika, které všem účastníkům sekce věnovalo publikaci Natura 2000.

Ivona Horká, organizační výbor

Sekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologieSekce biologie a ekologie

 

Sekce Didaktika přírodních věd

Letos poprvé byla do programu Studentské vědecké konference zařazena sekce Didaktika přírodních věd a ihned se setkala s mimořádným ohlasem. V rámci ní prezentovalo své příspěvky celkem 16 studentů magisterských a doktorandských studijních programů a to nejen z PřF OU v Ostravě, ale také z PdF OU v Ostravě, UP Olomouci a v poměrně velkém počtu (7 účastníků) z UKF v Nitre (Slovensko). Samotná témata jednotlivých příspěvků vycházela z přírodovědných disciplín: Biologie, Fyziky, Chemie, ICT a Matematiky. Tématika prezentovaných výstupů byla zaměřena především na samotnou výuku a možnosti její motivace, pedagogické výzkumy, badatelskou činnost a analýzu vybraných didaktických problémů ve výuce přírodovědných předmětů.

Sekce Didaktika přírodních věd zcela jistě zaujala své čestné postavení mezi ostatními sekcemi. Všem zúčastněným tímto děkujeme a přejeme hodně úspěchů, a to nejen na poli teorie, ale také své pedagogické praxe.

Marcela Picková, Marie Solárová

Sekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních vědSekce Didaktika přírodních věd

 

Sekce Fyzika

V sekci Fyzika prezentovalo své výsledky celkem 13 studentů. V kategorii „Věda je zábava“ se představili 4 studenti a v kategorii „Věda má budoucnost“ 9 studentů. Své příspěvky přednesli kromě studentů z naší fakulty také studenti z jiných škol, a sice dva studenti středních škol (z gymnázia v Havířově a Mendelova gymnázia v Opavě) a dvě studentky z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Ve spolupráci s firmou Schoeller byla vyhlášena soutěž o nejlepší práce. Prezentované příspěvky posuzovala komise ve složení RNDr. Martin Čajánek, Ph.D., Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.Mgr. Aleš Vítek, Ph.D.. Oceněny byly 4 příspěvky. Jako nejlepší práce v kategorii „Věda je zábava“ byla vyhlášena práce studenta Mendelova gymnázia v Opavě Jana Premuse s názvem „Studium srážek iontů s klastry prostřednictvím počítačových simulací“. Nejlepší prací v kategorii „Věda má budoucnost“ byla zvolena práce studentky ČVUT v Praze Bc. Lenky Hrazdilové s názvem „Meson-baryonové rezonance generované v rámci chirálního modelu“. Komise se rozhodla udělit v kategorii „Věda má budoucnost“ zvláštní ocenění studentům PřF OU Bc. Lence Ličmanové a Mgr. Jakubu Nezvalovi. Všem oceněným srdečně gratulujeme!

Poděkování patří hodnotící komisi, doc. Vladimíru Špundovi za moderování celého průběhu sekce, bc. Haně Benešové za pomoc při organizaci a firmě Schoeller za partnerství.

Michal Štroch, organizační výbor

Sekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce FyzikaSekce Fyzika

 

Sekce Chemie a příbuzné obory

Již ráno 12. května 2011 bylo na budově A PřF OU v Ostravě rušno. Začala prezentace dalšího ročníku Studentské vědecké konference jakožto pokračování již v minulosti „nastartované“ resp. znovu zavedené Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). Pečlivě upravené a dobře naladěné „hostesky“ Bc. Jana Štefelová a Monika Palkovská svým úsměvem a příjemným vystupováním přispěli k dobré náladě prezentujících autorů a snad jemně odbourali jejich nervozitu před vlastním vystoupením.

V letošním roce se přihlásilo k účasti na SVK do sekce „Chemie a příbuzné obory“ 18 účastníků. Je jistě na škodu průběhu konference, že někteří účastníci své příspěvky nedodali a někteří, že si neuvědomili, že musí dodržet požadovaný formát. Tak se stalo, že 7 z přihlášených se nemohlo či nechtělo konference zúčastnit. V tomto směru je však i výchovná část takovéto konference. Na druhou stranu je trochu nepochopitelná neúčast slovenských autorů, kteří vše řádně odevzdali, nicméně nepřijeli. To je asi ale jediná smutnější část SVK-2011 sekce „Chemie a příbuzné obory“.

Slavnostního zahájení a úlohy „chairmana“ se výtečně zhostila doc. Zuzana Navrátilová, která jako prvního na „prkna co znamenají svět“ uvedla nejmladší profesorku Petru Šulcovou (UP Pardubice). Po její poutavé plenární přednášce na téma „Přehled a oblasti použití anorganických pigmentů“ dostali prostor a slovo ti mladší v sekci „Věda je zábava“. Tuto kategorii věcným darem (švýcarským nožem) zaštítila firma Chromservis zastoupená panem Michalem Mackem, který na závěr sekce cenu udělil slečně Ireně Oupicové (UK Praha) za práci s názvem „Kathepsin C: trávicí proteasa krevničky střevní (Schistosoma mansoni)“. Do přestávky na občerstvení zbýval ještě nějaký čas a tak na pódium přišla první přednášející v sekci „Věda má budoucnost“. Tuto sekci zaštítili firmy v zastoupení Vitrum – Patrik Joannidis, Shimadzu – Petr Maršolek a Alchimica – Alena Kalinová. Měli nelehký úkol posoudit tu pro nich nejlepší práci. Zhostili se ho však výtečně a proto mohli vyhlásit cenu Vitrum (netbook) pro Petru Veselou (OU v Ostravě, „Příspěvek k objasnění imobilizačních mechanismů iontů Pb(II) na uhlíkatém povrchu“), cenu Shimadzu (mobilní telefon) pro Petru Horníkovou (VŠB-TUO Ostrava, „Příprava a využití nanočástic ZnS a CdS pro fotokatalytický rozklad fenolu ve vodných roztocích“) a cenu Alchimica pro Jana Oppelta (STI, PřF, MU Brno, „Zpracování dat z vysoce výkonných sekventátorů“).

Závěrem je nutné podotknout, že jak výše zmiňované firmy tak i firma HPST a samozřejmě i PřF OU v Ostravě přispěli upomínkovými předměty pro všechny účastníky sekce Chemie a příbuzné obory. Všem patří velké díky.

Co si přát do příštího ročníku? Aby nám firmy zachovaly přízeň, aby využily prostor ke své prezentaci tak aby si studenti mohli rozšířit obzor a stále stejný či raději větší počet nadšených mladých vědců, kteří, ač s trémou, která k takovýmto vystoupení patří, se nebojí prezentovat a obhajovat své výsledky na veřejném fóru.

Díky všem.

Jiří Kalina, organizační výbor

Sekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné oborySekce Chemie a příbuzné obory

 

Sekce Informatika

V sekci informatika Studentské vědecké konference PřF OU 2011 se svými příspěvky zapojilo celkem 15 studentů, z toho 2 studenti byli hosty z gymnázia Havířov a Univerzity Hradec Králové.

Partnery sekce IT byly firma Tieto a pekárna Zlatý Globe Píšť.

Prezentované příspěvky posuzovala komise ve složení

kde posledně jmenovaný byl zástupcem partnera sekce informatika, firmy Tieto.

Organizačně pomáhali doktorandi Mgr. Martin Žáček a Mgr. Rostislav Miarka, děkujeme.

Komise pozuzovala příspěvky zejména s ohledem na výzkumný přínos, praktické ověření a realizovatelnost. Komise:

 • udělila finanční odměnu 3000 Kč, Cenu Tieto 2011
  • Bc. Petr Hurtík
 • podala návrh na ocenění mimořádným vědeckým stipendiem děkanky PřF OU
  • Mgr. Petr Bujok
  • Mgr. Jaroslav Žáček
 • drobné dárky KIP za dosažené výsledky obdrželi
  • Mgr. Petr Bujok
  • Bc. Petr Klimánek
  • Bc. Tomáš Fajna
  • Bc. Petr Hurtík
  • Mgr. Jaroslav Žáček

Cenu Tieto udělila komise za původní výsledky s výzkumným potenciálem.

Návrh na mimořádné vědecké stipendium navrhuje komise ve shodě s anketou studentů zapojených do sekce IT za kvalitní výzkum a dosažené výsledky v oblasti informatiky.

Všem studentům účastnícím se sekce informatika děkujeme a přejeme hodně budoucích úspěchů. Děkujeme i jejich vedoucím a školitelům. Děkujeme firmě Tieto za tradiční partnerství a podporu a pekařství Zlatý Globe Píšť za voňavou dobrou podporu účastníkům sekce i komisi.

Petr Šaloun, organizační výbor

Sekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce InformatikaSekce Informatika

 

Sekce Matematika

V matematické sekci se v kategorii Věda je zábava nejdříve představil student Adam Pavlínek z First International School of Ostrava a ve své krátké prezentaci přítomné seznámil s historií a řešením problému čtyř barev. Následoval příspěvek Adama Sikory, studenta Gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně, který ve své prezentaci Space-Filling Curves, kterou přednesl v anglickém jazyce, představil konstrukci spojitého zobrazení jednotkového intervalu na jednotkový čtverec a nastínil jeho použiti při řešení problému obchodního cestujícího. Dále vystoupil student PřF OU Radim Putyera s příspěvkem Zlatý řez, ve kterém přítomné stručně seznámil se zajímavými algebraickými vlastnostmi zlatého řezu, aplikacemi zlatého řezu v geometrii, s překvapivými souvislostmi pravidelného dvanáctistěnu a pravidelného dvacetistěnu se zlatými obdélníky. Posledním řečníkem v kategorii Věda je zábava byl Daniel Vopalecký, který ve svém příspěvku prezentoval využití metod celočíselného lineárního programování při řešení konkrétního praktického problému přiřazení účastníků do seminářů na hudebních kempech Fusion tak, aby bylo dosaženo jejich největší spokojenosti. Řešení problému bylo dovedeno až do podoby jeho praktické realizace pomocí několika softwarových nástrojů.

V kategorii Věda má budoucnost jako první vystoupil student PřF OU Bc. Patrik Peška, který ve svém příspěvku Origami a antické úlohy nastínil důkaz řešení antických úloh trisekce úhlu a zdvojení krychle pomocí origami konstrukcí založených na 6 základních axiomech. Ukázal tak, že origami konstrukce lze v tomto ohledu považovat za efektivnější nástroj než jsou klasické konstrukce pomocí pravítka a kružítka v rámci Euklidovské geometrie. Dalším zajímavým příspěvkem ovšem náročným na prostorovou představivost byla prezentace Mgr. Věry Ferdiánové studentky doktorského studia Aplikované algebry na PřF OU s názvem Rotace ve čtyřrozměrném prostoru. Ve svém příspěvku se zaměřila na izoklinické rotace těles ve čtyřrozměrném prostoru, seznámila s klasickým přístupem lineární algebry pro popis těchto rotací a s alternativním přístupem založených na použití kvaternionů. V závěru prezentace předvedla animace vybraných izoklinických rotací čtyřrozměrné krychle.

Po přestávce na kávu následovalo vystoupení studentky PřF OU Bc. Moniky Havelkové, která ve svém příspěvku prezentovala použití geometrického vazebného algoritmu pro analýzu dynamiky konkrétního singulárního Lagrangeova systému. Významným dosaženým výsledkem zde bylo nalezení úplné rozšířené dynamiky a také vlastní dynamiky tohoto singulárního variačního problému. Jako poslední vystoupil student PřF OU Bc. Ondřej Kolouch, který ve svém příspěvku představil svůj hlavní výsledek, totiž postačují kritérium pro to, aby jistý nekonečný součin racionálních čísel byl číslem iracionálním. Kritérium v sobě obsahuje pouze jisté podmínky na konvergenci dílčích posloupností, neobsahuje žádné požadavky na dělitelnost.

Hodnotící komise ve složení doc. Ladislav Mišík, prof. Olga Krupková, dr. Martin Swaczynadr. Zuzana Václavíková se shodla na tom, že všechny příspěvky byly zajímavé, velmi dobře připravené a mnohé z nich obsahovaly nové výsledky. Všichni účastníci sekce, kteří jsou studenty PřF budou odměněni mimořádným motivačním stipendiem.

Martin Swaczyna, organizační výbor

Sekce MatematikaSekce MatematikaSekce MatematikaSekce MatematikaSekce MatematikaSekce MatematikaSekce MatematikaSekce MatematikaSekce MatematikaSekce MatematikaSekce MatematikaSekce Matematika

 

Sekce Geografie

V sekci geografické proběhla konference zdárně v obou kategoriích – v kategorii „Věda je zábava“ se zúčastnilo 7 studentů (4 z PřF OU a 3 z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře) a v druhé kategorii „Věda má budoucnost“ vystoupilo 10 studentů (5 z PřF OU a po jednom z Univerzity Komenského v Bratislavě, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého). Komise ve složení prof. Vladimír Baar, doc. Jan Havrlantdr. Pavel Bednář vyhodnotila a vyhlásila pořadí přednesených příspěvků na prvních třech místech:

 1. v kategorii Věda je zábava:
  • Viktória Valentová (KGRR, FPV UKF v Nitře)
  • Hana Pálková (KSGRR, PřF OU)
  • dělené třetí místo pak získali Michaela Žoncová (KGRR, FPV UKF v Nitře) a Štefan Kováčik (KGRR, FPV UKF v Nitře)
 2. v kategorii Věda má budoucnost:
  • Karel Malinovský (KSGRR, PřF OU)
  • Eva Tenzin, Mgr. (KSGRR, PřF OU)
  • Hasalová Jana, Mgr. (KSGRR, PřF OU)

Pavel Bednář, organizační výbor

Sekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce GeografieSekce Geografie

 

Neformální zakončení a občerstvení během SVK

Neformální zakončení a občerstvení během SVKNeformální zakončení a občerstvení během SVKNeformální zakončení a občerstvení během SVKNeformální zakončení a občerstvení během SVKNeformální zakončení a občerstvení během SVKNeformální zakončení a občerstvení během SVKNeformální zakončení a občerstvení během SVKNeformální zakončení a občerstvení během SVK