FAQ

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

e-mail: geografiezavináčosutečkacz
telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Doktorské studium Politická a kulturní geografie

Studijní program: Geografie
Studijní obor: Politická a kulturní geografie

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční, kombinovaná

Anotace studijního oboru:

Obor patří do široce chápané geografie člověka (human geography). Je složen ze dvou dílčích geografických disciplín, které jsou velmi úzce spojeny a navzájem se vhodně doplňují: politické geografie a kulturní geografie. Jejich návaznost vyplývá ze skutečnosti, že první z nich se zabývá prostorovými aspekty politiky (geopolitika, mocenské vlivy, aliance, postkolonialismus, prostorové podmíněnosti voleb, fungování politických stran atd.) a druhá prostorovými aspekty kultury (jazyková a náboženská struktura regionů, regionální identita obyvatelstva, proměny kultur v prostoru a v čase, difúze kulturních prvků apod.). Obě disciplíny mohou existovat i odděleně, ale smysl jejich propojení vyniká zvlášť v současné době, kdy jsou z celosvětového hlediska stále aktuálnější takové otázky jako "střet civilizací", "kulturní šok" apod. Politické chování člověka je snad nejvíce ze všeho podmíněno etnickým původem, kulturou, vnímáním a vztahem k ostatním kulturám. Tyto jevy, procesy, a vztahy se neprojevují jen na globální úrovni, která je jim vlastní. Znatelně ovlivňují i regionální a lokální úroveň, čímž vzniká prostor pro jejich zkoumání i z místní perspektivy. Takto koncipovaný studijní obor kombinující politickou a kulturní geografii je obsahově unikátní a jako samostatný obor není akreditován na žádné jiné vysoké škole v České republice.

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent studijního oboru Politická a kulturní geografie se vyznačuje solidním teoretickým základem a širokou škálou interdisciplinárních znalostí o stavu a vývoji politických a kulturních systémů v současném světě. Umí je analyzovat, vysvětlovat, komentovat, hodnotit i navrhovat řešení. Neoddělitelnou součástí intelektuální výbavy absolventa tohoto oboru je schopnost pracovat se statistickým a kartografickým softwarem a komunikovat v několika světových jazycích. Rozsah znalostí lze vymezit ve třech rovinách:

 • všeobecné schopnosti jsou chápány jako schopnost orientovat se v interdisciplinární problematice na pomezí různých společenských věd, pracovat se statistickými zdroji, internetovými informacemi, odbornou literaturou a mapovými podklady;
 • odborné znalosti představují komplexně propojený systém obecných znalostí z humánní geografie, obecné historie, politologie, mezinárodních vztahů, antropologie a sociologie zaměřených především na otázky vývoje politických a kulturních systémů v globálním měřítku;
 • speciální znalosti umožňují absolventům na vysoké úrovni analyzovat společenské procesy v nejrůznějších regionech a státech, stejně jako syntetizovat geopolitické, geokulturní a geoekonomické trendy v současném světě.

Základním cílem studia je výchova kvalifikovaných odborníků zaměřených na kulturní a politické struktury současného světa v geografickém prostoru. Tito odborníci jsou připraveni k tvůrčímu řešení teoretických i praktických otázek politických a kulturních jevů a procesů v globálním, regionálním i lokálním měřítku. Cílem je připravit absolventy na výzkum velmi variabilních situací, jejichž řešení je možné jen interdisciplinárním přístupem.

Přijímací řízení

O přijetí do doktorského studia se mohou ucházet absolventi magisterského vysokoškolského studia geografických nebo příbuzných oborů (mezinárodní vztahy, politologie, mezinárodní teritoriální studia). Nutnou podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je ústní z následujících okruhů:

 • humánní geografie se zaměřením na politickou a kulturní geografii,
 • politologie a mezinárodní vztahy,
 • anglický jazyk, případně jiný světový jazyk.

Úroveň znalostí a schopností uchazeče, jakož i jeho předpoklady k tvůrčí vědecké práci, posuzuje přijímací komise složená z členů oborové rady, případně školitelů a jazykových odborníků.

Informace o studiu

Doktorské studium oboru Politická a kulturní geografie probíhá na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, která zajišťuje jeho průběh od přijímacího řízení po zakončení studia a přiznání akademického titulu doktor (ve zkratce Ph.D.) uváděného za jménem. Každý student se řídí podle individuálního studijního plánu, který mu při nástupu navrhne jeho školitel. Tento plán je každý rok upřesňován. Studijní plán je po celou dobu studia zaměřen na badatelskou činnost v oblasti teorie politické a kulturní geografie a na řešení konkrétních výzkumných úkolů. Studium je realizováno ve dvou etapách:

 • počáteční etapa, v níž student skládá předepsané zkoušky a současně zpracovává zadané téma disertační práce; tato etapa je zakončena státní doktorskou zkouškou.
 • závěrečná etapa, zaměřená na vypracování disertační práce a ukončená obhajobou této práce.

Od AR 2008/2009 se i na doktorské studium vztahuje kreditní systém OU, přičemž kreditní dotace se řídí Směrnicí rektora č. 119/2008. Kreditní dotaci dle této směrnice mají vědecko-výzkumné a publikační aktivity, studijní pobyty, vystoupení na konferencích, pedagogická činnost, státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce.

Za celou dobu studia musíte získat 240 kreditů v níže uvedené struktuře. Pro postup do dalšího ročníku musíte mít splněno vždy alespoň 30 kreditů.

Základní strukturu studijního plánu doktorského studijního oboru Politická a kulturní geografie tvoří rozdělení kurzů na povinné a povinně volitelné

Ve skupině kurzů povinných se však nacházejí pouze dva kurzy - Státní závěrečná zkouška doktorská a obhajoba disertační práce. Za tyto kurzy získáte celkem 80 kreditů. Zbylých 160 musíte získat ve skupině povinně volitelných kurzů.

Skupina povinně volitelných kurzů se však dále dělí na 7 bloků:

1. blok - Kurzy vstupní a vyrovnávací - zapisují si pouze studenti, kteří nestudovali žádný z bc. či nav. mgr. oborů na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje; po konzultaci se školitelem si v takovémto případě zapisujete 1 až 3 tyto kurzy (oborová rada vám může tento počet navýšit či snížit podle tématu vaší disertační práce a podle výsledků příjímací zkoušky)

2. blok - Kurzy základní - zapisujete si 3 kurzy z tohoto bloku

3. blok - Kurzy specializační - zapisujete si 2 kurzy z tohoto bloku

Důležité upozornění: celkem za první tři bloky se vám bude počítat pouze 90 kreditů! To znamená, že další kredity musíte získat za kurzy v dalších blocích. Nelze absolvovat doktorské studium pouze s kurzy z těchto prvních tří bloků!

4. blok - Kurzy výzkumné činnosti - volba neomezena

5. blok - Kurzy publikační činnosti - volba neomezena

6. blok - Kurzy pedagogické činnosti - studenti prezenčního studia musí z tohoto bloku získat minimálně 5 kreditů

7. blok - Kurzy studijní činnosti - z tohoto bloku si musíte zaregistrovat v druhém roce studia kurz Výběrový seminář 1 a ve třetím roce Výběrový seminář 2

Studium je ukončeno ústní státní zkouškou, která zahrnuje tři okruhy, které si student vybírá z pěti možných na základě zaměření své dizertace.

Základní okruhy z nichž je nutné si vybrat, jsou následující:

 1. Politická geografie
 2. Kulturní geografie
 3. Mezinárodní vztahy
 4. Geografie a teorie regionálního rozvoje
 5. Politika a otázky socioekonomického rozvoje

U všech pěti předmětů se vyžadují široké teoretické znalosti jednotlivých okruhů, v jejichž rámci jsou zahrnuty i příbuzné negeografické obory. Důraz je kladen na samostatné a originální myšlení.

Příklady témat doktorských disertací

 • Vzájemné vztahy vybraných zemí v prostorovém kontextu
 • Integrační a dezintegrační procesy v současném světě
 • Ovládající a ovládané země: koloniální a postkoloniální vztahy
 • Politickogeografické aspekty vybraných ekonomických procesů
 • Azylová politika jako prostředek regulace imigrace
 • Prostorové aspekty politického života
 • Vliv prostorového uspořádání volebních obvodů na volební chování
 • Vymezování a klasifikace kultur ve světě
 • Proměny regionálních a lokálních kultur v důsledku globalizace
 • Prostorová difúze kulturních prvků
 • Kulturně-geografické aspekty multikulturních modelů
 • Tendence získání nezávislosti dosavadních závislých zemí
 • Politický a společenský vývoj v regionech s výraznými menšinami
 • Geopolitika mocností (USA, Čína) v pacifickém prostoru
 • Kritické hodnocení prostorových aspektů veřejné správy
 • Governance "smršťujících se měst" na příkladu vybraných měst

Školitelé v doktorském st. programu Geografie, st. oboru Politická a kulturní geografie

Vlastník zprávy: Mgr. Luděk Krtička | Aktualizováno: 27. 10. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt