OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Politická a kulturní geografie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace oboru:
Profil absolventa:Po úspěšném ukončení vzdělávání v bakalářském studijním oboru Politická a kulturní geografie má absolvent široké znalosti o politických, ekonomických, sociálních a kulturních strukturách jednotlivých regionů světa v prostorovém kontextu a zejména o příčinách jejich nerovnoměrného rozvoje. Absolvent dále ovládá příslušnou odbornou terminologii a orientuje se v základních přístupech, konceptech a teoriích z oblasti politické geografie, politologie, makroekonomie a sociologie. Na komunikační úrovni ovládá anglický jazyk a další světový jazyk podle vlastního výběru. Je schopen samostatně vyhledávat, třídit, hodnotit a zpracovávat odborné informace z různých zdrojů (knihovny, elektronické databáze, Internet) a využívat je při analýze, interpretaci a hodnocení společenských procesů v jednotlivých regionech světa. Umí interpretovat kartografické výstupy a je schopen základní kartografické výstupy také vytvářet. Z obecných kompetencí je absolvent tohoto oboru počítačově gramotný a způsobilý samostatně zpracovávat dokumenty v základních textových a tabulkových editorech a prezentovat je před  odbornou i laickou veřejností. Je vybaven prezentačními a komunikačními dovednosti takovým způsobem, aby dokázal jasně a srozumitelně prezentovat výsledky své práce, reagovat přiměřeným způsobem na dotazy a obhájit vlastní názor.
Absolvent má možnost nalézt uplatnění v následujících sférách praxe: ve státních či neziskových organizacích pracujících s migranty a uprchlíky, v neziskových organizacích zaměřujících se na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, v politických strukturách a institucích včetně think tanků a politických stran jako politický analytik mezinárodních vztahů, v odborech státní správy a samosprávy zaměřených na spolupráci se zahraničním, v mezinárodních organizacích politické povahy (OSN, OECD, EU).


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky: PZ z oboru
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:PZ bude prominuta uchazeči, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) u společnosti Scio a dosáhne percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny OSP/VŠP konané v prosinci 2016 nebo únoru 2017. Žádost o prominutí přijímací zkoušky společně s certifikátem (nebo jeho úředně ověřenou kopií) prokazující dosažení požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty nejpozději do 28. února 2017. Pro určení data odeslání je rozhodující razítko pošty.
Doporučená literatura:


Otázky k přijímací zkoušce budou vycházet ze středoškolských učebnic zeměpisu, dějepisu a základů společenských věd.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Pro další informace kontaktujte tajemnici katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Mgr. Moniku Šumberovou (monika.sumberova@osu.cz).

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.