OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Věda a výzkum > Projekty a granty

Projekty a granty
Charakterizace strusek sycených těžkými kovy
Id projektuSGS04/PřF/2017
Hlavní řešitelMgr. Lenka Bláhová
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceProjekt bude navazovat na SGS02/PŘF/2016 (Alkalicky aktivované materiály na bázi silikátů jako možné sorbenty těžkých kovů). Uvedené studium alkalicky upravených strusek ukázalo vznik nových struktur zlepšujících sorpční schopnosti strusek. Cílem tohoto projektu bude studovat změny složení a struktury, které nastanou sorpcí kovů na původní a alkalicky upravené strusky. Strusky budou nasyceny měďnatými a olovnatými ionty. Charakterizace strusek s kovy sorbovanými do matrice bude prováděna rentgenovou fluorescenční analýzou, rentgenovou difrakcí a infračervenou spektroskopií. Výsledky provedených analýz budou využity k popisu forem odstraněných iontů kovů (sloučenin typu silikátů, hydroxidů, karbonátů apod.) navázaných na strusku. Získaná data přispějí cennými informacemi v oblasti využití sekundárních produktů metalurgické výroby jako sorbentů pro odstranění kationtů kovů z vodných roztoků.