Informace o druhém kole přijímacího řízení do doktorských studijních oborů pro akademický rok 2017/2018

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do doktorských studijních oborů:

Studijní programStudijní obor Standardní délka studia Forma studia
Analytická chemieAnalytická chemie heterogenních systémů4PS, KS
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematika a Fuzzy modelování4PS, KS
BiologieBiologie4PS, KS
GeografieEnvironmentální geografie4PS, KS
Geografie Ekonomická geografie a regionální rozvoj4PS, KS
GeografiePolitická a kulturní geografie4PS, KS
 • Forma studia: PS - prezenční forma studia, KS - kombinovaná forma studia

Přijímací řízení pro doktorské studijní programy se řídí Studijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity.

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium si podají do 31. července 2017 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na účet školy administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná - nebude zařazena do přijímacího řízení.

Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • administrativní poplatek činí 560 Kč
 • údaje pro platbu:
  • název banky: ČNB Ostrava
  • číslo účtu: 931761/0710
  • konstantní symbol: 0379
  • variabilní symbol: 311008
  • specifický symbol bude vygenerován uchazečům systémem při podávání elektronické přihlášky.

Administrativní poplatek je nutno uhradit nejpozději 31. července 2017.

Přílohy k přihlášce:

 • životopis,
 • doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání
 • téma a anotaci disertační práce v doktorském studijním programu vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem,
 • seznam dosavadní publikační činnosti,
 • doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka, nepovinná příloha

Příslušné přílohy k přihlášce doručte do 31. července 2017 na adresu oddělení pro vědu a doktorské studium Přírodovědecké fakulty OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava.

Termín přijímací zkoušky

 • Analytická chemie heterogenních systémů - úterý 29. srpna 2017 v 9.00 hod. v místnosti C303, ul. 30. dubna 22 v Ostravě
 • Biologie - termín bude sdělen dodatečně
 • Environmentální geografie - čtvrtek 24. srpna 2017 v 16.00 hod. v místnosti L105, ul. Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj - pondělí 4. září 2017 v 10.00 hod. v místnosti L144, ul. Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě
 • Politická a kulturní geografie - středa 30. srpna 2017 v 8.00 hod. v místnosti L439, ul. Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně!

Výsledky přijímací zkoušky budou uchazečům zaslány písemně. Uchazeči, kteří budou přijati, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí.

Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí k doktorskému studijnímu programu je absolvování magisterského studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Forma a obsah přijímací zkoušky

Studijní oborForma a obsah přijímací zkoušky
Analytická chemie heterogenních systémů Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. principy a teoretické základy instrumentálních analytických metod, zejména pro oblast analýzy heterogenních systémů. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury. Součástí zkoušky je prověření aktivní znalosti anglického jazyka.
Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování Přijímací zkouška probíhá formou výběrového řízení. Při hodnocení komise vychází z dokumentů předložených uchazečem:
 • doklad o dosaženém vzdělání;
 • životopis;
 • seznam publikací;
 • elektronická verze diplomové práce (CD nosič);
 • motivační dopis v anglickém jazyce s uvedením tématu disertační práce a jménem školitele;
 • 2 doporučující dopisy (VŠ pedagoga nebo vědeckého pracovníka), nepovinná příloha.
BiologieNezbytným předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky vč. prokázání aktivní znalosti anglického jazyka (alespoň na úrovni středně pokročilé). Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. molekulární biologie a genetika, mikrobiologie, entomologie, ekologie, taxonomie. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury.
Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a strukturovaný životopis včetně přehledu publikačních a jiných odborných aktivit (konference, stáže apod.).
Environmentální geografieO přijetí do doktorského studia oboru Environmentální geografie se mohou ucházet absolventi magisterského studia fyz. geografie nebo příbuzných oborů. Nutnou podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a případně i přehled publikační nebo konferenční aktivity. Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů fyzicko-geografické a environmentálně geografické problematiky. Současně se ověřuje znalost anglického jazyka (na úrovni schopnosti studovat cizojazyčnou odbornou literaturu, poslouchat přednášky a diskutovat o odborných problémech v cizím jazyce).
Úroveň znalostí a schopností uchazeče, jakož i jeho předpoklady k tvůrčí vědecké práci, posoudí přijímací komise.
Ekonomická geografie a regionální rozvojUchazeč o studium je absolventem SP geografie a SO ekonomická, politická, kulturní nebo regionální geografie, jakož i oborů příbuzných ekonomických (např. regionální ekonomie, veřejná správa, regionální rozvoj aj.). Uchazeč zašle motivační dopis, CV a předběžný návrh tématu možné doktorské práce spolu s přihláškou ke studiu. Uchazeč absolvuje ústní přijímací řízení před přijímací komisi, kde prokáže znalost jazyka anglického a dostatečné vstupní znalosti ekonomické geografie a regionálního rozvoje pro přijetí do doktorského studia. Preferování budou studenti, kteří se v průběhu studia průkazně zapojovali do vědecké práce, mají již publikační výstupy a takto manifestují svůj zájem o obor. O přijetí rozhodne přijímací komise vedená garantem.
Politická a kulturní geografieÚstní zkouška z  okruhů humánní geografie se zaměřením na politickou a kulturní geografii, politologii a mezinárodní vztahy (v rozsahu základních kurzů magisterského studia oboru PKG), prokázání znalosti světového jazyka.

Kontakt:

 • Ing. Monika Kočvarová
  Oddělení pro vědu a doktorské studium
  Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita
  30. dubna 22, 701 03 Ostrava
  telefon: 597 09 2114
  email: