Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2018/2019

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do doktorských studijních oborů:

Studijní program Studijní obor Standardní délka studia Forma studia*
Analytická chemieAnalytická chemie heterogenních systémů4PS, KS
Aplikovaná fyzikaBiofyzika4PS, KS
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatika4PS, KS
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematika a Fuzzy modelování4PS, KS
BiologieBiologie4PS, KS
GeografieEnvironmentální geografie4PS, KS
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvoj4PS, KS
GeografiePolitická a kulturní geografie4PS, KS

* Forma studia: PS - prezenční studium; KS - kombinované studium

Přijímací řízení pro doktorské studijní programy se řídí Studijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity.

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium si podají do 16. května 2018 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na účet školy administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná - nebude zařazena do přijímacího řízení.

Uchazeč po podání e-přihlášky zašle do 31. května 2018 na oddělení pro vědu a doktorské studium Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1 povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis,
 • ověřený doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání; je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po úspěšném dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu,
 • téma disertační práce v doktorském studijním programu vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady,
 • seznam dosavadní publikační činnosti, resp. doklady o dosavadní odborné práci,
 • případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka,
 • motivační dopis, pokud je u daného oboru požadován.

Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • číslo účtu: 931761/0710
 • variabilní symbol: 311008
 • konstantní symbol: 0379
 • specifický symbol: bude uchazečům vygenerován systémem při podávání elektronické přihlášky
 • částka: 560 Kč
 • Uchazeč musí poplatky spojené s přijímacím řízením zaplatit pro každý obor samostatně. (Společná platba několika oborů je považována za chybnou platbu.)

Administrativní poplatek je nutno uhradit nejpozději 16. května 2018.

 • V případě chybné platby musí uchazeč zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději do 19. května 2018.
 • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje stornopoplatek 100 Kč.

Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, administrativní poplatek mu nebude vrácen.

Termín přijímací zkoušky

 • Analytická chemie heterogenních systémů
  - 20. června 2018 v 9.00 hod. v místnosti C303, ul. 30. dubna 22
 • Aplikovaná informatika
  - 20. června 2018 v 10.00 hod. v místnosti A308, ul. 30. dubna 22
 • Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování
  - 18. května 2018 v 11.00 hod. v místnosti A214, ul. 30. dubna 22
 • Biofyzika
  - 18. června 2018 v 13.30 hod. v místnosti M312, ul. Chittussiho 10
 • Biologie
  - 20. června 2018 v 13.00 hod. v místnosti L237, ul. Chittussiho 10
 • Environmentální geografie
  - 4. června 2018 v 10.00 hod. v místnosti L105, ul. Chittussiho 10
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
  - 25. června 2018 v 9.00 hod. v místnosti L144, ul. Chittussiho 10
 • Politická a kulturní geografie
  - 25. června 2018 v 10.00 hod. v místnosti L439, ul. Chittussiho 10

Pozvánky k přijímacímu řízení budou rozesílány do konce května 2018.

V případě, že nebude pozvánka do 31. května 2018 doručena, napište emailem na adresu , kopie pozvánky Vám bude zaslána elektronicky. Emailová žádost o kopii pozvánky musí být doručena z emailové adresy uvedené v elektronické přihlášce.

Forma a obsah přijímací zkoušky

Studijní obor Forma a obsah přijímací zkoušky
Analytická chemie heterogenních systémů Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. principy a teoretické základy instrumentálních analytických metod, zejména pro oblast analýzy heterogenních systémů. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury. Součástí zkoušky je prověření aktivní znalosti anglického jazyka.
Aplikovaná informatika Uchazeč o studium v doktorském studijním programu Aplikovaná informatika musí být absolventem magisterského studijního programu Informatika nebo Aplikovaná informatika nebo oboru s podobným zaměřením. Uchazeč musí mít odpovídající znalosti zejména v následujících oblastech: teoretická informatika na úrovni magisterského stupně studia, základní směry aplikované informatiky na úrovni magisterského stupně studia, aktivní znalost odborné angličtiny studovaného oboru.
V rámci přijímacího řízení si student zvolí zaměření doktorského studijního oboru Aplikovaná informatika a je mu stanoven školitel.
Jedná se o následující okruhy:
Aplikace fuzzy modelování v analýze dat a zpracování obrazů.
Aplikace adaptivních evolučních algoritmů a stochastických algoritmů pro globální optimalizaci.
Aplikace metod umělé inteligence v problematice rozpoznávání struktur,
Formální reprezentace znalostí a jejich sémantiky a dedukce.
Modelování podnikových procesů, podnikové ontologie, doménově specifické modelování.
Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování Přijímací zkouška probíhá formou výběrového řízení. Při hodnocení komise vychází z následujících dokumentů předložených uchazečem:
 • úředně ověřená kopie VŠ diplomu;
 • kopie Diploma Supplement (popř. jiná forma výpisu všech absolvovaných předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia potvrzeného příslušnou vysokou školou);
 • životopis;
 • seznam publikací;
 • kopie diplomové práce v elektronické verzi;
 • motivační dopis v anglickém jazyce s uvedením zájmové oblasti a jménem školitele;
 • 1-2 doporučující dopisy (VŠ pedagoga nebo vědeckého pracovníka).
Uvedené dokumenty musí být doručeny na oddělení pro vědu a doktorské studium PřF OU nejpozději den před termínem zasedání přijímací komise.
Biologie Nezbytným předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky vč. prokázání aktivní znalosti anglického jazyka (alespoň na úrovni středně pokročilé). Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. molekulární biologie a genetika, mikrobiologie, entomologie, ekologie, taxonomie. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury.
Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a strukturovaný životopis včetně přehledu publikačních a jiných odborných aktivit (konference, stáže apod.).
Biofyzika Přijímací pohovor zaměřený na navrhované téma disertační práce v jedné z následujících oblastí: biofyziky a ekofyziologie fotosyntézy, modelování struktury a procesů v molekulových systémech, molekulární biologie. Prokázání znalosti anglického resp. jiného světového jazyka.
Environmentální geografie O přijetí do doktorského studia oboru Environmentální geografie se mohou ucházet absolventi magisterského studia fyz. geografie nebo příbuzných oborů. Nutnou podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a případně i přehled publikační nebo konferenční aktivity. Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů fyzicko-geografické a environmentálně geografické problematiky. Současně se ověřuje znalost anglického jazyka (na úrovni schopnosti studovat cizojazyčnou odbornou literaturu, poslouchat přednášky a diskutovat o odborných problémech v cizím jazyce).
Úroveň znalostí a schopností uchazeče, jakož i jeho předpoklady k tvůrčí vědecké práci, posoudí přijímací komise.
Ekonomická geografie a regionální rozvoj Uchazeč o studium je absolventem SP geografie a SO ekonomická, politická, kulturní nebo regionální geografie, jakož i oborů příbuzných ekonomických (např. regionální ekonomie, veřejná správa, regionální rozvoj aj.). Uchazeč zašle motivační dopis, CV a předběžný návrh tématu možné doktorské práce spolu s přihláškou ke studiu. Uchazeč absolvuje ústní přijímací řízení před přijímací komisi, kde prokáže znalost jazyka anglického a dostatečné vstupní znalosti ekonomické geografie a regionálního rozvoje pro přijetí do doktorského studia. Preferování budou studenti, kteří se v průběhu studia průkazně zapojovali do vědecké práce, mají již publikační výstupy a takto manifestují svůj zájem o obor. O přijetí rozhodne přijímací komise vedená garantem.
Politická a kulturní geografie Ústní zkouška z  okruhů humánní geografie se zaměřením na politickou a kulturní geografii, politologii a mezinárodní vztahy (v rozsahu základních kurzů magisterského studia oboru PKG), prokázání znalosti světového jazyka.