Informace k prominutí a konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě OU

Děkan Přírodovědecké fakulty OU oznamuje, že vzhledem k tomu, že počty uchazečů následujících studijních oborů nepřekročily kapacitní možnosti pracoviště, uchazeči jsou navrženi na přijetí bez přijímací zkoušky:

studijní oborforma studia
Aplikovaná matematikaprezenční
Biofyzikaprezenční
Informatika prezenční
Informatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika prezenční
Aplikovaná informatika distanční, kombinovaná
Fyzická geografie a geoekologie prezenční
Kartografie a geoinformatika prezenční
Ochrana a tvorba krajiny prezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj prezenční
Politická a kulturní geografie prezenční
Systematická biologie a ekologie prezenční
Matematika (dvouoborové) *) prezenční
Fyzika (dvouoborové) *) prezenční
Informatika (dvouoborové) *) prezenční
Biologie (dvouoborové) *) prezenční

*) U dvouoborových studijních oborů musí uchazeč splnit podmínky pro přijetí ke studiu pro oba studijní obory ve zvolené kombinaci.

Písemné oznámení o prominutí přijímací zkoušky a pozvánka k zápisu budou uchazečům o výše uvedené obory zaslány do 13. dubna 2018.

Děkan Přírodovědecké fakulty OU dále oznamuje, že vzhledem k tomu, že počty uchazečů následujících studijních oborů překročily kapacitní možnosti pracoviště, uchazeči budou konat přijímací zkoušku:

studijní oborforma studia
Experimentální biologie prezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj kombinovaná

Písemná pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazečům o výše uvedené obory zaslána do 13. dubna 2018. U oboru Experimentální biologie je možno do konce března požádat o prominutí přijímací zkoušky dle zveřejněných kritérií. Veškeré dosud přijaté žádosti o prominutí přijímací zkoušky zůstávají v platnosti a bude k nim do 13. dubna 2018 zasláno písemné sdělení děkana.