Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Podmínky k přijetí, obsah a forma přijímací zkoušky

Požadavky k přijetí

Podmínky přijetí ke studiu

Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky (dále jen PZk).

Základní podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských programů je absolvování bakalářského (nebo magisterského) studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Uchazeči o studium – držitelé průkazů ZTP a ZTP/P – mohou požádat děkana fakulty o modifikaci přijímací zkoušky tak, aby zohlednil jejich specifické potřeby. Žádost je nutno doložit příslušným lékařským potvrzením.


Forma a obsah přijímací zkoušky

U bakalářských studijních programů se koná PZk zpravidla ve formě písemného testu z příslušného oboru, který může být realizován také prostřednictvím testu v IS Moodle (LMS – IS pro tvorbu výukových textů, elektronických kurzů a testování znalostí přes internet). V případech, kdy dlouhodobě evidujeme nízký či výrazně klesající počet uchazečů, resp. studentů 1. ročníků daného programu, není v rámci vyhlášení přijímacího řízení stanovena PZk z programu s tím, že je uvedeno pro případ počtu uchazečů (k 15. březnu 2019, resp. 31. března pro obory Aplikovaná informatika v kombinované a distanční formě studia) přesahující kapacitní možnosti pracoviště, že uchazeči budou konat PZk z příslušného oboru. U programů, které umožňují prominutí PZk (zpravidla na základě vynikajících výsledků studia na SŠ, úspěchu v rámci oborových olympiád apod.), musí uchazeč o prominutí písemně požádat děkana fakulty a žádost s přílohami prokazujícími splnění požadovaných kritérií doručit v termínu stanoveném v rámci vyhlášení přijímacího řízení (jedná se zpravidla o termín pro odevzdání přihlášky nebo termín konání PZ, podle typu žádosti o prominutí).

U navazujících magisterských studijních programů se koná PZk zpravidla ve formě písemného testu z příslušného oboru, který může být realizován také prostřednictvím IS Moodle. U vybraných studijních programů je PZk doplněna o ústní část. U programů, které umožňují prominutí PZk (na základě vynikajících výsledků v předchozím bakalářském studiu nebo u státní závěrečné zkoušky), je nutno o prominutí písemně požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) a žádost s přílohami prokazujícími splnění požadovaných kritérií je nutno doručit v termínu uvedeném v tabulce u příslušného studijního programu.


Forma a obsah přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy – akreditace před novelou Zákona o VŠ
Studijní oborZpůsob ověření
Forma a obsah přijímací zkoušky
Podmínky pro prominutí
Informatika (PS)
Aplikovaná informatika (KS)
Aplikovaná informatika (DiS)
Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru. 
Chemie (PS)PZ z oboruPZk bude prominuta uchazeči, jehož průměr známek z předmětu Chemie na vysvědčeních bude maximálně 1,3. Průměr se počítá z pololetního i závěrečného vysvědčení za poslední čtyři roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku. V případě, že v absolventském ročníku student nemá předmět Chemie, ale předmět Seminář z chemie nebo ekvivalentní, počítá se tato známka do průměru. Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 15. března 2019, a k žádosti musí přiložit úředně nebo střední školou potvrzené kopie diplomu nebo všech vysvědčení ze střední školy (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).
Politická a kulturní geografie (PS)
Ekonomická geografie a regionální rozvoj (PS, KS)
Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru.PZk bude prominuta uchazeči, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) u společnosti SCIO a dosáhne percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny OSP/VŠP konané v prosinci 2018 nebo únoru 2019. Žádost o prominutí přijímací zkoušky společně s certifikátem (nebo jeho úředně ověřenou kopií) prokazující dosažení požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty nejpozději do 15. března 2019. Pro určení data odeslání je rozhodující razítko pošty.
Fyzická geografie a geoekologie (PS)
Ochrana a tvorba krajiny (PS)
Kartografie a geoinformatika (PS)
Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru. 
Navazující magisterské studijní programy – akreditace před novelou Zákona o VŠ
Studijní oborZpůsob ověření
Forma a obsah přijímací zkoušky
Podmínky pro prominutí
Biofyzika (PS)PZ z biofyzikyPZk bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby VŠKP „výborně“, „velmi dobře plus“ nebo „velmi dobře“ v bakalářském studijním oboru Biofyzika nebo oboru příbuzného zaměření. O prominutí PZk je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů včetně hodnocení všech částí státních závěrečných zkoušek bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením.
Politická a kulturní geografie (PS)
Ekonomická geografie a regionální rozvoj (PS)
PZ v rozsahu bakalářského studia příslušného oboru a ústní přijímací pohovorPZk bude prominuta uchazeči, který ukončil do data konání PZ bakalářské studium ve studijních oborech Politická a kulturní geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj, Geografie a regionální rozvoj, Ekonomická geografie a regionální rozvoj nebo který ukončil bakalářské dvouoborové studium v kombinaci s geografií, a to se  studijním průměrem do 1,30 včetně (do průměru se nezahrnují výsledky státní zkoušky). O prominutí PZk je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů včetně hodnocení všech částí státních závěrečných zkoušek bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením.
Analytická chemie pevné fáze (PS)PZ a ÚZ z chemie 
Informační systémy (PS, KS)PZ z informatikyPZk bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské práce „výborně“, „velmi dobře plus“ nebo „velmi dobře“, a to v bakalářském programu Informatika, Aplikovaná informatika nebo programu příbuzného zaměření. O prominutí PZk je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů včetně hodnocení všech částí státních závěrečných zkoušek bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením.
Fyzická geografie a geoekologie (PS)
Ochrana a tvorba krajiny (PS)
Modelování v environmentální geografii (PS)
Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru. 

Vysvětlivky:
PS – prezenční studium, KS – kombinované studium, DS – distanční studium
PZk – přijímací zkouška; PZ - písemná zkouška; ÚZ – ústní zkouška; SZZ – státní závěrečná zkouška


Bakalářské studijní programy v prezenční formě studia – nové akreditace (po novele Zákona o VŠ)
Studijní oborZpůsob ověření
Forma a obsah přijímací zkoušky
Podmínky pro prominutí
Matematika completus
Matematika maior se zaměřením na vzdělávání
Matematika maior
Matematika minor
Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru. 
Geografie - maior se zaměřením na vzdělávání
Geografie – maior
Geografie - minor
PZ z oboruPZ bude prominuta uchazeči, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) u společnosti SCIO a dosáhne percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny OSP/VŠP konané v prosinci 2018 nebo únoru 2019. PZ bude prominuta uchazeči, který se zúčastnil krajského nebo celostátního kola zeměpisné olympiády. Žádost o prominutí přijímací zkoušky společně s certifikátem (nebo jeho úředně ověřenou kopií) prokazující dosažení požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP), účast na ZO, musí uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty nejpozději 15. března 2019. Pro určení data odeslání je rozhodující razítko pošty.
Experimentální biologie
Systematická biologie a ekologie
Biologie maior se zaměřením na vzdělávání
Biologie maior
Biologie minor
Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru.Pokud bude uchazeč povinen zúčastnit se PZk z biologie (tedy např. nebude-li mu prominuta PZk – viz níže), může požádat o přidělení bonifikačních bodů, pokud předloží doklad o umístění na 1., 2. nebo 3. místě v minimálně okresním kole biologické olympiády nebo středoškolské odborné činnosti v kategorii Biologie, po němž uplynuly do doby podání přihlášky ke studiu maximálně 3 roky. Za účelem přidělení bonifikačních bodů nebudou akceptovány výsledky např. z pěstitelských, chovatelských nebo zdravotnických olympiád či podobných soutěží. V tomto případě musí uchazeč doložit úředně nebo svou střední školou doložené potvrzení o splnění daných podmínek, a to nejpozději týden před datem konání PZk.

PZk bude prominuta uchazeči, který:
 • Předloží doklad o umístění na 1., 2. nebo 3. místě v minimálně krajském kole biologické olympiády nebo středoškolské odborné činnosti v kategorii Biologie, po němž uplynuly do doby podání přihlášky ke studiu maximálně 3 roky. Za účelem prominutí PZ nebudou akceptovány výsledky např. z pěstitelských, chovatelských nebo zdravotnických olympiád či podobných soutěží,
  nebo
 • je absolventem gymnázia (oboru „Gymnázium“), a průměr jeho známek z předmětů Biologie a Biologický seminář (absolvoval-li ho uchazeč, popř. místo něho velmi podobně nazvaného předmětu s totožným obsahem) na vysvědčeních dosahuje maximálně 1,0. Do toho průměru se bude započítávat pololetní a výroční vysvědčení za poslední 4 roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku.
V obou výše uvedených případech musí uchazeč o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 10. dubna 2019, a k žádosti musí přiložit úředně nebo střední školou potvrzené kopie diplomu nebo všech vysvědčení z gymnázia (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).

PZk bude prominuta uchazeči, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) u společnosti SCIO a dosáhne percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny OSP/VŠP konané v prosinci 2018 nebo únoru 2019. Žádost o prominutí přijímací zkoušky společně s certifikátem (nebo jeho úředně ověřenou kopií) prokazující dosažení požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty nejpozději do 10. dubna 2019. Pro určení data odeslání je rozhodující razítko pošty.
Biofyzika
Fyzika nanostruktur
Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání
Fyzika maior
Fyzika minor
Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z fyziky v rozsahu gymnaziálního učiva. 
Aplikovaná informatika
Softwarové systémy
Bez PZk. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru.  
všechny minor (dříve kombinace bakalářských oborů pro dvouoborová studia) Filozofické fakulty (FF) resp. Pedagogické fakulty (PdF)Minor FF resp. PdF:
PZk dle požadavků FF resp. PdF, informace na ff.osu.cz resp. pdf.osu.cz
 
Navazující magisterské studijní programy v prezenční formě studia – nové akreditace (po novele Zákona o VŠ)
Studijní oborZpůsob ověření
Forma a obsah přijímací zkoušky
Podmínky pro prominutí
Matematika
Fuzzy matematika
PZ z matematikyPZk bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem závěrečného ročníku bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika, Matematika nebo programu příbuzného. Uchazeč musí o prominutí PZk požádat písemně děkana fakulty (prostřednictví studijního oddělení) do 15. března 2019. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů včetně zapsaných předmětů v posledním ročníku bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením.
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzituPZ a ÚZ v  rozsahu bakalářského studia příslušného oboruPZk bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské práce "výborně", a to v bakalářském studijním oboru Systematická biologie a ekologie nebo v oboru příbuzného zaměření. O prominutí PZk je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů včetně hodnocení všech částí státních závěrečných zkoušek bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením.
Experimentální biologiePZ a ÚZ v  rozsahu bakalářského studia příslušného oboruPZk bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské práce "výborně", a to v bakalářském studijním oboru Experimentální biologie nebo v oboru příbuzného zaměření. O prominutí PZk je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů včetně hodnocení všech částí státních závěrečných zkoušek bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením.
Navazující magisterský studijní program Učitelství pro SŠ v prezenční formě studia
Studijní plán (aprobace)Způsob ověření
Forma a obsah přijímací zkoušky
Podmínka příbuznosti absolvovaných bakalářských studijních programů a podmínky pro prominutí
BiologiePZ z biologie.
PZ z pedagogiky a psychologie.
Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského studijního programu Biologie nebo programu příbuzného.
PZk bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské práce "výborně", a to v bakalářském studijním programu Biologie nebo v programu příbuzného zaměření.
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který absolvoval v rámci bakalářského studia předměty pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.
FyzikaBez PZk z příslušné aprobace.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z fyziky.
PZ z pedagogiky a psychologie.
Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského studijního programu Fyzika nebo programu příbuzného.
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který absolvoval v rámci bakalářského studia předměty pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.
GeografiePZ z geografie.
PZ z pedagogiky a psychologie.
Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského studijního programu Geografie nebo programu příbuzného.
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který absolvoval v rámci bakalářského studia předměty pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.
ChemieBez PZk z příslušné aprobace.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z chemie.
PZ z pedagogiky a psychologie.
Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského studijního programu Chemie nebo programu příbuzného.
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který absolvoval v rámci bakalářského studia předměty pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.
InformatikaPZ z informatiky.
PZ z pedagogiky a psychologie.
Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského studijního programu Informatika nebo programu příbuzného.
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který absolvoval v rámci bakalářského studia předměty pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.
MatematikaBez PZk z příslušné aprobace.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z matematiky.
PZ z pedagogiky a psychologie.
Podmínkou přijetí je absolvování akalářského studijního programu Matematika nebo programu příbuzného.
PZ z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který absolvoval v rámci bakalářského studia předměty pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.

Vysvětlivky:
PZk – přijímací zkouška; PZ - písemná zkouška; ÚZ – ústní zkouška; SZZ – státní závěrečná zkouška


U všech podmínek, které váží prominutí přijímací zkoušky pro navazující magisterské studijní programy na základě výsledků státních závěrečných zkoušek předchozího studia, se v případě absolventů dvouoborového bakalářského studia zohledňuje část státní závěrečné zkoušky vztahující se k příslušnému oboru.


Způsob ověření podmínek o předcházejícím vzdělání

 1. Podmínky pro přijetí týkající se předcházejícího vzdělávání stanovuje § 48 zákona o vysokých školách.
 2. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 3. Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se dokládá ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Uchazeč je povinen tuto kopii doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 19. do 28. srpna 2019. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.
 4. Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v alespoň bakalářském studijním programu.
 5. Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro SŠ je absolvování příbuzného bakalářského studijního programu pro zvolenou specializaci, která je tvořena dvojicí aprobací. Příbuznost programů hodnotí zkušební komise na příslušné katedře.
 6. Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro SŠ je kromě splnění podmínek pro přijetí pro příslušnou specializaci též úspěšné vykonání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie či splnění podmínek pro její prominutí.
 7. Dosažení řádného ukončení studia v alespoň bakalářském studijním programu se dokládá ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Uchazeč je povinen tuto kopii doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 19. do 28. srpna 2019 nebo v náhradním termínu v září 2019. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

UPOZORNĚNÍ

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2. písm. a) a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění je děkan fakulty oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu či studijního oboru nebo studijní kombinace.


Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 15. března 2019 (do 31. března 2019 pro obory Aplikovaná informatika v kombinované a distanční formě studia) elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU prostřednictvím webové stránky a uhradí na bankovní účet univerzity administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná – nebude zařazena do přijímacího řízení!

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 560 Kč.

Údaje pro platbu:

 • název banky: ČNB Ostrava
 • číslo účtu: 931761/0710
 • IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
 • SWIFT (BIC): CNBACZPP
 • konstantní symbol: 0379
 • variabilní symbol: 311011
 • specifický symbol: bude uchazečům vygenerován systémem při podávání elektronické přihlášky
 • Uchazeč musí poplatky spojené s přijímacím řízením zaplatit pro každý obor, specializaci či kombinaci studijních programů v rámci sdruženého studia samostatně. (Společná platba několika oborů (= přihlášek ke studiu) je považována za chybnou platbu.)
 • V případě chybné platby musí uchazeč zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději do 22. března 2019 (do 8. dubna 2019 pro obory Aplikovaná informatika v kombinované a distanční formě studia).
 • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje stornopoplatek 100 Kč.

Administrativní poplatek je nutno uhradit nejpozději 15. března 2019 (do 31. března 2019 pro obory Aplikovaná informatika v kombinované a distanční formě studia), pozdější platby nebudou akceptovány. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, bude vyzván na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce k jeho úhradě a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta. Pokud ani v této lhůtě uchazeč tento poplatek neuhradí, bude přijímací řízení zastaveno.

Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, administrativní poplatek mu nebude vrácen!

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení do AR 2019/2020 je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 15. března 2019 (do 31. března 2019 pro obory Aplikovaná informatika v kombinované a distanční formě studia) s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná.

Uchazeč může podat více samostatných přihlášek ke studiu na různé studijní programy resp. obory/specializace, přičemž každá přihláška musí obsahovat všechny náležitosti (vč. aktivního e-mailu).

Uchazečům, kteří podají přihlášky na více navazujících magisterských oborů/specializací, fakulta nezaručuje, že se termíny přijímacích zkoušek nebudou překrývat.

Přílohy k přihlášce:

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení resp. diplom o absolvování bakalářského nebo magisterského studia na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží maturitní vysvědčení v den zápisu do studia, uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.


Termíny přijímacích zkoušek a harmonogram přijímacího řízení

Pozvánky k přijímacímu řízení budou rozesílány do konce dubna 2019. V případě, že nebude pozvánka do 30. dubna 2019 doručena, bude na základě e-mailové žádosti uchazeče zaslána kopie pozvánky elektronicky. Emailová žádost o kopii pozvánky musí být doručena z emailové adresy uvedené v elektronické přihlášce.

Termíny přijímacích zkoušek pro bakalářské studijní programy budou v období 13. – 29. května 2019, části kombinací sdruženého studia Filozofické a Pedagogické fakulty dle rozpisu termínů příslušných fakult.

Termíny přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní programy budou 30. května – 12. června 2019, části kombinací sdruženého studia Filozofické a Pedagogické fakulty dle rozpisu termínů příslušných fakult.

Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 18. červen 2019. Náhradní termín je Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan.Zveřejněno / aktualizováno: 29. 11. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub