OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Oddělení pro vědu a doktorské studium > Doktorské studium

Ostravská univerzita

Informace o mimořádném kole přijímacího řízení do vybraného doktorského studijního oboru pro akademický rok 2018/2019

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do doktorského studijního oboru:

Studijní programStudijní oborStandardní délka studiaForma studia
BiologieBiologie4PS, KS

Forma studia: PS – prezenční forma studia, KS – kombinovaná forma studia

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium si podají do 8. února 2019 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na účet školy administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná - nebude zařazena do přijímacího řízení.


Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • administrativní poplatek činí 560 Kč
 • údaje pro platbu:
  • název banky: ČNB Ostrava
  • číslo účtu: 931761/0710
  • konstantní symbol: 0379
  • variabilní symbol: 311008
  • specifický symbol bude vygenerován uchazečům systémem při podávání elektronické přihlášky.

Přílohy k přihlášce:

 • životopis,
 • ověřený doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání; je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po úspěšném dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu,
 • dosažené vysokoškolské vzdělání získané v zahraničí bude muset žadatel doložit formou uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání kvalifikace v České republice (nostrifikace),
 • téma a anotaci disertační práce v doktorském studijním programu vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady,
 • seznam dosavadní publikační činnosti,
 • případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka, nepovinná příloha,
 • motivační dopis, pokud je u daného oboru požadován.

Příslušné přílohy k přihlášce doručte do 8. února 2019 na adresu oddělení pro vědu a doktorské studium Přírodovědecké fakulty OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava.

Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, administrativní poplatek mu nebude vrácen.


Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí k doktorskému studijnímu programu je absolvování magisterského studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Forma a obsah přijímací zkoušky

Studijní oborForma a obsah přijímací zkoušky
Biologie Nezbytným předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky vč. prokázání aktivní znalosti anglického jazyka (alespoň na úrovni středně pokročilé). Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. molekulární biologie a genetika, mikrobiologie, entomologie, ekologie, taxonomie. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury.
Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a strukturovaný životopis včetně přehledu publikačních a jiných odborných aktivit (konference, stáže apod.).

Termíny přijímací zkoušky

Biologie

 • pátek 15. února 2019 v 9.00 hod. v místnosti L237, Chitussiho 10 ve Slezské Ostravě
 • z přihlášených uchazečů budou vybráni k přijetí max. 4 uchazeči

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně!

Výsledky přijímací zkoušky budou uchazečům zaslány písemně. Uchazeči, kteří budou přijati, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí.


Kontakt:

Ing. Monika Kočvarová
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 553 46 2114
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 01. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub