Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Doktorské studium

Ostravská univerzita

Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2020/2021

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do doktorských studijních oborů:

Studijní program v českém jazyceStudijní obor Standardní délka studia Forma studia*
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatika 4 PS
Biologie Biologie 4 PS
Matematika Matematika4 PS

Studijní program v anglickém jazyceStudijní obor Standardní délka studia Forma studia*
Applied InformaticsApplied Informatics 4 PS
Mathematics Mathematics 4 PS

* Forma studia: PS - prezenční studium

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium si podají do 31. května 2020 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na účet školy administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná - nebude zařazena do přijímacího řízení.

Uchazeč po podání e-přihlášky zašle do 5. června 2020 na oddělení pro vědu a doktorské studium Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava povinné přílohy k přihlášce:

 • odborný strukturovaný životopis s přehledem odborné a publikační činnosti,
 • ověřený doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání; je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po úspěšném dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu. Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání musí uchazeč doložit nejpozději v den zápisu do prvního ročníku (září 2020). O konkrétním termínu budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek.
 • téma disertační práce v doktorském studijním programu vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady,
 • případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka,
 • motivační dopis, pokud je u daného oboru požadován.

Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

 • dosažené vysokoškolské vzdělání získané v zahraničí bude muset žadatel doložit formou uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání kvalifikace v České republice (nostrifikace),
 • Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.
 • Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. 5. 2019.
 • Bližší informace naleznete zde: https://www.osu.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani.

Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • číslo účtu: 931761/0710
 • variabilní symbol: 311008
 • konstantní symbol: 0379
 • specifický symbol: bude uchazečům vygenerován systémem při podávání elektronické přihlášky
 • částka: 560 Kč
 • Uchazeč musí poplatky spojené s přijímacím řízením zaplatit pro každý obor samostatně. (Společná platba několika oborů je považována za chybnou platbu.)

Administrativní poplatek je nutno uhradit nejpozději 3. června 2020.

 • V případě chybné platby musí uchazeč zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději do 5. června 2020.
 • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje stornopoplatek 100 Kč.

V případě neuhrazení poplatku způsobem a v době stanovené těmito podmínkami přijetí ke studiu nebude přihláška ke studiu fakultou přijata.

Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, administrativní poplatek mu nebude vrácen.

Termín přijímací zkoušky

Termíny přijímacích pohovorů a náhradní termíny, budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU nejpozději 30. dubna 2020. Rámcové termíny přijímacích termínů mohou být 8. června 2020 - 31. července 2020.

 • Aplikovaná informatika
  termín bude zveřejněn dodatečně, sledujte průběžně webové stránky PřF OU
 • Biologie
  termín bude zveřejněn dodatečně, sledujte webové stránky PřF OU
 • Matematika
  termín bude zveřejněn dodatečně, sledujte webové stránky PřF OU

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Forma a obsah přijímací zkoušky

Studijní oborForma a obsah přijímací zkoušky
Aplikovaná informatika Uchazeč o studium v doktorském studijním programu Aplikovaná informatika musí být absolventem magisterského studijního programu Informatika nebo Aplikovaná informatika nebo oboru s podobným zaměřením. Uchazeč musí mít odpovídající znalosti zejména v následujících oblastech: teoretická informatika na úrovni magisterského stupně studia, základní směry aplikované informatiky na úrovni magisterského stupně studia, aktivní znalost odborné angličtiny studovaného oboru. V rámci přijímacího řízení si student zvolí zaměření doktorského studijního oboru Aplikovaná informatika a je mu stanoven školitel. Jedná se o následující okruhy:
 • Aplikace fuzzy modelování v analýze dat a zpracování obrazů.
 • Aplikace adaptivních evolučních algoritmů a stochastických algoritmů pro globální optimalizaci.
 • Aplikace metod umělé inteligence v problematice rozpoznávání struktur,
 • Formální reprezentace znalostí a jejich sémantiky a dedukce.
 • Modelování podnikových procesů, podnikové ontologie, doménově specifické modelování.
Biologie Nezbytným předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky vč. prokázání aktivní znalosti anglického jazyka (alespoň na úrovni středně pokročilé). Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. molekulární biologie a genetika, mikrobiologie, entomologie, ekologie, taxonomie. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury.  Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a strukturovaný životopis včetně přehledu publikačních a jiných odborných aktivit (konference, stáže apod.).
Matematika Přijímací zkouška probíhá formou výběrového řízení. Při hodnocení komise vychází z následujících dokumentů předložených uchazečem:
 • úředně ověřená kopie VŠ diplomu; nebo potvrzení o úspěšném ukončení magisterského studia,
 • kopie Diploma Supplement (popř. jiná forma výpisu všech absolvovaných předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia potvrzeného příslušnou vysokou školou),
 • životopis,
 • seznam publikací,
 • kopie diplomové práce v elektronické verzi,
 • motivační dopis v anglickém jazyce s uvedením zájmové oblasti a jménem školitele,
 • 1-2 doporučující dopisy (VŠ pedagoga nebo vědeckého pracovníka).

Výsledky přijímací zkoušky budou uchazečům zaslány písemně. Uchazeči, kteří budou přijati, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí.

Kontakt:

Ing. Monika Kočvarová
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 553 46 2114
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 01. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub