Informace pro uchazeče o studium pro AR 2018/2019

Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia (bakalářské programy – navazující magisterské programy - doktorské programy).

  • Bakalářské studijní programy (standardní doba studia je 3 roky) jsou určeny maturantům a jejich absolventi získávají titul „bakalář“ (Bc.).
  • Navazující magisterské studijní programy (standardní doba studia je 2 roky) jsou určeny absolventům bakalářského (nebo magisterského) studia a jejich úspěšné absolvování vede k dosažení titulu „magistr“ (Mgr.). Ve vybraných oborech magisterských programů mohou absolventi vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul „doktor přírodních věd“ (RNDr.).
  • Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Standardní doba studia je 3 (resp. 4) roky, studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou, absolventům je udělen akademický titul „doktor“ (Ph.D.).

Koncepce strukturovaného studia má pro studenty řadu výhod:

  • Nemá-li student zájem, podmínky či předpoklady pro magisterské studium, může po ukončení bakalářského stupně, který je plnohodnotným vysokoškolským studiem, odejít do praxe, popřípadě na studijní pobyt v zahraničí, mateřskou dovolenou, apod.
  • Navazující magisterské studium může absolvent bakalářského studijního programu realizovat kdykoliv v budoucnu.
  • Navazující magisterské studium může absolvent bakalářského studijního programu uskutečnit i na jiné vysoké škole v ČR či v zahraničí.
  • Po ukončení bakalářského studia lze změnit profilaci (např. místo odborného studia zvolit učitelské), nebo se jinak specializovat v rámci oboru.

Pro studenty, kteří uvažují o profesi učitele, je na bakalářském stupni určeno především dvouoborové studium; studenti mohou volit kombinaci 2 oborů z nabídky Přírodovědecké fakulty OU: biologie, fyzika, chemie, geografie, informatika, matematika, resp. mohou tyto obory kombinovat s vybranými obory Filozofické fakulty nebo Pedagogické fakulty (konkrétní nabídka oborů je uvedena dále v rámci informací o dvouoborovém bakalářském studiu). Absolventi tohoto typu bakalářského studia zvládnou základy obou vědních oborů a prostřednictvím volitelných předmětů získají i základní vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologických disciplin.

Plnou učitelskou způsobilost, tj. kvalifikaci učitele pro základní nebo střední školu ve zvolených oborech získají studenti až po absolvování navazujícího magisterského studia učitelství. Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jsou akreditovány v rámci navazujícího učitelského studia jak samostatné obory, tak obory určené pro vzájemné kombinování. Konkrétní nabídka učitelských oborů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity včetně možnosti jejich kombinací s obory Filozofické fakulty nebo Pedagogické fakulty je uvedena dále.

Příklad: Uchazeč uvažuje o budoucí profesi středoškolského učitele s kombinací oborů matematika - fyzika. Na bakalářském stupni si zvolí kombinaci oborů Matematika (dvouoborové) - Fyzika (dvouoborové), po absolvování 3letého bakalářského studia pak pokračuje v navazujícím 2-letém magisterském studiu kombinací oborů Učitelství matematiky pro SŠ + Učitelství fyziky pro SŠ.

Dvouoborové bakalářské studium však není určeno pouze těm uchazečům, kteří uvažují o budoucí učitelské profesi - koncipování bakalářských oborů umožňuje prostřednictvím volitelných a výběrových předmětů velkou míru specializace a kvalitní přípravu studentů jak na přechod do navazujících magisterských programů odborného zaměření, tak na přímý vstup do praxe.

U dvouoborových studií (bakalářských i navazujících magisterských) jsou jednotlivé kombinace oborů zařazeny vždy pod určitý studijní program - toto zařazení je uchazeč povinen respektovat a správně uvést ve své přihlášce ke studiu. Uchazeč si může zvolit libovolnou kombinaci akreditovaných oborů pro dvouoborové studium, rozvrhově zajištěny však budou pouze určité kombinace (jsou vždy uvedeny u daného typu studia). U ostatních kombinací oborů fakulta nezaručuje, že nedojde k rozvrhovým kolizím.

Studijní obory jsou realizovány v různých formách (viz následující informace o studijních programech a oborech):

  • Prezenční forma studia je forma, která je založena na pravidelné účasti studenta ve výuce, tj. na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších aktivitách.
  • Distanční forma studia je založena především na využívání informačních prostředků (internet, multimédia, atd.) a umožňuje studium bez pravidelné účasti na výuce.
  • Kombinovaná forma studia je kombinací prezenční a distanční formy.

Studium na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je organizováno kreditním systémem, který studentům umožňuje samostatně rozhodovat o své studijní zátěži, volit rytmus a obsah svého studia a plně využívat studijních možností, které nabízejí všechny fakulty Ostravské univerzity. Studium přitom není zásadně ovlivněno dílčím neúspěchem při hodnocení některého předmětu, rozhodující je především počet kreditů získaný za příslušná kontrolovaná období.