Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium geografie – rozšíření o další předmět (VB3RG1)
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:2 roky (4 semestry) / 280 hodin
Cena:50 000 Kč za celé studium (hradí se ve dvou splátkách, 25 000 Kč/akademický rok)
Forma:kombinované
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:probíhá akreditace
Garantující odborná katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Pedagogický poradce:RNDr. Barbara Baarová, Ph.D.
Anotace:Hlavním vzdělávacím cílem je umožnit učitelům rozšířit odbornou kvalifikaci – o způsobilost realizovat geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, zvláště ve vzdělávacích okruzích Člověk a příroda a Člověk a společnost.
Předložené studium navazuje organizačně i obsahově na naše stávající zkušenosti, které jsme získali při organizování předcházejících ročníků rozšiřujícího studia a dalšího vzdělávání učitelů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v tomto oboru. Jde o celou řadu akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
Způsob ukončení studia:Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Výstupní doklad:Absolventi studia získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky.
O přijetí ke studiu rozhoduje garant studia.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

E-přihlášku vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:pro akademický rok 2024/2025 bude e-přihláška spuštěna v březnu 2024 a bude otevřena do konce srpna 2024
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:Pracovníci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry fyzické geografie PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:Úvod do kartografie a geoinformatiky
Planeta Země
Geologie
Meteorologie a klimatologie
Hydrologie
Pedogeografie a biogeografie
Geomorfologie
Fyzická geografie světa
Historická geografie
Geografie ekonomická
Didaktika geografie 1
Kulturní geografie
Evropa
Geografie obyvatelstva a demografie
Geografie města
Politická geografie a geopolitika
Amerika
Didaktika geografie 2
Regionální geografie Česka
Fyzická geografie Česka
Afrika a Arabský pol.
Tematická kartografie
Globální problémy světa
Didaktika geografie 3
Terénní praxe – místní region pro učitele
Asie a Oceánie
Konzultace a obhajoba závěrečné práce
Závěrečná zkouška geografie s didaktikou