OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Studium a přijímací řízení

Ostravská univerzita

Aplikovaná ekologie (v bakalářské formě)

Charakteristika oboru:

Studijní obor je zaměřen na získání profesní kvalifikace odborného ekologického pracovníka a specialisty na problematiku ochrany přírody a krajiny. Absolventi získají znalosti ve stěžejních vědních disciplínách ekologického a biologického a zaměření. Získané vědomosti dokáží aplikovat v praxi.

Forma studia:

  • Prezenční a kombinovaná.

Uplatnění absolventů:

Cílem studia je příprava specialistů pro samostatnou odbornou práci v ekologických, environmentálních i některých zdravotnických profesích, tj. pro výkon odborných pracovních funkcí v oblasti ochrany přírody a ochrany a tvorby krajiny a životního prostředí. Míra adaptability absolventů studia na podmínky a požadavky praxe je relativně široká. Uplatnění se týká především státních orgánů zabývajících se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí, pracovišť hygienické služby a inspekce životního prostředí, pracovišť vodohospodářské správy, resortních ústavů lesnického či zemědělského výzkumu a rovněž funkcí „podnikových ekologů“. Absolventi oboru budou připraveni pro případné další studium v magisterských studijních oborech obdobného odborného zaměření.

Kontaktní osoby:


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub