OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Studium a přijímací řízení

Ostravská univerzita

Experimentální biologie (v bakalářské formě)

Charakteristika oboru:

Experimentální obor na rozhraní biologie, chemie a fyziky je zaměřen na získání poznatků širokého spektra experimentálních metod (analytické separační a preparativní metody, metody optické spektroskopie, mikroskopické metody) nutných ke studiu biologického materiálu. Ve volitelných (resp. výběrových kursech) bude vytvořen prostor pro specializaci profilu danou případným výběrem navazujícího studijního oboru, respektive praktickým zaměřením. Obsah studia lze rozdělit do dvou základních oblastí:

  1. Základní chemické a biologické disciplíny potřebné pro multidisciplinární přístup při studiu procesů v živých organismech.
  2. Principy a experimentace vybraných experimentálních metod vycházející z nutného matematického a fyzikálního základu.

Nedílnou součástí je praktická (experimentální) výuka.

Forma studia:

  • Prezenční

Uplatnění absolventů:

Absolvent si v rámci základních kurzů z fyziky (optika, elektřina a magnetismus), chemie (biochemie ) a biologických disciplín (obecná biologie, genetika, molekulární biologie) osvojí znalosti nutné pro multidisciplinární přístup ke studiu živých organismů. Získá teoretické i praktické znalosti základních experimentálních metod (analytické, separační a preparativní metody, mikroskopie, metody optické spektroskopie) ovládá počítačem řízené experimenty a zpracování experimentálních dat včetně metod statistické analýzy. Absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských oborů na PřF OU nebo vybraných biologických oborů na dalších VŠ. Dále nacházejí uplatnění na pracovištích základního i aplikovaného výzkumu a v široké škále institucí (hygienické stanice, laboratoře ve zdravotnictví, ekologii, potravinářství apod.).

Kontaktní osoba:


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
instagram
twitter
rss
social hub