OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Studium a přijímací řízení

Ostravská univerzita

Biologie dvouoborová (v bakalářské formě)

Charakteristika oboru:

Studium je zaměřeno na získání odborných teoretických vědomostí ze systému, anatomie, morfologie a fylogeneze organismů, z obecné biologie, mikrobiologie, biologie člověka, ekologie a ochrany přírody. Absolvent si osvojí praktické dovednosti a návyky nezbytné pro práci v laboratoři i v terénu. Dokáže využívat základních biologických metod vědeckovýzkumné práce při řešení zadaných úkolů a následně výsledky odborné činnosti prezentovat před veřejností. Cíleným výběrem volitelných a výběrových předmětů může dosáhnout hlubší specializace v některém z biologických oborů. Umí využívat informačních a komunikačních technologií při získávání a zpracovávání biologických dat. Je jazykově připraven pro odbornou komunikaci.

Forma studia:

  • Prezenční a kombinovaná (pouze pro kombinaci s matematikou nebo informatikou)

Uplatnění absolventů:

Studijní plány dvouoborového bakalářského studia biologie jsou koncipovány tak, aby umožňovaly tři různé výstupy:

  1. Příprava na navazující magisterské studium biologie vzdělávacího zaměření: Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů (biologie v kombinaci s dalším oborem), které jsou předstupněm studia dvou aprobačních předmětů v rámci navazujícího magisterského studia učitelství pro střední, resp. pro základní školy. Absolvent dále získá základní vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické, na které bude moci navázat studiem specializovaných pedagogicko-psychologických a didaktických disciplin v navazujícím magisterském programu.
  2. Příprava na navazující magisterské studium biologie odborného zaměření: Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů, které jsou předstupněm studia v navazujících magisterských programech odborného zaměření. Z nabídky povinně volitelných a výběrových předmětů si volí především předměty oborového zaměření.
  3. Příprava na přímý výstup do praxe: Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů. Jeho solidní znalosti v oblasti práce s informacemi, dovednosti v rámci informačních a komunikačních technologií včetně prezentačních a odborné jazykové znalosti jsou předpokladem pro kvalitní uplatnění v praxi. Svou profilaci reguluje vhodnou volbou povinně volitelných předmětů oborového studia a dále především volbou výběrových předmětů profesního zaměření.

Kontaktní osoba:


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 04. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub