OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Studium a přijímací řízení

Ostravská univerzita

Systematická biologie a ekologie (v magisterské formě)

Charakteristika oboru:

Absolvováním studijního oboru posluchač rozšíří teoretické vědomosti z jednotlivých biologických vědních disciplin, především odborné znalosti v rámci systematiky a taxonomie organismů, ekologie, obecné biologie, fyziologie, genetiky a mikrobiologie a také speciální znalosti v rámci oborů zabývajících se biomonitoringem životního prostředí a ochranou přírody. Absolventi budou schopni výsledky odborné činnosti správně interpretovat a prezentovat, vyhledávat, navrhovat i realizovat potřebná řešení a opatření.

Forma studia:

  • Prezenční

Uplatnění absolventů:

Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumných ústavech, na vysokých školách, v orgánech státní správy (referáty a odbory životního prostředí, referáty a odbory územního plánování, hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí apod.), v projekčních a plánovacích institucích, v organizacích zaměřených na rekultivace a ochranu životního prostředí a krajiny, na využívání a ochranu půdního fondu a horninového prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, na pracovištích botanických a zoologických zahrad, na vybraných pracovištích některých zdravotnických zařízení apod.

Kontaktní osoba:


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
instagram
twitter
rss
social hub