OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Studium a přijímací řízení

Ostravská univerzita

Biologie (v doktorské formě)

Charakteristiku oboru

Doktorský studijní program Biologie je zaměřen na studium nejrůznějších aspektů biologické diverzity, coby výsledku evolučních a ekologických procesů, včetně studia dopadů antropogenních vlivů. Koncepce studia vychází z pozorování a hodnocení rozmanitosti projevů živého světa a hledání zákonitostí (patterns) na všech úrovních (od molekulární a buněčné až po úroveň společenstev). Studující jsou připravováni k tvůrčí vědecko-výzkumné práci, osvojí si postupy a pravidla základního biologického výzkumu a zpracování výsledků do publikačních výstupů. Témata disertačních prací jsou směrována na aktuální vědecké projekty řešené na pracovišti.

Forma studia

Prezenční a kombinovaná.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu Biologie bude odborníkem v dílčí biologické disciplíně. Bude mít hlubší teoretické znalosti a bude ovládat metodologii výzkumu příslušného biologického oboru dle zaměření svého individuálního studijního plánu, resp. tématu disertace. Bude dostatečně připraven k samostatné výzkumné činnosti a bude schopen podávat projektové návrhy. Bude kompetentní k plnění týmových vědecko-výzkumných úkolů na pracovištích odpovídajícího zaměření. Absolvent se v praxi uplatní zejména na akademické půdě (univerzitních i dalších vysokoškolských pracovištích), v ústavech AV ČR, v resortních výzkumných ústavech a ve specializovaných laboratořích, zvláště v oblasti zdravotnictví, zemědělství nebo farmaceutického průmyslu, ve státní správě - na pracovištích zabývajících se ochranou přírody a krajiny a využívající výsledky praktického biologického výzkumu a aplikované ekologie, např. na poli druhové ochrany organismů.

Kontaktní osoba


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub