OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Studium k výkonu specializovaných činností - Školní koordinátor EVVO
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 250 vyučovacích hodin
Cena:celková cena studia 18.000,- Kč , cena 9.000,- Kč za akademický rok
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny katedry biologie a ekologie.
Číslo akreditace:MSMT-27226/2015-1-637
Garantující odborná katedra:Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Pedagogický poradce:PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.
Anotace:Po absolvování specializačního studia bude frekventant (budoucí koordinátor EVVO) způsobilý:
 • porozumět cílům, obsahu a integraci EVVO do vzdělávání v pojetí kurikulární reformy,
 • orientovat se v závazných dokumentech zabývajících se EVVO,
 • orientovat se v základní problematice ochrany přírody, krajiny a životního prostředí,
 • pochopit princip vyváženosti pilířů (ekonomického, sociálního a ekologického) udržitelného rozvoje,
 • orientovat se v globálních ekologických problémech současného světa,
 • začlenit EVVO do školních vzdělávacích programů (ŠVP),
 • vytvořit a následně realizovat školní program EVVO ve specifických edukačních podmínkách základní nebo střední školy,
 • využívat metody aktivního učení žáka při poznávání a zapojování se do péče o životní prostředí příslušné obce nebo města,
 • projevovat „ekologicky“ odpovědné postoje a návyky a umět argumentovat v jejich prospěch.
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné práce, závěrečná kouška
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky.
Uzávěrka přihlášek:bude upřesněno
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:převodem z účtu, složenka, faktura
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Environmentální výchova v pojetí kurikulární reformy
 2. Role koordinátora EVVO ve školských zařízeních
 3. Výchova k udržitelnému rozvoji
 4. Životní prostředí regiónu I 
 5. Životní prostředí regiónu II
 6. Globální ekologické problémy
 7. Ochrana životního prostředí
 8. Terénní cvičení z ekologické výchovy
 9. Rozvíjení kompetencí žáka v oblasti EVVO
 10. Školní ekologické projekty
 11. Ekologizace a péče o prostředí školy
 12. Závěrečná práce (projekt)
 13. Obhajoba závěrečné práce (projektu)
facebook
rss
social hub