Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Den GIS 2004 na Ostravské univerzitě
Renata Sedláriková
Rok: 2005, ArcRevue
článek v odborném periodiku

Distribuce opramenů - Slezské Beskydy
Tomáš Rozehnal
Rok: 2005, Beskydy / The Beskids Bulletin
článek v odborném periodiku

Doplnění charakteristik lesních geobiocenóz Národní přírodní rezervace Mazák v Moravskoslezských Beskydech (Beskydský bioregion, Česká republika).
Otakar Holuša, Milan Žárník, Jaroslav Holuša
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dvě tváře pohoří Bucegi
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2005, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Ekologické zátěže a ekonomický vývoj ostravského regionu II. - hydrosféra
Lubomír Müller
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geografia a karikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredoškolského vzdelávania
Jozef Minár
Rok: 2005
stať ve sborníku

Geometry of landform segments and their equilibrium
Jozef Minár
Rok: 2005
stať ve sborníku

Geomorphological information system: idea and optiotns for practical inplementation
Jozef Minár
Rok: 2005, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

Georeliéf a fyzickogeografické komplexy v JZ časti Malých Karpát
Mária Bizubová, Jozef Minár
Rok: 2005
stať ve sborníku

GIS Day 2005
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Gravitational disequilibrium of the mountain ridges of the culmination part of flysch Carpathians
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kartografie, vývoj mapového zobrazení Slezska a severní Moravy
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda, .. A Kol.
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Legislativa v oblasti havárií
Jana Bohdálková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Legislativa v oblasti havárií
Jana Bohdálková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lokální geodetické sítě v hornické krajině
Radek Dušek
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Morfologické a geofyzikální projevy extenze vevrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, R. Duras
Rok: 2005, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
článek v odborném periodiku

Multifactoral Analysis of the Trafic Potential of the Region
Lubomír Müller, Marie Müllerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Některé možnosti geografického modelování pomocí fuzzy množin.
Lubomír Müller
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentní posudek k výstupům VaV/740/2/03, Atlas podnebí České republiky
Jaromír Kaňok, Kolektiv Autorů
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

OPTIMALISATION OF THE PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF THE WATER SUPPLY IN THE REGION OF THE OSTRAVA
Lubomír Müller
Rok: 2005
stať ve sborníku

Paměť krajiny s využitím geoinformačních technologií
Renata Sedláriková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Referenční plochy ve středoškolských učebnicích geografie
Radek Dušek
Rok: 2005, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Same ways analysis of the Regional Potential with help of the Multifactoral Analysis.
Lubomír Müller
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sledování vývoje a změn v krajině s využitím geoinformačních technologií
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sledování změn krajiny s využitím geoinformačních technologií
Monika Mulková, Renata Sedláriková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Transformace vodovodní sítě - snižování ztrát vody na území města Ostravy
Lubomír Müller
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vliv dostupnosti a mezinárodní výměny dat na predikci povodňových stavů příhraničních toků na příkladu povodí Olše
Martin Adamec, Jan Unucka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vplyv klimatickej zmeny na režim odtoku vo vybraných povodiach Slovenska
Milan Trizna, Robert Danihlík
Rok: 2005, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

Vplyv zmeny priestorovej štruktúru krajiny na odtok vody z povodia
Milan Trizna, Patrik Gajdošík, Vladimír Šulík
Rok: 2005, Geo-grafika
odborná kniha

Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
R. Duras, Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Rok: 2005, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

Využití GIS v hydrologickém modelování.
Martin Adamec
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití GIS v hydrologickém modelování.
Martin Adamec
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vývoj ostravského pracoviště od hydrometrické skupiny po komplexní pobočku ČHMÚ
Vladislav Kříž, Arnošt Hošek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vývoj pohoria Žiar v kontexte denudačnej chronológie Západných Karpát
Mária Bizubová, Jozef Minár, Ján Sládek
Rok: 2005, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Wielandovy mapy Slezska
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda, .. A Kol.
Rok: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

2x2 pohledy na měřítko mapy.
Radek Dušek, Martin Adamec
Rok: 2005
stať ve sborníku

Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
Vladislav Kříž
Rok: 2004, Geografie - sborník ČGS
článek v odborném periodiku

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Czech Geography at the Down of the Millenium
Vladislav Kříž, Dušan Drbohlav, Petr Šindler, Jan Kalvoda, Vít Voženílek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Földrajz a gimnázium 1. osztálya számára = Geografia pre 1. ročník gymnázií. 1. diel : 1. rézs
Mária Bizubová, Jozef Minár, Milan Trizna, Aj.
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fytocenologická charakteristika lesního typu 5S1 Svěží jedlová bučina šťavelová (Abieto-Fagetum mesotrophicum ? Oxalis acetosella) v PLO 40 Moravskoslezské Beskydy.
Milan Žárník, Jaroslav Holuša, Otakar Holuša
Rok: 2004
stať ve sborníku

Fyzická geografia včera, dnes a zajtra, [Physical geography yesterday, today and tomorrow]
Jozef Minár, Peter Tremboš
Rok: 2004, Geografia
článek v odborném periodiku

General aspects of denudation chronology of the West Carpathians = Ogólne aspekty chronologii denudacji Karpat Zachodnich
Jozef Minár, Mária Bizubová, Michal Gallay
Rok: 2004
stať ve sborníku

Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn
Martin Adamec
Rok: 2004
působení v zahraničí

Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn
Renata Sedláriková
Rok: 2004
působení v zahraničí

Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Geomorfologické mapování Moravskoslezských Beskyd a jejich severního předpolí
Tomáš Pánek
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Eva Břízová
Rok: 2004, Geografie - Sborník ČGS
článek v odborném periodiku

Geomorphology of the flysch Carpathians: morphostructural polygenesis and dynamic development of the georelief (on the example of the Western Beskydy Mts, the Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004, Czech Geographic Society
kapitola v odborné knize

GIS Day 2004
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub