Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Kvantitativní metody v geografii - 1. díl (Grafické a kartografické metody)
Jaromír Kaňok
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reliéf a antropogenní aktivity
Ladislav Buzek
Rok: 1992
stať ve sborníku

Svahové modely vodnej erózie pôdy, súčasný stav a perspektívy
Jozef Minár, Jaroslav Hofierka
Rok: 1992, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

The barrier effect of georelief, its forms and possibilities of evaluation
Jozef Minár, Peter Tremboš, Gréta Vajlíková
Rok: 1992
stať ve sborníku

The principles of the elementary geomorphological regionalization
Jozef Minár
Rok: 1992
stať ve sborníku

Určení velikostí antropogenně ovlivněných průtoků na příkladu z povodí Odry
Jaromír Kaňok
Rok: 1992
stať ve sborníku

Water Flow from Mines in the Odra River
Jaromír Kaňok
Rok: 1992
stať ve sborníku

Změny teploty vody řek ostravské průmyslové oblasti
Vladislav Kříž
Rok: 1992
stať ve sborníku

Comparison of Changes of Trend Flow Components in Inter-River-Basins as a Possible Method for Diclosure of Anthropogenic Influence Upon Flows
Jaromír Kaňok
Rok: 1991
stať ve sborníku

Časová posloupnost nástupu antropogenního ovlivňování velikosti průtoků v mezipovodích povodí Odry v ČSFR
Jaromír Kaňok
Rok: 1991
stať ve sborníku

Geologiczne aspekty skladowania odpadów o charakterze ryzykownym na obszarze pólnocnej cześci zapadliska karpackiego
Jan Prášek
Rok: 1991
stať ve sborníku

Hydrologie. Učební text pro PGS "Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum"
Vladislav Kříž
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mapa: Plán města Ostravy pro účastníky 16. letní československé universiády
Jaromír Kaňok
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metody určení velikosti antropogenně neovlivněných průtoků na příkladu řeky Odry
Jaromír Kaňok
Rok: 1991
stať ve sborníku

Nástin změn průtokového režimu řek a vodní bilance ostravské průmyslové oblasti
Vladislav Kříž
Rok: 1991
stať ve sborníku

Plaveninový režim v povodí bystřiny Lomná v letech 1987-1989 ve srovnání se střední části Moravskoslezských Beskyd
Ladislav Buzek
Rok: 1991
stať ve sborníku

Plaveninový režim v povodích horských bystřin střední a východní části Moravskoslezských Beskyd
Ladislav Buzek
Rok: 1991
stať ve sborníku

Porovnání změn trendových složek průtoků jako metoda pro odhalování antropogenního ovlivnění průtoků
Jaromír Kaňok
Rok: 1991
stať ve sborníku

Třetí Hydrologické dny
Vladislav Kříž
Rok: 1991, Sborník Československé geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Vztahy mezi reliéfem, zemědělstvím a lesnictvím
Ladislav Buzek
Rok: 1991, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Wody kopalniane z Ostrawsko-Karwińskiego Zaglębia Węglowego odprowadzane Odra do Morza Baltyckiego
Jaromír Kaňok
Rok: 1991
stať ve sborníku

Wydajność cieplna ścieków przemyslowych
Vladislav Kříž
Rok: 1991
stať ve sborníku

Zarovnané povrchy západní části Moravskoslezských Beskyd a jejich vztah k tektonickým liniím
Ladislav Buzek, Jan Prášek
Rok: 1991
stať ve sborníku

Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR
Vladislav Kříž
Rok: 1991, Vodní hospodářství
článek v odborném periodiku

Svahové deformácie a geomorfologické pomery v oblasti Antola v Štiavnických vrchoch
Michal Zaťko, Jozef Minár, A Kolektiv
Rok: 1989
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Svahové deformácie a geomorfologické pomery v časti Bielych Karpát a Trenčianskej kotliny v oblasti Bošáca - Záblatie
Michal Zaťko, Jozef Minár, A Kol.
Rok: 1988
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rozmístění ekonomicky aktivního obyvatelstva a jeho hodnocení vzhledem k pracovním příležitostem v Severomoravském kraji
Vladimír Baar, Jaromír Kaňok, Jaroslav Vencálek
Rok: 1986
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vliv hydrometeorologických situací na erozi proudící vodou Moravskoslezských Beskydách v HR 1976 a 1977. Výzkumná zpráva jako součást státního výzkumného úkolu II-5-2/23
Lubomír Müller, Ladislav Buzek
Rok: 1979
zveřejněné odborné posudky, recenze

Možnosti využití morfometrických charakteristik pro empirický výpočet půdních úbytků na příkladu Moravskoslezských Beskyd
Lubomír Müller, Ladislav Buzek, Václav Durčák
Rok: 1978
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zhodnocení fyzickogeografických poměrů povodí Morávky nad profilem vodního díla Morávka
Lubomír Müller
Rok: 1974
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geomorfologické poměry povodí Morávky nad profilem vodního díla Morávka
Lubomír Müller
Rok: 1974
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Morfometrické charakteristiky horní části povodí Morávky
Lubomír Müller
Rok: 1974
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Morfometrické charakteristiky povodí Slavíče
Lubomír Müller
Rok: 1974
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Morfometrické charakteristiky povodí Uspolky
Lubomír Müller
Rok: 1974
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geography in Chechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century.
Hana Svatoňová, Monika Mulková
Rok: , Masaryk University
kapitola v odborné knize

HODNOCENÍ NEGATIVNÍ ANTROPIZACE PŮD V ČESKÉ REPUBLICE S VYUŽITÍM GIS
Patrik NETOPIL
Rok:
stať ve sborníku

Large Landslides and Deep-seated Gravitational Slope Deformations in the Czech Outer Western Carpathians
Michal Břežný, Tomáš Pánek, Veronika Kapustová, Jan Lenart, Vladimír Chalupa
Rok:
stať ve sborníku


12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 
facebook
instagram
twitter
rss
social hub