Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Environmentální geografie

Studijní programGeografie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinované
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant specializaceprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Studijní program v kostce

Environmentální geografie je široce zaměřený obor, který řeší prostorové vazby v krajině a vztah mezi činností člověka a přírodním prostředím. Doktorský studijní program Environmentální geografie je vzhledem k jeho personálnímu zajištění zaměřen zejména na problematiku přírodních ohrožení (např. nebezpečné geomorfologické či hydrologické jevy), ovlivnění krajiny člověkem a na výzkum vývoje krajiny v nejmladším geologickém období čtvrtohor. Studium je u jednotlivých doktorandů výrazně přizpůsobeno tématu disertační práce, podle kterého se volí i jednotlivé teoreticky či metodicky zaměření kurzy. Studium je čtyřleté, a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou (oborově specifickou dle specializace doktoranda) a obhajobou disertační práce. Témata disertačních prací vycházejí přednostně z aktuálních vědeckých projektů řešených na pracovišti.

Co od vás očekáváme?

Doktorské studium je počátkem vědecké kariéry. O doktorandů studijního programu Environmentální geografie se očekává především zapálení pro výzkum krajiny, jak vznikla její současná podoba a jaké procesy krajinu formují. Předpokládáme, že doktorand bude pracovat ve vědeckém týmu, bude řešit úkoly zadané školitelem, bude cestovat do zahraničí v rámci studijních pobytů či výzkumných expedic a bude si budovat síť vědeckých vazeb jak v České republice, tak v zahraničí. Od doktorandů očekáváme, že jsou schopni výsledky svého výzkumu prezentovat v podobě odborných článků.

Co se naučíte?

Doktorandi budou spolupracovat na řešení vědeckých problémů v týmu, který patří v tuzemském i mezinárodním srovnání mezi špičku na poli výzkumu přírodních ohrožení. Student doktorského programu se naučí zejména samostatně vědecky pracovat, být kvalitní součástí vědeckého týmu, publikovat výsledky výzkumu v prestižních časopisech a prezentovat svá data na mezinárodních konferencích. Absolvent bude vybaven i praktickými dovednostmi, jako je například psaní návrhů projektů a zdokonalí se i v odborné angličtině.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatnění je poměrně široké a zahrnuje výzkumné ústavy, geografické katedry univerzit, orgány státní správy, projekční a plánovací firmy či neziskové vládní organizace. Z vlastní zkušenosti víme, že o budoucím uplatnění doktoranda rozhoduje často jaké vazby v rámci vědecké komunity si absolvent v průběhu studia (za pomocí školitele) vybuduje. Dobří doktorandi mohou pokračovat po absolutoriu ve vědecké práci v rámci týmů na zahraničních univerzitách.

Konkrétní pracovní pozice

  • vedoucí pracovník vědecko-výzkumných týmů
  • vědecko-výzkumný pracovník v ústavech AV ČR nebo na univerzitách
  • odborný asistent na vysoké škole

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinovaná forma je nabízena zaměstnaným zájemcům. Student nepobírá stipendium.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.