Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Biofyzika
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyziky
Anotace:Doktorský studijní obor Biofyzika je oborem interdisciplinárním, který kombinuje fyzikální, chemický a molekulárně biologický pohled na funkci a strukturu živých organizmů a využívá jej ke studiu fyziologicky významných procesů na buněčné, respektive molekulární úrovni. Studium je založeno na orientaci výzkumu do oblastí biofyziky a ekofyziologie fotosyntézy, modelování struktury a procesů v molekulových systémech a molekulární biologie. Unikátní je propojení experimentálního přístupu (experimenty in vivo a in vitro) s teoretickým přístupem založeným na metodách teoretické a výpočetní chemické fyziky (experimenty in silico). Experimentální část studia je zaměřena především na metody optické spektroskopie, dále na fyzikálně-chemické a biochemické metodiky studia biologických systémů, část teoretická pokrývá oblast počítačového modelování od studia vlastností izolovaných molekul (metody kvantové chemie) až po numerické modelování vlastností a funkcí supramolekulárních komplexů (metody molekulární dynamiky a Monte Carlo). Formálně je obor postaven na bázi kreditního systému, což umožňuje profilaci zastoupení teoretického a experimentálního přístupu podle zaměření disertační práce vhodnou volbou souvisejících povinně volitelných kurzů. Při řešení disertačních prací se předpokládá intenzivní spolupráce s ústavy AV ČR a zahraničními partnery formou krátkodobých i dlouhodobých pracovních pobytů doktorandů.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:kontaktní osoba: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.