Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Fyzika nanostruktur
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyziky
Anotace:Navazující magisterský studijní program Fyzika bude realizován ve dvou studijních plánech:
1. specializace Biofyzika,
2. specializace Fyzika nanostruktur,
Nabízené specializace studijního programu vychází ze zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracovníků katedry fyziky a vzájemně se doplňují.

Studenti navazujícího magisterského studijního programu Fyzika jsou vybaveni znalostmi základních fyzikálních disciplín včetně matematického základu, získanými při předchozím studiu bakalářského studijního programu Fyzika. Jádro navazujícího studia tvoří profilující předměty věnované rozšíření základů teoretické (kvantová fyzika, spektroskopie) a experimentální fyziky (elektronika a měřící přístroje, metody studia struktury molekul a materiálů - především spektroskopické metody). Dále jsou nabízeny předměty specializací s přesahem do biologie (specializace Biofyzika), resp. chemie a materiálů (především specializace Fyzika nanostruktur), které do značné míry souvisí s volbou metod studia (experimentální metody s důrazem na metody optické spektroskopie pro specializaci Biofyzika, resp. metody výpočetní fyziky a chemie pro specializaci Fyzika nanostruktur) a objektů studia (biologický materiál rostlinného původu na různé úrovni komplexnosti, resp. molekulární komplexy, nanosystémy a materiály). Studenti mají v rámci studijního plánu rovněž velký prostor pro samostatnou a tvůrčí aplikaci teoretických poznatků i experimentálních metod při řešení diplomových prací, jejichž témata jsou téměř výlučně vázána na řešení vědeckých projektů. Cílem je rovněž připravit studenty na odbornou komunikaci a prezentaci svých výsledků nejenom v rámci diplomových seminářů, ale také na  studentských vědeckých soutěžích a (mezi)národních konferencích.

Specializace Biofyzika se v navazujícím magisterském studiu zaměřuje na rozšíření znalostí o experimentálních metodách umožňujících pochopení souvislostí biofyziky s příbuznými biologickými a chemickými obory a aplikací těchto metod především v oblastech studia fotosyntézy a (eko)fyziologie rostlin.
Specializace Fyzika nanostruktur je více teoreticky orientovaná, kromě nezbytného experimentálního základu se zaměřuje hlavně na pochopení elektronové struktury a vlastností molekul, nanosystémů a pevných látek. K znalostem spektroskopického zkoumání specializace přidává možnost modelování/simulace (nano)struktur a jejich vlastností pomocí výpočetní fyziky.
Profil absolventa:Absolvent navazujícího magisterského studia programu Fyzika získá znalosti především v oblasti metod teoretického a experimentálního studia struktury a funkcí molekul a nanostruktur, a jejich využití ke studiu biologických systémů. Dále bude mít přehled o aplikacích těchto metod ve vybraných chemických a biologických oborech. Absolventi studijního programu Fyzika budou schopni uvedené znalosti samostatně aplikovat nejen v odborných oblastech, které jsou těžištěm obou specializací, ale i v širokém spektru chemických a biologických oblastí.

V rámci specializace Biofyzika bude profil absolventa dále rozšířen o teoretické i praktické znalosti experimentálních metod využívaných především v oblasti studia fotosyntézy a ekofyziologie rostlin. Studenti budou schopni obsluhovat a aktivně pracovat s řadou moderních a specializovaných přístrojů (např. HPLC, MS spektrofotometry, chirooptická spektroskopie, kinetické absorpční a fluorescenční spektrofotometry, gazometrické systémy atd.). Absolventi budou rovněž schopni tvůrčím způsobem zavádět nové experimentální metody ke studiu především biologického materiálu in vivo a in vitro a kvalitně interpretovat jejich výsledky.
Absolvent specializace Fyzika nanostruktur získá navíc oproti společnému profilu hluboký vhled do elektronové struktury molekul, nanosystémů a pevných látek a bude rozumět pokročilým charakterizačním technikám a spektroskopickým metodám zkoumání nanostruktur. Bude také schopen modelovat vlastnosti nanostruktur nebo materiálů, interpretovat a prezentovat získaná data.

Během studia získají tedy absolventi navazujícího magisterského studijního programu teoretické i praktické dovednosti umožňující samostatně aplikovat metody teoretického a experimentálního studia struktury a funkcí molekulárních systémů nejen v řešení problematiky, která je těžištěm obou specializací, ale i v poměrně širokém spektru chemických a biologických oblastí. Talentovaní absolventi obou specializací budou vhodnými kandidáty pro pokračování ve studiu doktorského studijního programu Fyzika na PřF OU nebo příbuzných doktorských studijních programů a specializací na PřF univerzit v ČR i v zahraničí.
Absolventi specializace Biofyzika mohou najít uplatnění především v institucích zabývajících se základním i aplikovaným výzkumem v oblasti biofyziky a fyziologie, v široké škále laboratoří (hygienické stanice, průmyslové laboratoře, laboratoře v zemědělství a potravinářství, vodohospodářství apod.). Absolventi specializace Fyzika nanostruktur se uplatní především v institucích zaměřených na výzkum a vývoj v oblastech nanotechnologií, materiálů, modelování nebo v odděleních zabývajících se sběrem, zpracováním a analýzou dat.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.