Informatika (PS)

Bakalářské studium ve studijním oboru Informatika je určeno především těm uchazečům, kteří chtějí po ukončení bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo mohou absolventi odejít přímo do praxe.

Skladba předmětů oboru umožňuje vytvořit dobrý základ pro studium v navazujícím magisterském studiu. Ve studijním plánu je dostatek předmětů, které umožňují získat široké znalosti teoretického základu informatiky, doplněného znalostmi matematiky, což je nezbytný předpoklad pro navazující magisterské studium.

Studium je ale koncipováno tak, že pokud student nebude chtít ve studiu pokračovat, může odejít do praxe. Studium oboru zahrnuje předměty z oblasti programování, počítačových sítí, operačních systémů, předměty z databázového zpracování dat, předměty z oblasti počítačové grafiky, předměty softcomputingu a softwarového inženýrství, čímž vzniká možnost přímého uplatnění absolventa v praxi.

Profil

Absolvent bakalářského oboru Informatika bude mít široké znalosti teoretických základů informatiky, zahrnující matematický základ pro uplatnění teorií, konceptů a metod v informatice a porozumění možnostem, podmínkám a omezením jejich využití v základních informatických oblastech.

Odborné dovednosti

S využitím odborných znalostí je absolvent schopen řešit praktické problémy z oblastí návrhu a implementace informačních systémů, objektově orientovaných technologií a analýzy dat. Je schopen využít některé základní postupy informatiky v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů, dovede vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení zadaného problému.

Obecné způsobilosti

Absolvent je schopen uplatnit získané znalosti a vědomosti v analýze, návrhu a implementaci řešení programových systémů. Má schopnosti provádět identifikaci a klasifikaci zadaného problému, je schopen vytvářet vlastní metody řešení. Rozvíjí své kompetence v oblasti informatiky, orientuje se v odborné literatuře. V týmu dovede obhájit vlastní způsob řešení úkolu, prezentovat výsledky své práce a samostatně získávat další odborné znalosti.

Absolvent bakalářského studijního programu Informatika je vybaven znalostmi a dovednostmi v následující struktuře.

Všeobecné teoretické znalosti absolventa studijního oboru Informatika zahrnující základní znalosti v těchto oblastech:

  1. Základy teoretické informatiky - teorie algoritmů a datových struktur včetně základních pojmů teorie vyčíslitelnosti a složitosti, teorie jazyků a automatů, logiky prvního řádu a základních teoretických principů umělé inteligence.
  2. Základy vyšší matematiky - matematická analýza, lineární algebra, diskrétní matematika, numerická matematika a základy statistické analýzy dat.

Všeobecné aplikační znalosti

  1. Prostředky pro návrh a implementaci softwarových systémů - objektově orientované technologie, vývoj mobilních aplikací, programování serverových aplikací.
  2. Aplikace informatiky - databázové systémy, základy počítačové grafiky, softwarové inženýrství.
  3. Technické a systémové prostředky - základní znalosti v oblasti architektury počítačů, operačních systémů, počítačových sítí a s tím související praktické dovednosti (konfigurace síťových zařízení, operačních systémů, návrh malých lokálních sítí).

Uplatnění absolventa v praxi

V oblasti návrhu, implementace a údržby softwarových systémů se absolvent může uplatnit jako programátor nebo analytik. Dále může najít uplatnění jako databázový administrátor nebo může působit v roli administrátora počítačových sítí. Uplatnění si také může najít jako správce webových serverů, grafický a webový designer nebo tvůrce webových aplikací.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020