Informační systémy (PS, KS)

Charakteristika

Navazující magisterský studijní obor Informační systémy v prezenční formě studia v rámci navazujícího magisterského studijního programu Informatika je především určen těm uchazečům o studium, kteří absolvovali na Ostravské univerzitě bakalářský studijní obor Informatika, Aplikovaná informatika, nebo absolvovali na jiné univerzitě bakalářský obor, jehož náplň lze považovat za ekvivalentní náplni bakalářského studijního oboru Informatika nebo Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě. Studijní obor Informační systémy vychovává odborníky v oblasti analýzy a návrhu rozsáhlých informačních systémů s důrazem na řešení problému týkajících se oblasti teoretické informatiky. Dnešní informační systémy se potýkají s problémy optimalizace, predikce a problémem Big Data. Jádro oboru tedy tvoří předměty, které absolventovi poskytnou nutné znalosti nejen pro vývoj informačních systémů, ale také pro vytvoření nových a optimalizaci stávajících metod zpracování informací se zaměřením na metody soft computingu.

Profil

Znalostní profil absolventa studijního oboru je dán zaměřením obsahu povinné části studia a specializací povinně volitelných předmětů. V praxi se absolvent uplatní v oblasti vývoje algoritmů zaměřených na optimalizaci, jako expert v oblasti znalostního inženýrství a architekt informačních systémů s využitím metod soft computingu.

Pro pokračování studia v doktorském studijním programu získá absolvent kvalitní základ teoretických znalostí v dané oblasti, který mu umožní orientovat svoji vědeckou práci k nosným směrům vývoje problematiky algoritmů a informačních systémů.

Cílem studia je získání znalostí a dovedností v následující struktuře:

  • Teoretická informatika,
  • Informační systémy a aplikace,
  • Optimalizace a bezpečnost dat.

Oblast teoretické informatiky

Absolvent prohloubí své teoretické znalosti zejména v oblastech vyčíslitelnosti a složitosti (důkladnější formalizace vlastností algoritmů), logiky (teoretický základ pro aplikace axiomatických systémů pro dedukci), expertních systémů, analýze vícerozměrných dat. Dále se může specializovat v několika podoblastech např. analýza časových řad, evoluční algoritmy, neuronové sítě, numerická matematika a dynamické programování. Tyto znalosti a dovednosti absolventovi poskytují široké možnosti uplatnění v praxi a zároveň jsou solidním základem pro další studium v doktorských programech.

Oblast informační systémy a aplikace

V této oblasti se absolvent naučí moderní techniky, metody (včetně vzorů a anti-vzorů) a nástroje analýzy, návrhu, implementace a testování komplexních softwarových systémů včetně podpory CASE nástrojů. Základem pro oblast informačních systémů jsou teoretické a praktické aspekty znalostního inženýrství doplněné o bezpečnostní aspekty. Dále je absolvent schopen vytvořit model doménově specifikovaného informačního systému a je schopen tento model validovat a verifikovat. Nabyté teoretické znalosti absolvent integruje, zažije a ověří na praktickém týmovém ročním projektu (často zadaném externím subjektem) tak, aby byl schopen je okamžitě uplatnit v praxi. V oblasti počítačové grafiky je absolvent připraven na úkoly spojené s tvorbou a návrhem komplexních grafických aplikací.

Oblast Metody optimalizace a bezpečnost dat

Absolvent se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty metod optimalizace pomocí heuristických algoritmů, vytváření a optimalizace modelu pro řešení konfliktních rozhodovacích situací a kódování a šifrování dat. Dále je absolvent schopen navrhnout architekturu inteligentního agenta. Nabyté znalosti pomohou absolventovi uplatnit se jako analytik při tvorbě informačních systémů zaměřených na podnikové procesy, jako expert pro budování systémů využívající rozhodování za neurčitosti, případně jako tvůrce multiagentních systémů.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020