Aplikovaná informatika (PS, KS)

Charakteristika

Doktorský studijní obor Aplikovaná informatika na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě je zaměřen na studijní, výzkumnou, publikační, pedagogickou a samostatnou tvůrčí činnost jednotlivých studentů se zaměřením do těchto oblastí:

  • Aplikace fuzzy modelování v analýze dat a zpracování obrazů.
  • Aplikace adaptivních evolučních algoritmů a stochastických algoritmů pro globální optimalizaci.
  • Aplikace metod umělé inteligence v problematice rozpoznávání struktur, formální reprezentace znalostí a jejich sémantiky a dedukce.
  • Modelování podnikových procesů, podnikové ontologie, doménově specifické modelování.
  • Návrhy a řízení procesů v prostředí s neurčitostí.

Profil

Absolventi doktorského studia se mohou uplatnit jako: - plně kvalifikovaní odborníci v oblasti aplikací informatiky, - jako tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech a podnicích, - jako učitelé na vysokých školách zabývajících se výchovou specialistů v oblasti aplikované informatiky. V praxi se absolvent uplatní jako: - koncepční (vedoucí) pracovník v oblasti vývoje aplikací nebo optimalizaci stávajících řešení., zohledňujících prvky neurčitosti systému a sledujících nové trendy a metodologie v problematice podnikových procesů, informačních a znalostních systémů a úloh umělé intelligence; - odborník v těch informatických pozicích, které předpokládají řešení složitějších algoritmických úloh v různých aplikačních oblastech jako: - analytik a programátor, - samostatný správce aplikací; - koncepční (vedoucí) pracovník v oblasti návrhů operačních systémů a sítí a webových aplikací. Pro působení na vysoké škole nebo ve vědeckém výzkumu získá absolvent rozhled v dané oblasti, který mu umožní orientovat svoji vědeckou práci k nosným směrům vývoje aplikované informatiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020