Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Matematika maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace:Cílem studia je připravit absolventa schopného samostatně logicky uvažovat, abstrahovat a matematizovat reálné problémy, řešit je matematickými metodami i s využitím počítačové techniky a výsledky správně interpretovat.

Připravenost absolventa stojí na pilířích, které vyplývají ze skladby studijního plánu:
- dobrá matematická průprava v základních matematických disciplínách,
- schopnost algoritmizace matematických úloh a práce s matematickým softwarem,
- schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce a přehled o vývojových trendech v širším oboru a souvisejících oblastech přírodních a technických věd.

Studijní program je koncipován jako symetrický model sdruženého studia. To znamená, že
Studijní plán umožňuje studentovi získat ucelené znalosti a dovednosti kromě matematiky také z druhého, přidruženého studijního programu, se kterým tento studijní program kombinuje. Téma bakalářské práce si student musí volit z matematiky. Státní závěrečnou zkouškou pak ověřují znalosti a dovednosti z obou částí studia.
Profil absolventa:Absolvent prokazuje
- základní znalosti klíčových matematických disciplín, zejména matematické analýzy a lineární algebry,
- znalosti principů matematického uvažování, logického a kritického myšlení,
- znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky,
- ovládání základních metod zpracování dat,
- základní znalosti programování a práce s matematickým softwarem,
- přehled o aktuálních trendech v matematickém bádání,
- schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce,
- kompetence z druhého, přidruženého studijního programu.
Absolvent umí a je schopen
- získávat informace ze zdrojů v českém i anglickém jazyce,
- řešit konkrétní problémy ve spolupráci s odborníky z dalších oblastí (přírodovědných, technických, ekonomických, aj.),
- prezentovat znalosti a výsledky řešených problémů v českém i anglickém jazyce.
Absolvent studijního plánu maior se s ohledem na volbu přidruženého studijního programu uplatní jako specialista na analýzu, modelování a řešení problémů matematickými metodami v oblastech souvisejících s volbou druhého programu.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.