Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Matematika minor
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace:Cílem studia je připravit absolventa schopného samostatně logicky uvažovat, abstrahovat a matematizovat reálné problémy, řešit je matematickými metodami i s využitím počítačové techniky a výsledky správně interpretovat.

Připravenost absolventa stojí na pilířích, které vyplývají ze skladby studijního plánu:
- dobrá matematická průprava v základních matematických disciplínách,
- schopnost algoritmizace matematických úloh a práce s matematickým softwarem,
- schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce a přehled o vývojových trendech v širším oboru a souvisejících oblastech přírodních a technických věd.

Studijní program je koncipován jako symetrický model sdruženého studia. To znamená, že
Studijní plán umožňuje studentovi získat ucelené znalosti ze dvou studijních programů. Student se zapisuje do jednoho studijního programu, kde studuje podle hlavního - majoritního studijního plánu (označen jako studijní plán maior). V tomto programu si také volí téma své bakalářské práce. Studijní plán maior je doplněn studijním plánem minor patřícím do druhého - přidruženého studijního programu, v tomto případě Matematika. Státní závěrečnou zkouškou pak ověřují znalosti a dovednosti z obou částí studia.

Pokud si uchazeč zvolí studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání, bude absolvent po absolvování studijního plánu Matematika (minor) připraven na navazující magisterské studium učitelství s aprobací matematika.
Profil absolventa:Absolvent prokazuje
- základní znalosti klíčových matematických disciplín, zejména matematické analýzy a lineární algebry,
- znalosti principů matematického uvažování, logického a kritického myšlení,
- znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky,
- ovládání základních metod zpracování dat,
- základní znalosti programování a práce s matematickým softwarem,
- schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce,
- kompetence z druhého, přidruženého studijního programu.
Absolvent umí a je schopen
- získávat informace ze zdrojů v českém i anglickém jazyce,
- řešit konkrétní problémy ve spolupráci s odborníky z dalších oblastí (přírodovědných, technických, ekonomických, aj.).


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.