Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání SŠ - minor
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra hudební výchovy
Anotace:Obecné cíle SP Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru hudební výchova a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ a 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru hudební výchova.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru hudební výchova (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru hudební výchova, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ a 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru hudební výchova.
Profil absolventa:- Odborné znalosti:
Student/ka prokazuje znalosti:
- pravidel notového zápisu skladeb a jejich interpretace (Úvod do hudební teorie);
- klíčových pojmů a termínů hudební teorie v oblasti stupnicových systémů, intervalů a akordiky (Úvod do hudební teorie, Analýza skladeb);
- formových typů, hudebních druhů a tektonických principů artificiální hudby (Úvod do hudební teorie, Analýza skladeb);
- terminologie a pravidel klasické a moderní harmonie (Harmonie, Analýza skladeb);
- stylových hudebně vyjadřovacích prostředků artificiální hudby (Analýza skladeb, Dějiny hudby 1, Dějiny hudby 2, Dějiny hudby 3, Poslechový seminář);
- postupů a principů parciální analýzy struktury hudebního díla a jejího hudebního významu (Analýza skladeb, Poslechový seminář);
- dějin a periodizace světové a české artificiální hudby od období antiky po hudbu 20. století (Dějiny hudby 1, Dějiny hudby 2, Dějiny hudby 3);
- díla hlavních skladatelských osobností evropské a české artificiální hudby (Dějiny hudby 1, Dějiny hudby 2, Dějiny hudby 3, Poslechový seminář);
- stylů, směrů a skupin evropské a české artificiální hudby (Dějiny hudby 1, Dějiny hudby 2, Dějiny hudby 3);
4
- teoretických aspektů sbormistrovské techniky a dirigování (Sborový zpěv a řízení sboru s praxí ve VPS OU);
- fyziologie hlasu a zásad hlasové hygieny (Klavírní a hlasové praktikum, Klavírní a pěvecká příprava);
- základů pěvecké techniky a techniky instrumentální hry (Klavírní a hlasové praktikum, Klavírní a pěvecká příprava);
- zásad interpretace lidové písně (Klavírní a hlasové praktikum, Klavírní a pěvecká příprava, Klavírní a pěvecká interpretace 1, Klavírní a pěvecká interpretace 2, Klavírní a pěvecká interpretace 3);
- technických prvků klavírní hry a zpěvu jednotlivých slohových období (Klavírní a pěvecká interpretace 1, Klavírní a pěvecká interpretace 2, Klavírní a pěvecká interpretace 3);
- postupů nácviku vokálních a instrumentálních skladeb (Klavírní a hlasové praktikum, Klavírní a pěvecká příprava, Klavírní a pěvecká interpretace 1, Klavírní a pěvecká interpretace 2, Klavírní a pěvecká interpretace 3);
- stylových zvláštností interpretace pěvecké a klavírní literatury období od baroka po 21. století (Klavírní a pěvecká interpretace 1, Klavírní a pěvecká interpretace 2, Klavírní a pěvecká interpretace 3).
- Odborné dovednosti:
Student/ka:
- je schopen interpretovat notový zápis skladeb a orientovat se v hudební faktuře (Úvod do hudební teorie, Analýza skladeb);
- popíše hudební strukturu z hlediska tóninového plánu, intervalových a akordických vlastností (Úvod do hudební teorie, Analýza skladeb);
- analyzuje harmonickou větu pomocí určení harmonických funkcí a jejich vztahů (Harmonie, Analýza skladeb);
- harmonizuje basovou a sopránovou linku aplikací pravidel klasické a moderní harmonie (Harmonie);
- umí určit formové schéma hudební skladby a identifikovat její tektonické principy faktuře (Úvod do hudební teorie, Analýza skladeb);
- je vybaven dovednostmi v oblasti hudební analýzy a práce s notovým materiálem, čímž je schopen charakterizovat a hodnotit hudební dílo z hlediska jeho stylovosti a originality (Analýza skladeb, Poslechový seminář);
- je schopen nepřipravené poslechové analýzy hudebního díla (Poslechový seminář);
- dovede popsat hudební dílo prostřednictvím vyčlenění hudebně vyjadřovacích prostředků (Analýza skladeb, Poslechový seminář);
- umí posoudit význam a hodnotu hudebního díla v kontextu světového a českého historického vývoje (Dějiny hudby 1, Dějiny hudby 2, Dějiny hudby 3);
- dokáže vysvětlit příčiny změn hudebního vyjadřování v jednotlivých slohových a stylových obdobích (Dějiny hudby 1, Dějiny hudby 2, Dějiny hudby 3);
- je vybaven dovedností interpretace vybraných děl sborové literatury včetně jejího uplatnění ve Vysokoškolském pěveckém sboru (VPS) OU (Sborový zpěv a řízení sboru s praxí ve VPS);
- realizuje všechny fáze nácviku sborové skladby (Sborový zpěv a řízení sboru s praxí ve VPS, Repetitorium sborového zpěvu a řízení sboru);
- ovládá hlasovou

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. V případě velkého zájmu o studium bude realizován test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:v případě konání: přijímací zkoušku fakulta nepromíjí
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: v případě konání: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání: 11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: v případě konání:
logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.