Seminář pro učitele geografie

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ostrava, pátek 27. ledna 2023

Vážené kolegyně a kolegové,
zveme Vás na již tradiční 28. ročník semináře pro učitele geografie základních a středních škol. V loňském roce jsme Vám stihli představit krásy Ukrajiny, a ačkoliv jsme ještě nikdy na semináři neopakovali téma hned po roce, letos tomu tak bude. Letošním programem Vás provedou nejen kmenoví zaměstnanci, ale i hosté a studenti. Opět Vám nabízíme možnost rozšíření obzorů, a hlavně společenské setkání učitelů-geografů z celého kraje. Účast je zdarma, získáte osvědčení.

Program semináře

Datum: pátek, 27. ledna 2023
Místo konání: Ostrava, Chittussiho 10, atrium, učebny
Poplatek: zdarma

Časový harmonogram:

7.20 – 7.55
prezence účastníků - atrium
8.00 – 8.15
úvodní slovo
8.15 – 9.00
Konflikt na Ukrajině 1. část – prof. RNDr. V. Baar, CSc.
9.05 – 10.00
Řeky v Česku a ve světě – RNDr. V. Škarpich, Ph.D.
10.00 – 10.20
přestávka – občerstvení
10.20 – 11.05
Velká revize RVP a geografie – doc. RNDr. M. Marada, Ph.D.
11.10 – 12.10
Geo4Tea: nová interaktivní aplikace pro učitele geografie – Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D., doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
12.10 – 12.45
přestávka – občerstvení
12.45 – 13.40
Ohlédnutí za českým předsednictvím a jeho roli v rozvojové spolupráci – Mgr. E. Tenzin
13.45 – 14.40
Konflikt na Ukrajině 2. část, diskuse – prof. RNDr. V. Baar, CSc.

Časový harmonogram – L 302 (počítačová učebna):

9.05 – 10.35
workshop (kapacita pro prvních 21) – Biogeografie nejen v distanční výuce – Bc. L. Tížková, Mgr. D. Sedlačík
11.10 – 12.40
workshop (kapacita pro dalších 21) – Biogeografie nejen v distanční výuce – Bc. L. Tížková, Mgr. D. Sedlačík

Změna programu vyhrazena.

Odkaz pro přihlášení
Zájemci, prosíme, vyplňte přihlášku nejpozději do 20. ledna 2022.

Garant akce: RNDr. Barbara Baarová, Ph.D., dotazy, připomínky:

Abstrakty

Řeky v Česku a ve světě

Řeky jsou tepnami krajiny rozvádějící vodu a živiny. V posledních letech je u řek nejen v Česku viditelný významný vliv člověka, který svými aktivitami pozměnil jejich charakter a fungování. S těmito aktivitami je pak spojeno především zahlubováním koryt a změna hydraulických parametrů, které pak rychle odvádějí vodu z krajiny, vysušují ji, či zvyšují riziko povodní pro člověka. Přednáška Vás seznámí se stavem koryt řek v Česku ve spojitosti také se stavem řek ve světě, s problémy, které řeky ovlivněné člověkem představují, jak zahloubení toku ovlivňuje proudění vody a s tím spojené procesy, proč jsou sedimenty (od zrnek písku po velké valouny) v řekách důležité, a také s tím, jak se člověk snaží tyto změny eliminovat, jestli existují nějaké prostředky a opatření pro nápravu.

Václav Škarpich pracuje na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF OU jako odborný asistent a od roku 2019 jako vedoucí katedry. Ve své vědecké činnosti se zabývá vlivem člověka na řeky včetně jejich revitalizací. Ve volném čase se věnuje speleologii a cestování.

Ohlédnutí za českým předsednictvím a jeho roli v rozvojové spolupráci

31. prosince skončilo české předsednictví v Radě EU. Desítky diplomatů, politiků, jejich asistentů a stážistů po měsících intenzivních příprav půl roku řídily evropské debaty ve všech oblastech vnitřní i vnější politiky Unie. Jednou z těchto oblastí, zásadní pro vztahy EU s třetími zeměmi, je i rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Jaká je role Česka v rozvojové spolupráci a jak probíhalo naše předsednictví? Jak Česko v čele Unie pomáhalo čelit rostoucím humanitárním potřebám ve světě?

Absolventka a bývalá lektorka Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU, Eva Tenzin, která nyní působí v Bruselu jako diplomatka a podílela se na předsednictví jako předsedající pracovních skupin Rady pro rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a strategickou infrastrukturu, bude sdílet své zkušenosti nejen z uplynulého půl roku, ale také z práce na Ministerstvu zahraničí ČR.

Ukrajina v podání nestora ostravské geografie

Učitelům zeměpisu v MSK nemusíme představovat člověka, který se dlouhodobě věnuje i dění v postsovětském prostoru. Takže stručně k jeho dvěma přednáškám:

  • Konflikt na Ukrajině 1: Ruské a ukrajinské narativy o státnosti a geopolitice – historické, kulturní, politické faktory, které je ovlivňují.
  • Konflikt na Ukrajině 2: Možné varianty dalšího vývoje války na Ukrajině a jejich dopady na geopolitické uspořádání v Evropě a ve světě.

Biogeografie nejen v distanční výuce

Není to tak dávno, co se každý učitel musel téměř ze dne na den přeorientovat na úplně nový způsob výuky – na ten distanční. I když už žáci zase chodí zpět do školních lavic jako dřív, byla by velká škoda zahodit nové znalosti a dovednosti každého z učitelů, které tato doba přinesla.

Jak tedy smysluplně využít technologie z distanční výuky ve výuce prezenční? Které konkrétní programy osvědčeně fungují a jak se v nich pracuje? Seznamte se s Gather Town a procvičte Nearpod na učivu věnujícímu se biogeografii.

Lucie Tížková je studentkou učitelství geografie a biologie na Ostravské univerzitě a v rámci diplomové práce se věnuje právě biogeografii, jejími koníčky jsou moderní technologie a gaming.

David Sedlačík je našim absolventem, začínajícím učitelem zeměpisu a dějepisu na ZŠ Výhledy v Ostravě – Hošťálkovicích. Ve volném čase trénuje atletickou přípravku, je nadšencem do nových technologií nejen ve výuce.

Velká revize RVP a geografie

Úpravy závazných kurikulárních dokumentů probíhají ve všech kulturně vyspělých zemích světa. Poměrně nedávno jsme byli svědky Malé revize RVP ZV, nyní jsou v plném proudu práce na tzv. Velké revizi. Primárním cílem Koncepční skupiny je vytvořit strukturu revidovaného RVP a vytvořit texty obecných kapitol RVP ZV, upřesňovat zadání z hlavních směrů RVP. Členem této skupiny je i Miroslav Marada.

Miroslav Marada je geograf na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, autor učebnic a didaktik, který se orientuje na koncepci geografie jako komplexního environmentálního předmětu syntetizujícího přírodovědné i společenskovědní poznatky.

Geo4Tea: nová interaktivní aplikace pro učitele geografie

Cílem semináře je představit funkce a možnosti využití nové interaktivní aplikace Geo4Tea, která je nástrojem pro zkvalitnění výuky geografie. Aplikace vám umožní pomocí jednoduché kalkulačky zjistit, na co se ve své výuce zaměřujete, a současně vám ukáže i to, co ve výuce geografie upozaďujete. Smyslem aplikace Geo4Tea je, aby výuka geografie byla zábavná pro žáky a současně aby byla v souladu s aktuálními trendy v odborné geografii. S naší aplikací vedeme křížovou výpravu proti nudné výuce geografie. Seminář je vhodný pro všechny učitele geografie, i neaprobované. Pokud chcete patřit do komunity angažovaných učitelů geografie, seminář je připraven právě pro vás. Počítače/tablety (nejlépe), příp. smartphone s sebou!

Petr Knecht působí na katedře geografie PdF MU, kde se věnuje přípravě budoucích učitelů. V minulosti byl řešitelem výzkumných projektů zaměřených na geografické vzdělávání: kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce geografie, vizuálie v geografickém vzdělávání, pojetí výuky geografie. Aktuálně je garantem doktorského studijního programu didaktika geografie a na částečný úvazek vyučuje zeměpis na základní škole.

Michaela Spurná působí na katedře geografie a katedře pedagogiky PdF MU, kde připravuje budoucí učitele. Aktuálně pracuje také na Národním pedagogickém institutu (NPI ČR), kde se věnuje hodnocení žáků, pedagogickým inovacím a klíčovým kompetencím. Aktuálně je řešitelkou projektu GAČR, jehož cílem je mapovat různé podoby přípravy učitelů geografie na univerzitách v Česku.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 01. 2023