Projekty a granty
Vliv antibiotik na antibiotickou rezistenci a tvorbu biofilmu v různých fázích čištění odpadních vod, analýza proteinů související se suchovzdorností rostlin a genů účastnících se syntézy opioidů u máku setého (Papaver somniferum) a kvadruplexů
Hlavní řešitelMgr. Tereza Stachurová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora vědecké činnosti studentů v dílčích oblastech matematiky
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Kvartérně geomorfologický výzkum horských a podhorských oblastí, aktivita geohazardů a vliv antropogenních zásahů do krajiny
Hlavní řešitelMgr. Radek Tichavský, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovativní metody v distanční výuce chemie
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Imunofenotypizační charakterizace NK buněk u pacientů s mnohočetným myelomem a imuno-monitoring NK buněk v průběhu standardní anti-myelomové léčby
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Venglář
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ekologické interakce a evoluce biologické diverzity vybraných modelových skupin organismů
Hlavní řešitelMgr. Denisa Višňovská
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Metody softcomputingu pro IT
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Aplikace fuzzy přístupů pro hodnocení kompetencí a vývoj adaptivního webu IV
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anglofonní obyvatelé Kamerunu: mezi inkorporací, integrací, represí a exkluzí ve vícestranickém systému
Hlavní řešitelMgr. Josef KUČERA
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Reprodukční a behaviorálně-ekologické aspekty v biologii ryb a savců
Hlavní řešitelMgr. Veronika BYSTRYČANOVÁ
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
E-kurz pro předmět KSG/ASEAN "Development and Transition in Southeast Asia"
Hlavní řešitelMgr. Lukáš Laš, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
E-kurz Fyzikální chemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období9/2018 - 8/2021
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Moderní technologie v environmentální geografii - klíč k úzké spolupráci s praxí
Hlavní řešitelMgr. Tereza Aubrechtová, Ph.D.
Období10/2017 - 7/2021
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období7/2019 - 7/2021
PoskytovatelKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavřešený
Bioinformatická analýza proteinů - OBJEDNÁVKA
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období3/2021 - 6/2021
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstva
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období1/2018 - 6/2021
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři,instituce a leadership.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2018 - 6/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Dynamika změn ochranných mechanismů rostlin v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a teploty
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2018 - 6/2021
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP)
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období7/2018 - 6/2021
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený

12345